Zelfverwerkelijking

Zelfverwerkelijking (bij Jung: Individuatie) Bijbelse duiding en weerlegging
Een misleidende term, omdat hiermee niets meer of minder wordt bedoeld dan het opgaan van het individu in de werkelijkheid. In het Westen is Zelfverwerkelijking het bereiken van autonomie, in het Oosten het omgekeerde.
In hindoetermen: Atman = Brahman, d.w.z. wanneer de mens gaat inzien dat hijzelf (atman) niet anders is dan een afgevallen deeltje van de godheid (Brahman), gevallen in materialiteit en individualiteit.
De vergoddelijking van de mens zelf is niet anders dan de weg van de slang in de hof: Jullie zullen als God zijn, Gen. 3:4, 2 Petr. 2:19.
De bijbelse weg is niet de weg der verlichting, maar de weg der verlossing.