FANTASIEREIZEN

Fantasiereizen zijn niet zo onschuldig als het lijkt: in wezen zijn het hypnose-technieken en technieken van astrale projectie. Ondanks de grote gevaren worden deze in toenemende mate ingevoerd bij het onderwijs, door prof. dr. R. Franzke Ten geleide

Bij de meeste ouders en onderwijsgevenden zal het nog niet bekend zijn: op onze scholen vindt één van de grootste revoluties plaats uit de geschiedenis van het onderwijs! Momenteel worden namelijk allerlei methoden en programma’s van onderwijs ingevoerd, die in de regel volledig onbekend zijn aan de ouders en besturen, en door de leraren veelal niet begrepen worden.
Daartoe behoren ook de zogenaamde fantasiereizen, die zouden dienen tot ontspanning en om kinderen rustig te maken. Hierdoor zouden de kinderen beter gaan presteren en zich beter kunnen concentreren. Hun persoonlijkheid zou zich beter kunnen ontplooien, evenals hun voorstellingsvermogen.

Noot van de vertaler: Over dit onderwerp heeft Bijbel & Onderwijs reeds tal van publicaties het licht doen zien. In een persoonlijk contact met dr. Franzke waren wij beide verrast toen wij ontdekten hoe wij met dezelfde problematiek bezig waren geweest. Prof. Franzke heeft samen met anderen in Duitsland breed onderzoek gedaan en de resultaten ervan gedocumenteerd in diverse boeken en Anti-Okkultismus-INFO’s vastgelegd. Weliswaar gaat het hier om de situatie in Duitsland, maar die komt op tal van punten overeen met de situatie in Nederland en Vlaanderen. Waar nodig, wordt op onze eigen situatie ingegaan.

Wat zijn fantasiereizen?
Fantasiereizen: een onschuldige klinkende naam voor allerminst onschuldige hypnose-technieken. Een vluchtige blik op de hypnose-literatuur toont al aan dat ‘fantasiereizen’ een wetenschappelijke erkende inleiding tot hypnose zijn. Ze worden door hypnotherapeuten gebruikt wanneer zij hun patiënten in een toestand van trance willen brengen. Daarbij moeten de patiënten zich ontspannen en zich voorstellen op een andere plaats (weide, strand, berg) te zijn dan waar zij zich momenteel met hun lichaam bevinden.
Hieruit mag geconcludeerd worden dat met behulp van ‘fantasiereizen’ onwetende en weerloze kinderen en jongeren tijdens hun lessen op school worden gehypnotiseerd resp. gebracht in een toestand van trance, zonder dat hen dit wordt meegedeeld en zonder dat hun ouders en opvoeders hiervan op de hoogte zijn!

Maar fantasiereizen zijn nog veel meer: het zijn technieken van astrale projectie, d.w.z. zij zijn aanleiding tot reizen van de ziel buiten het lichaam (uittredingen) en zelfs tot astrale reizen. Er wordt mee beoogd dat men zijn eigen lichaam verlaat om naar een andere wereld of tijd te vliegen en te reizen.

Wie kennis neemt van de betreffende literatuur van de esoterica (de naar binnen gerichte werkelijkheid), zal het zonder enige twijfel moeten beamen: ‘Fantasiereizen’ zijn in werkelijkheid astrale reizen, d.w.z. reizen die buiten het lichaam plaatsvinden. Dit blijkt ook uit de toepasselijke formuleringen van de auteurs. Wanneer het gaat om de ‘terugreis’, dient men ‘hierheen’, ‘in deze ruimte’, ‘in de groep’ terug te komen, en tegenwoordig schroomt men niet te spreken van ‘in je lichaam terugkeren’. Dat kan immers alleen wanneer je het eerst hebt verlaten! Wij noemen enkele voorbeelden van formuleringen die hierbij worden gebruikt:

 • “En nu keer je weer in deze werkelijkheid en in je eigen lichaam terug”
 • “Kom weer in dit lokaal en je eigen lichaam terug”
 • “Kom terug in je lichaam en let op de verandering”
 • “Keer dan langzaam weer in je lichaam terug, dat je als jouw eigen lichaam beschouwt… Je lichaam wordt lichter, je begint te zweven… En dan, heel langzaam, keer je weer tot de normale lichaamsgrootte terug.
 • “Dan leerde ik om mijn lichaam te beheersen en kon ik snel en langzaam vliegen….
  En je geest kan vrij zweven. Je zweeft deze kamer uit en komt in een andere plaats…

