Chr. gemeente te Laodicea

Beste broeder Timoteüs,
Om te beginnen willen wij hiermee de uitnodiging voor een Bijbelweek opzeggen.
Er hebben vanuit onze visie in de tussentijd vooruitstrevende processen in de gemeente plaatsgevonden. De verantwoordelijke broeders, die u destijds geleden uitgenodigd hebben, zijn niet vertegenwoordigd in het pas kort geleden ingestelde bestuur. Zij werden niet ondersteund door de progressieve leden. Aan deze situatie zal nauwelijks iets veranderen, omdat al onze beslissingen nu democratisch worden genomen.
Wij zijn blij dat wij goede contacten hebben met alle lagen van de bevolking. Juist afgelopen zondag was broeder Ratio Syncretisme, een diepgaand gastspreker en redacteur van de ‘Laodiceaïsche Wereldpers’ in ons midden. Dhr. Syncretisme toont een zeer vurig interesse voor het christendom en ging ons voor in een prachtige dienst.
Uit diepe liefde willen wij u, beste broeder Timoteüs, de redenen noemen die ons er voorlopig van afhouden om uw dienst aan te nemen:
U vertegenwoordigt nog altijd de opvatting dat uitsluitend de Heilige Schrift de basis is voor de vormgeving van de kerkdiensten. Kunt u zich werkelijk niet losmaken van de extreme standpunten van Paulus?
U vertegenwoordigt een wettische afzondering. Vindt u de tucht, zoals Paulus die in praktijk bracht werkelijk nog van deze tijd? Uw dienst bij ons zou enkele broeders en zusters, die naar vrije keuze ongehuwd in liefde samenleven, ongerust maken.
U heeft een te bekrompen kijk op de zaak. Merkt u zelf niet dat u daardoor neuroses kweekt? Wij hebben vrijheid nodig! Geen dwang! (Hebben de meditatieoefeningen, die onze geliefde broeder dr. Arseen u had aangeraden, eigenlijk nog een rustgevend effect op uw maag gehad?)
U bent over de hele linie te sterk op uw pleegvader Paulus gefixeerd. Deze sterke binding aan de voormalige apostel ondermijnt uw persoonlijkheid! Maakt u toch net als wij plannen voor een aantrekkelijke christelijke toekomst : spiritueel behoefte-geörienteerd!
Kleine afwijkingen van de brieven van Paulus vindt u al heel erg. Wij beoefenen echter liefde en tolerantie en hebben zo op plaatselijk niveau een hartelijke gemeenschap met veel andere gemeenten, ook al hebben die ook, dat moet toegegeven worden, vooral onze jeugd met andere om niet te zeggen bijbels enigszins afwijkende leren beïnvloed. Maar het is toch de hoofdzaak dat onze gemeente groeit. Dan moeten er nu eenmaal concessies gedaan en compromissen gesloten worden. Hierdoor worden wij dan ook werkelijk door alle geloofsrichtingen en kerken erkend. Wie zou dat een poos geleden voor mogelijk gehouden hebben?
Op dat punt vinden wij eenheid belangrijker, wij hopen u ook.
Dat moet genoeg zijn. Als u uw mening in deze voor ons wezenlijke punten herzien hebt, mag u ons graag bezoeken. Misschien kunt u dan samen met uw vrouw op een zondag bij ons een dienst overnemen.
Br. Zonde                     Br. Oecumene               Zr. Emancipatie
Bron: ‘fest und treu’ 2/2007