Focustherapie

 

Focustherapie,

focussen

Bijbelse duiding en weerlegging

 

Eén van de talloze psychotherapieën; onder invloed van Carl Rogers ontwikkeld door de psycholoog en filosoof Eugene Gendlin. De oorsprong van de therapie ligt in de humanistische en transpersoonlijke psychologie en is sterk beïnvloed door het boeddhisme en occultisme. Centraal staat de zelfverwerkelijking. De therapie, die inmiddels vele varianten onder verschillende namen kent, wordt in gechristianiseerde versie aangeboden. Vertegenwoordigers van de therapie proberen op alle terreinen hun invloed te doen gelden, tot binnen het pastoraat. Met betrekking tot dit laatste kan in het bijzonder gewezen worden op Refocussing Theory/Therapy en Insight Focused Therapy.

 

Het humanisme is in essentie een anti christelijke levensvisie, terwijl de transpersoonlijke psychologie geen ruimte biedt aan de God van de Bijbel en aan Jezus Christus. Wel staat zij open voor andersoortige religieuze transcendentale ervaringen. Om die reden is de invloed van boeddhisme en occultisme begrijpelijk. De gedachte van zelfverwerkelijking is volstrekt strijdig met de boodschap van het kruis, terwijl God en het goddelijke nooit zonder de weg van bekering en wedergeboorte in het innerlijk van de mens zelf te vinden zijn.