DE ZWEVENDE BIJBEL

In maart 2002 verscheen bij uitgeverij Multimedia te Doorn ’De Zwevende Bijbel – Schriftgezag in een postmoderne tijd.’ In deze brochure geeft auteur drs. R.H. Matzken, in overleg met enkele andere theologen, zijn visie op de toenemende verwarring over het omgaan met de Bijbel.

Deze ontwikkelingen werden reeds voorzien door de christenapologeet dr. Francis Schaeffer in zijn laatste boek ‘The Great Evangelical Disaster’ (1984) . Nu blijkt pas echt goed hoe groot de invloed is van dit post-orthodoxe denken op gemeenten, onderwijs en gezondheidszorg. Als bijlage zijn de Verklaringen van Chicago afgedrukt over onfeilbaarheid en gezag resp. verstaan en uitleggen van de Heilige Schrift.

Sinds kort is ook in zgn. bijbelgetrouwe kringen sprake van een “herbezinning op de Bijbel die moet leiden tot een nieuwe Schriftbeschouwing”. Gesteld wordt dat “een grondige discussie over gezonde en verantwoorde leesregels bittere noodzaak zijn.”
Uit het veelbesproken boek ‘Ontketende liefde – een evangelische theologie voor de 21e eeuw’ kunnen wij afleiden dat het daar niet bij zal blijven. In dit boek stellen Clark Pinnock en Robert C. Brow namelijk ook essentiële christelijke leerstukken aan de orde, waaronder de verzoeningsleer, die zij uit ‘de sfeer van de rechtszaal’ trekken naar de door hen gemodelleerde ‘God van creatieve liefde’.

Enkele bekende tijdschriften hebben reeds aan deze ontwikkelingen een themanummer gewijd. Het tijdschrif ‘Bijbel en Wetenschap’ wijdde in 2001 drie nummers aan ‘de nieuwe Schriftvisie’ en hield vervolgens op te bestaan! Geconstateerd wordt dat nu ook in orthodox-evangelische en reformatorische kringen onderscheid wordt gemaakt tussen een ‘onopgeefbare kern’ (zoals de verzoeningsleer) en een ‘verhandelbare periferie’ (zoals de onfeilbaarheid van de Bijbel). Anderen stellen dat absolute waarheid onkenbaar is en dat ieder mens vanuit de Bijbel zijn eigen waarheid kan opbouwen en voeden. En wat vroeger gold als ‘geestelijk’ blijkt meer aan te spreken wanneer het wordt gebracht als iets ‘spiritueels’!


Inhoud van de brochure

1.2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12

13

Er is wat aan de hand!Hoe wordt hier nu op ingespeeld?

Schriftkritiek in drie golven

Fundamentalist of fundamenteel

Het grote misverstand

De absolute waarheidsclaim

Logisch en rationeel

Relativering van de leer

Bijbeluitleg op de helling

Aanzet tot een bijbelse repliek

Geestelijk of spiritueel

Een sprekende of een schrijvende God?

Ethische klaarheid

 

Als bijlage zijn de zgn. Verklaringen van Chicago opgenomen, waarvan wij hier enkele stellingen citeren uit de Eerste Verklaring over Onfeilbaarheid en gezag, resp. de Tweede Verklaring over Verstaan en uitleg van de Heilige Schrift.

Artikel I/6

Wij bevestigen . . . Wij ontkennen . .
. . dat de gehele Schrift en al haar delen, tot en met de woorden zelf van het origineel, gegeven werden door goddelijke inspiratie. . . dat de inspiratie van de Schrift op een juiste wijze kan worden bevestigd aangaande het geheel zonder de delen, of aangaande bepaalde delen, maar niet aangaande het geheel.

Artikel I/12

Wij bevestigen . . . Wij ontkennen . .
. . dat de Schrift in haar geheel onfeilbaar (‘inerrant’) is, vrij van dwaling en bedrog. . . dat de bijbelse onfeilbaarheid beperkt is tot geestelijke en godsdienstige onderwerpen, zoals die welke slaan op de verlossing, en dat uitspraken op het gebied van geschiedenis en wetenschap feilbaar zouden zijn.
. . dat wetenschappelijke hypotheses over de geschiedenis van de aarde mogen worden gebruikt om datgene wat de Schrift leert over schepping en zondvloed omver te werpen.

Artikel II/2

Wij bevestigen . . Wij ontkennen . .
. . dat zoals Christus God en Mens is in één Persoon, zo ook de Schrift ondeelbaar Gods Woord in menselijke taal is. . . dat de nederige, menselijke vorm van de Schrift falen met zich meebrengt, evenmin als de menselijkheid van Christus, ondanks zijn vernedering, zonde met zich meebracht.

Artikel II/14

Wij bevestigen . . Wij ontkennen . .
. . dat de bijbelse weergave van gebeurtenissen, toespraken en uitspraken overeenkomt met de historische werkelijkheid, ook al worden zij aan ons gepresenteerd in een verscheidenheid van literaire vormen. . . dat enige gebeurtenis, toespraak of uitspraak die is opgenomen in de Schrift, bedacht is door de bijbelschrijvers of door de tradities die zij hebben verwerkt.

Artikel II/21

Wij bevestigen . . Wij ontkennen . .
. . de overeenstemming tussen bijzondere openbaring en algemene openbaring, en daarmee van het onderwijs van de Bijbel met de feiten van de natuur. . . dat enig wetenschappelijk feit onverenigbaar zou zijn met de ware betekenis van enige passage van de Schrift.