Dat het hier beslist niet om onschuldige ‘fantasiereizen’ gaat, blijkt ook uit de talloze formules die men hanteert (“Je hoeft niet bang te zijn”), evenals uit de zorgvuldige procedure om ‘terug te keren’. Uitdrukkelijk wordt ervoor gewaarschuwd geen fouten te maken en altijd weer langs dezelfde weg terug te keren. Ook de waarschuwing tegen ‘bijwerkingen’ toont aan dat hier nog van alles mis kan gaan.

Wanneer het bij deze ‘fantasiereizen’ werkelijk alleen maar zou gaan om fantasie, waarom wordt er dan zoveel nadruk gelegd op de procedure om terug te keren? Dan zouden de kinderen alleen maar hun ogen moeten opendoen! Maar deze waarschuwing is heel reëel, omdat de gevolgen enorm kunnen zijn, zoals we zullen opmerken bij paragraaf 3.

Overeenkomst met magie, heksencultus en sjamanisme
“Diepe lichamelijke ontspanning, een tot rust gebrachte geest en het verlangen om te reizen, zijn factoren die bij zeer veel succesvolle projecties op de voorgrond staan”
De kunst om het lichaam te verlaten wordt algemeen aan heksen, tovenaars en sjamanen toegeschreven. Inderdaad komt het fenomeen van reizen-buiten-het-lichaam in de literatuur over heksen, magiërs en sjamanen telkens weer aan de orde. Hierin wordt ook verteld wat iemand moet doen die een reis buiten het lichaam wil ondernemen.
Volgens de eigentijdse sjamaan M. Harner is “de sjamaan specialist van een trance waarin zijn ziel het lichaam verlaat, naar de hemel vliegt of in de onderwereld afdaalt.

Franzke’s onderzoek omvat de belangrijkste sjamanen- en magie/heksenliteratuur
Hierin wordt weergegeven op welke wijze sjamanen, tovenaars en heksen buiten hun lichaam weten te treden en hoe zij zich ‘astraal’ kunnen verplaatsen. Hieronder geven wij hiervan enkele kenmerken met het doel om het gebruik ervan in het onderwijs te herkennen, niet om ermee te gaan experimenteren!

 • een rustige plek die wordt verduisterd en waarbij een kaars wordt aangestoken
 • met de groep een kring vormen en dan met de rug op de grond gaan liggen
 • zich makkelijk installeren en zich geheel ontspannen, bijvoorbeeld m.b.v. autogene training, yoga of meditatie

“Hoe meer ontspannen je bent, des te makkelijker zal je de spirituele wereld kunnen binnentreden (Oertli)

 • de zintuiglijke waarneming zoveel mogelijk beperken en zo mogelijk geheel uitschakelen
 • de ogen sluiten (eventueel. blinddoeken) en de oren toestoppen
 • zich diep concentreren op de adem en zijn lichaam bewust waarnemen
 • met behulp van trommelmuziek en/of wierook de geest leegmaken en in zichzelf op zoek gaan
 • het denken uitschakelen en de geest concentreren op één bepaald punt
 • een opening of tunnel visualiseren, bijvoorbeeld met behulp van mandala’s
 • door middel van visualisatie zich voorstellen op een andere plaats te zijn en zich daar te wensen
 • de blik naar boven richten, een mantra chanten en dan . . .

Gevaren en risico’s
Fantasiereizen zijn uitermate gevaarlijk en de zogenaamde droomreizen kunnen ware nachtmerries zijn. Dat blijkt uit de literatuur over dit onderwerp.
De sjamaan Oertli waarschuwt: “Het op onachtzame wijze betreden van de spirituele wereld kan tragisch aflopen. Daar zijn slechte elementen, die in plaats van ons te helpen, ons schade toebrengen. Mij zijn gevallen bekend van mensen die als gevolg van onvoorzichtige contacten, niet in staat waren om in onze wereld terug te keren, arbeidsongeschikt werden en/of zich onder psychiatrische behandeling moesten stellen” …”Zij ontmoeten daar monsters, slangen, spinnen en dergelijke wezens.”(pag.38f, 208)

