Overwin het kwade door het goede

Overwin het kwade door het goede.

“Zelf vind ik de figuren duister en duivels lijken, klopt dit ?”

“…het lijkt onschuldig maar dat zal het wel niet zijn …kunnen jullie dat onderzoeken ?”

Vragen van ouders, die bij B&O binnenkomen.

 1. Bemoediging

Een geruststellend antwoord aan ouders die zich zorgen maken over dergelijke zaken: het feit dat u er ongerust over bent, bewijst, dat u wat dit betreft geestelijk onderscheidingsvermogen hebt. Daarmee zou u voldoen aan het belangrijkste kerndoel voor kunstzinnige vakken in het Bijbelgetrouwe onderwijs: “Onderscheiden van creatieve boodschappen en de achterliggende geesten.”

Als thuis een geestelijke sfeer heerst van Licht en Waarheid, is men in staat om helder te onderscheiden welke creatieve uitingen een andere geest uitstraalt.

Het omgekeerde komt helaas ook voor bij christelijke gezinnen. Via televisie en computer komt zoveel onheiligs binnen, dat het voor de jonge kinderen uiterst verwarrend is als ouders nu juist die boeken, knikkers, kaartjes of spelletjes verbieden, die voor hen aantrekkelijk zijn.

2.Hoe waarschuwen voor de gevaren?

In een goed geestelijk klimaat bieden de creatieve voortbrengselen van de reclameontwerpers gelegenheid de kinderen iets bij te brengen uit het bovengenoemde kerndoel: de geesten achter de boodschappen onderscheiden. Als de kinderen de Here Jezus kennen, onderscheiden ze mogelijk zelf al of die produkten hen blij maken en vrede en rust geven, of dat er juist iets dreigends en onplezierigs van uit gaat.

Een voorbeeld:

Een moeder merkt aan het gedrag van haar dochter uit groep 4 dat er iets voorgevallen is op school. Op de vraag of het niet fijn was opschool, hoort ze dat er zulke rare figuren in de klas opgehangen zijn. Bij verder navragen blijkt het te gaan om afbeeldingen die gebruikt worden bij Halloween. Een gesprek met de leerkracht en het geven van materiaal van B&O hadden gelukkig een positief resultaat.

Als kinderen zelf niet het onderscheidingsvermogen hebben, zal in een liefdevolle relatie het kind willen vertrouwen op het oordeel van de moeder en omwille van de ouders af willen zien van bijvoorbeeld de begeerde knikkers.

3.Onderscheiden waarop het aankomt.

Het is belangrijk de nadruk te leggen op het geestelijke aspect en niet een wettische houding aan te kweken. Het doel van de “tien woorden” was immers ook om de mens te waarschuwen voor de geestelijke machten, waarin men bij overtreding gevangen zou worden.

Een kind van God weet, dat de hele wereld in de macht van satan, de overste van de wereld ligt. (1Joh.5:19). De economie is gebaseerd op het principe: de mens heeft onbeperkte behoeften en de reclame speelt daarop in door de begeerte op te wekken. Reclameontwerpers ontwikkelen een tactiek om via de kinderen de ouders tot kopen te verleiden. In die tactiek is voorzien dat na enige tijd het concept uitgewerkt zal zijn en dat weer een nieuwe ‘hype’ opgewekt moet worden. Het is goed om de strategie achter deze tactische manoeuvres te onderscheiden. De “jetix-knikkers” bijvoorbeeld zijn letterlijk maar knikkers in het spel dat er op gericht is kinderen te vangen in een wereld die niet geleid wordt door de Geest van God. De kinderen worden via de knikkers respectievelijk de computer de virtuele wereld binnengezogen.

4. Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is (1Joh 4:4).

Het enige wapen tegen de wereld om ons heen is een Persoon: Jezus Christus. Hij is het vleesgeworden Woord van God. Als dat Woord in ons is, zijn wij gewapend tegen de geestelijke boosheden die geleid worden door de overste van deze wereld, de duivel.

Kinderen kunnen dus het beste gewapend worden tegen alles wat vanuit de wereld op hen af komt, door hen de Here Jezus te leren kennen. Heel concreet en praktisch betekent dat:

  1. een voorbeeld zijn
     In de opvoeding speelt het non verbale (zonder woorden) misschien wel een belangrijker rol dan wat men probeert te zeggen. Dat geldt vooral ook voor de opgroeiende kinderen. Als ouders bepaalde zaken verbieden, maar zelf naar goddeloze zaken kijken op tv, (er dus deel aan hebben Rom1:31), zijn al hun woorden en geboden krachteloos. Ouders en leerkrachten die zich christen noemen, horen in hun gedrag Jezus Christus te tonen (Hand 11:26). Laten we als ouders er naar streven Paulus na te zeggen: Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg (1Kor11:1).’
  2. Bijbelteksten leren
    Het Woord van God vormt een geweldig wapen (Ef 6:17). Dat betekent niet te pas en te onpas elkaar met bijbelteksten om de oren slaan, maar een wijsheidsbron in het geheugen, die ‘vanzelf’ in de gedachten van het kind komt als de beproeving op het af -komt.
  3. communicatie
    Het kostbaarste wat christen-ouders hun kinderen kunnen geven is aandacht en tijd. Kinderen groeien op in een wereld die zo snel aan verandering onderhevig is, dat ouders zich moeten inspannen om hun kinderen te begrijpen.

 

Dr. Wim Hoek