Islam – de religie van de leugen

Het onderstaande artikel werd door pastor Fouad Adel M.A. geschreven. Hij werd in 1955 in Khartoem (Soedan) in een christelijk gezin geboren en studeerde daar en in Alexandrië theologie. Hij kwam naar Duitsland in 1991. Met zijn Arabische moedertaal en traditie heeft hij een meer oosters-authentieke basis dan sommige Europese theologen. Pastor Fouad Adel was sinds 2001 Duits staatsburger. In 2009 werden hij en zijn gezin door Arabische moslimburen als christen belasterd en met de dood bedreigd. In 2018 is hij overleden. Zie https://www.pi-news.net/2018/01/pastor-fouad-adel-gestorben/.

1. takiyya:- liegen en bedriegen in de naam van Allah

Moslim-koepelorganisaties proberen met alle middelen hun ware bedoelingen te verbergen voor de ongelovigen en de ‘levensonwaardigen’, de ‘kafir’, in hun verklaringen over geweld, toenemende criminaliteit en terroristische aanslagen door moslims, en doen altijd alsof ze vreedzaam zijn volgens het islamitische gebod van ‘takiyya’ (Arabisch voor bedrog). Takiyya wordt gebruikt om de Europese volken voor te liegen en te bedriegen. Alle islamitische stromingen zijn het eens met deze tactiek en passen deze toe:  Soera 16: 106 “Wie Allah loochent nadat hij heeft geloofd, behalve hij die daartoe wordt gedwongen terwijl zijn hart vrede heeft in het geloof, over degenen die hun hart openen voor ongeloof is de toorn van Allah en voor hen is er een strenge bestraffing.”

 2. Allah is de bedenker van listen

Allah moet worden gezien als de bedenker van het begrip taqiyya, want hij beschrijft zichzelf in de koran als de “beste bedenker van listen”. Dus als de islamitische Allah al listen smeedt, hoeveel te meer is het dan legitiem voor zijn volgelingen om hetzelfde te doen om hun doelen te bereiken: Soera 3: 54 “En zij maakten listen en Allah maakte listen en Allah is de beste bedenker van listen.”

3. De oorzaak van het wereldwijde islamitische terrorisme.

Sommige vertegenwoordigers van de islamitische koepelorganisaties reageren soms met “woede en afschuw” op terroristische aanslagen. Daarmee ontkennen deze moslims, dat zij in dezelfde Koran en dezelfde hadith (overleveringen van Mohammed) geloven als alle islamitische terreurgroepen in de wereld, zoals Islamitische Staat IS, Boko Haram in Nigeria, Hamas in de Gazastrook en Hezbollah in Libanon. Zij verwijzen allemaal naar Mohammed als hun rolmodel en geloven, dat de schrikwekkende soera’s hun wreedheden legitimeren. Wie daarentegen de Koran, de hadith of Mohammed verwerpt, wordt niet als moslim beschouwd. Hebben de ‘boze’ leiders van de islamitische organisaties hun Koran misschien niet goed gelezen? Soera 5: 101-102 “O jullie die geloven! Vraag niet naar dingen die, als ze aan u zouden worden onthuld, onaangenaam voor u zouden zijn; ….. Mensen voor u hebben zulke dingen gevraagd, maar toen weigerden ze te geloven.”De islam vormt volgelingen die niet mogen nadenken over wat ze gehoord en gezien hebben. Maar zij worden gedwongen de oproepen tot moord van Allah en zijn boodschapper Mohammed blindelings te volgen, zonder vragen te stellen. Soera 8: 39 “…… en doodt hen, totdat er geen verleiding meer is en de godsdienst geheel voor Allah is.”

4. De kruistochten rechtvaardigen niet de jihad

De kruistochten waren ongetwijfeld legitiem als defensieve oorlogen tegen eeuwen van agressief en brutaal islamitisch fascisme en imperialisme. De theologische rechtvaardiging van paus Urbanus II kan echter niet aan het evangelie worden ontleend. Nergens beveelt de HEERE JEZUS CHRISTUS deze of een andere oorlog. De islamitische ideologie eist absolute wereldheerschappij. Aan het begin van de 7e eeuw islamiseerden de moslims steeds meer landen in het Midden-Oosten en Afrika. De christelijke bevolking werd gedwongen zich te bekeren tot de islam, vernederd tot “dhimmis” (niet-moslims) of gedood. Onder deze steeds uitbreidende jihad, die tot op de dag van vandaag voortduurt, stierven miljoenen of werden onder dwang bekeerd tot de islam. Het is vanaf het begin een enorme bedreiging geweest voor Europa en de rest van de wereld en heeft zich over grote afstanden verspreid door oorlog, genocide, slavernij en gedwongen islamisering: van Spanje tot Indonesië, van Mali tot Oezbekistan. Tot de kruistochten had het Europese christendom niet gereageerd op deze bedreigingen.

5. Schijntolerantie

Soera 5: 32 “….als iemand een mens doodt,…. is alsof hij de mens gezamenlijk heeft gedood en dat wie iemand laat leven, is alsof hij de mensen gezamenlijk heeft laten leven.” (vert. Leemhuis) Dit vers volgt op het verhaal van Kaïn en Abel in de Koran en wordt altijd aangehaald om de grote verdraagzaamheid van de islam te bewijzen. Meestal wordt in het citaat echter weggelaten, dat het verbod om te doden uitsluitend gericht is tot de “mensen uit Israël”, de Joden, en niet tot de moslims. Bovendien ontbreekt de vermelding die uitzonderingen op dit verbod op doden toestaat. Het volgende vers ontmaskert echter het bedrog: Soera 5: 33 “Het loon van hen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschapper voeren en verderf in het land zaaien, zal zijn dat zij gedood of gekruisigd worden of dat hun handen en voeten aan tegenovergestelde zijden zullen worden afgehakt of dat zij uit het land zullen worden verdreven. Dit zal een schande voor hen in deze wereld zijn en in het hiernamaals zullen zij een zware straf ondergaan.”

 

Foouad Adel

 

. Op de site van B&O staat nog een artikel over takiyya: https://bijbelenonderwijs.nl/huis-van-islam/takiya/

. De vertaling van de Koran is van Fouad Adel, tenzij anders vermeld.