Iets dergelijks schrijft de magie-deskundige Ulrich: “Astrale wandelingen (kunnen) voor de onwetende zeer gevaarlijk zijn. Alle elementen van laag allooi, zoals demonen, geesten, zwarte magiërs zijn er alleen maar in geïnteresseerd om de zielenkrachten van de nietsvermoedende reiziger af te tappen en die voor hun eigen doelen te misbruiken.”
Brennan wijst erop dat “de esoterische literatuur vol waarschuwingen staat dat (reizen-buiten-het-lichaam) de gezondheid in ernstige mate kunnen aantasten—tot aan hartaanvallen en beroerten toe. In ieder geval is het uiterst onaangenaam.” (pag. 33). Zelf had hij “het gevoel alsof hij waanzinnig zou worden en moest sterven” (pag. 26). Een collega van hem schrijft dat “het een van de meest onaangename en beangstigende ervaringen is geweest die hij ooit heeft gehad.” (pag. 42)

Over de ernstige gevaren van de fantasiereizen en verwijzingen naar de psychiatrie hebben mij ook jarenlange beoefenaars van Transcendente Meditatie bericht. De sjamanen- en heksenliteratuur toont aan dat reizen-buiten-het-lichaam

 • bijna altijd horrortrips zijn, ontmoetingen met agressieve en boosaardige horrorwezens
 • iemand krankzinnig en geestesziek kunnen maken
 • de seksuele driften (van de kinderen!) kunnen stimuleren en vergroten
 • tot doodsvisioenen en zelfs tot de dood kunnen leiden, wanneer het lichaam levenloos achterblijft en de ziel niet meer in het lichaam kan terugkeren.

“Wanneer wij in trance of rituelen onze herinneringsruimten openen, is dat ten dele zeer bedreigend.”

In een heksenboek wordt op de vraag of trancereizen gevaarlijk zijn en of men altijd zonder schade terug kan komen, het volgende vermeld: “Ik zoek de mensen uit waarmee ik zoiets doe. Het is niet voor iemand die psychisch onstabiel is en onder sterke angsttoestanden of depressies lijdt. Het gevaar dat iemand uitflipt, zou ik niet willen provoceren.
Iemand als C. Goldner (‘Psycho’), die grote kritiek op de esoterica heeft en die als volksverlakkerij bestempelt, schrijft over trancereizen: “Als riskant gelden met name cassetten en CD’s, die de esoterische vakhandel over elk denkbaar thema aanbiedt. Wanneer men zulke tapes zonder begeleiding gebruikt … bestaat het gevaar dat men uit de geïnduceerde droom- of waanwereld niet (!!!) of slechts ten dele de weg tot de werkelijkheid terug kan vinden.”

Toepassing in het onderwijs
Niettemin vormen fantasiereizen inmiddels een vast onderdeel van de moderne didactiek alsmede van alle nieuwe programma’s voor het onderwijs, zoals

 • Klasse 2000 (Duitsland!)
 • Lions Quest
 • De school beweegt.

Daarbij leren kinderen om hun lichaam te verlaten, iets wat voorheen aan heksen, tovenaars en sjamanen was voorbehouden, kortom, zij moeten leren ‘vliegen en zweven’ (vgl. Bauer/Behriger)
Dat dergelijke ‘fantasiereizen’ uiteindelijk magische sleutelkwaliteiten zijn, wordt ook door het ministerie voor cultuur, jeugd en sport bevestigd: “Mandala’s en fantasiereizen zijn … enerzijds te beschouwen als deels magische elementen van de traditionele theorie- en zinsystemen, anderzijds horen zij tot het repertoire van de door New Age gevormde en esoterische gedachten en leefwerelden…”(Schulverwaltung BW, 1/99).

