Scheppingswonderen die betrouwbaarder zijn, dan sommige wetenschappelijke uitspraken.

Scheppingen: water in wijn veranderen, vermenigvuldigen van brood&vis en….. tijd.

De hydromechanicus dr.ir.Bas Buchner schrijft (Nederlands Dagblad 22 mei 2006): “Wat me bevreemdt, is dat wat God over zijn schepping zegt, op een heel andere manier wordt bekeken dan de andere heilsfeiten.” Vervolgens vertelt hij iets over het, voor ons verstand onbegrijpelijke, wonder dat de wind en het water gehoorzamen aan het bevel van de Here Jezus. De natuurkundige ir.J.A.Bennema haakt daarop in (Nederlands Dagblad 26 mei 2006) door er op te wijzen dat het lopen op de golven van de Here Jezus en de discipel Petrus ook niet door de ons bekende natuurlijke wetmatigheden te verklaren zijn. Het mysterie van de verplaatsingen van de Here Jezus en de evangelist Filippus zou men nog enigszins aannemelijk kunnen maken door zich een ander coördinatensysteem voor te stellen, maar het blijven wonderen die een mens niet kan herhalen.

Niet te betwijfelen scheppingswonderen

Voor een chemicus staan er nog meer wonderlijke feiten in de Bijbel, die te vergelijken zijn met de schepping van hemel en aarde:

  1. Water wordt in wijn veranderd (Joh 2:1-11). Vaten met ‘eenvoudige’ moleculen H2O worden op het woord van de Schepper veranderd in vaten met wijn. Het is goede wijn, dus zijn er opeens niet alleen moleculen alcohol (C2H5OH) maar ook tientallen complexe moleculen aanwezig. Daarvoor zijn koolstofatomen (C) en stikstofatomen (N) nodig. Geen mens is in staat die te synthetiseren uit watermoleculen, dat vereist een scheppingsdaad.God sprak en het was er.
  2. Een paar broden en vissen worden verduizendvoudigd (Mat 14:13-21). Waar komt al die materie vandaan? Ook dat kan alleen maar door een scheppingsdaad, dus door de Schepper (Hebr 1:2).

Er is geen reden om aan deze wonderen te twijfelen. Elk atoom op zich is immers al een onverklaarbaar wonder. We kunnen modellen ontwikkelen en wiskundige formules opstellen die de eigenschappen van een atoom ‘verklaren’, maar waarom de positieve en negatieve ladingen in een atoom niet samenvallen, blijft een mysterie. Men vertrouwt (=gelooft) en rekent erop dat de atomen ook morgen en in de toekomst niet ineen zullen storten.

Betwijfelbare uitspraken

Wat de natuurwetenschappelijke benadering betreft, kan er vanuit chemisch oogpunt bezien wel getwijfeld worden aan uitspraken over een oude aarde en een zeer oud heelal. Betrouwbare uitspraken mogen in het chemisch laboratorium alleen gedaan worden binnen het meetgebied. Vanuit dat standpunt bezien zouden de uitspraken over een zeer oude aarde en heelal niet door de kwaliteitscontrole in de analytische chemie komen. Want bij de radioactieve dateringen van aardlagen en de uitspraken over de leeftijd van het heelal wordt ver buiten het meetgebied geëxtrapoleerd.

Een eenvoudig voorbeeld kan dat verduidelijken:

Veronderstel dat om 10.00 uur in Amersfoort een auto gezien wordt. Dezelfde auto wordt om 10.30 uur waargenomen in Apeldoorn. Kan men nu met zekerheid zeggen dat om 9.30 uur die auto uit Amsterdam vertrokken is? Uiteraard niet, want er zijn andere mogelijkheden: de auto kan om 9.00 uur vertrokken zijn en langzamer gereden hebben, of de auto is uit Rotterdam vertrokken enz. Een betrouwbare uitspraak over het starttijdpunt van de auto kan alleen gedaan worden als men zeker weet waar de auto gestart is de snelheid constant gebleven is. Dat zijn de randvoorwaarden.

Ook de tijd werd geschapen.

In den beginne schiep God…“ (Gen 1:1)

Men zou uit dit eerste vers van de Bijbel kunnen afleiden dat de Schepper ons openbaart dat Hij begon met het scheppen van tijd. Vanuit Zijn eeuwigheid schiep Hij eerst de dimensie tijd. En de Bijbel waarschuwt ons dat Hij aan die dimensie een eind gesteld heeft. (2Petr3:10)

Dr.W.Hoek