In een artikel van het tijdschrift Praxis Schule (juli 1999) hebben feministen duidelijk gemaakt dat ‘de ideale schoolleidster’ in het kader van de moderne ‘geleidecultuur’ aan scholen de techniek van de fantasiereizen moeten bijbrengen en beheersen.
En opdat voortaan geen enkele leerling zich meer aan buitenlichamelijke ervaringen kan onttrekken, wordt alle leerstof geschikt gemaakt voor de computer en in de onmiddellijke toekomst nog slechts in ‘virtuele werkelijkheid’ gepresenteerd. Op die manier worden de kinderen gedwongen om in andere (tover)werelden te duiken, met onwerkelijke fabel- en horrorwezens in contact te treden en te communiceren. Net zolang totdat de leerlingen hun eerste buitenlichamelijke en transcendente ervaringen opdoen, geestelijk in de war raken en (aan deze schijnwerelden) verslaafd zijn geworden.

Dit astrale en esoterische leerprogramma wordt aangevuld met klassikale uitstapjes naar zinparken, zinscholen, fantasieparken en door ministerieel voorgeschreven klassentochten naar de ‘virtuele werkelijkheden’ van de Expo.
Het kan nog erger. Het ziet ernaar uit dat in de toekomst alle informatie alleen nog maar in ‘pakketten’ wordt aangeboden, d.w.z. in een pakket met een occulte of magische praktijk. Thans reeds moeten veel kinderen van de basisschool elke letter die zij in groep 3 leren, in een fantasiereis uit de ‘fantasiewereld’ ophalen.Nu al moeten de gedachten voor klassewerk op een ‘fantasiereis’ in de geest geschouwd en vervolgens opgeschreven worden: Schrijf op wat je (in de ‘fantasiewereld’) hebt gezien, gevoeld, gehoord, beleefd…

Niemand die psychisch gezond is, en zeker geen (op de Bijbel georiënteerde) christen, zal op zo’n ‘fantasiereis’ ook maar iets beleven wat hierop lijkt. Hij zal niets zien, niets horen, niets voelen; hij zal geen ‘innerlijke beelden’ of visioenen krijgen, geen ‘innerlijke stemmen) of audities horen en lichamelijk niets beleven. Wat zou hij dan moeten schrijven, tekenen, berichten? Scholieren zonder die magische vermogens van trance-inductie, astrale projectie en visualisering hebben in de ‘school van de toekomst’ dus geen kans. En toch is er in Duitsland geen enkele pedagoog die deze huidige trend in de pedagogiek met afkeer volgt, terwijl er bijv. in Nederland duizenden ouders een petitie aan het parlement tegen occulte praktijken in de school hebben ondertekend. (dit was een initiatief van Bijbel & Onderwijs)

Aanbevelingen
a. In de eerste plaats: Maak uw kind geestelijk weerbaar door het tot onze Heiland te leiden, zodat het een discipel van Jezus Christus wordt.” In moderne taal gezegd: “Zorg dat het kind de Here Jezus als zijn Gids heeft.”

b. Houdt uzelf en uw kinderen verre van alle vormen van fantasiereizen. Onschuldige fantasiereizen bestaan niet en je kunt er ook niet ‘op verantwoorde manier mee omgaan’. Ook niet wanneer duizenden psychologen, psychotherapeuten, hypnosedeskundigen en esoterici het tegendeel beweren.
Het hele uitgangspunt is in wezen vals en verwerpelijk. Na enige oefening voeren fantasiereizen

 • tot een veranderde, tranceachtige bewustzijnstoestand
 • tot buitenlichamelijke ervaringen (uittredingen)
 • tot contacten en communicatie met onzichtbare wezens en machten, en tenslotte
 • tot bovennatuurlijke bekwaamheden.

Dergelijke praktijken horen niet in de school thuis. Zij zijn in strijd met het recht en de wet op grond van:

 • de plicht van de overheid om qua wereldbeschouwing en religie neutraal te zijn
 • de menselijke waardigheid
 • het principe van tolerantie en het respecteren van andersdenkenden
 • de vrijheid van geloof, van geweten en van godsdienst
 • allerlei bestaande nationale (onderwijs) wetten en gemeentelijke verordeningen

In een vrije samenleving mag niemand gedwongen worden om zich te laten hypnotiseren en/of de (quasi) rituelen van magie, sjamanisme en die van het Verre Oosten te beoefenen.
Daarom aarzelen we niet om fantasiereizen een vorm van geweld tegen onwetende en weerloze kinderen te noemen. Het is een vorm van geweld tegen de ziel en een wederrechtelijke aantasting van de persoonlijkheid en mensenrechten van de kinderen. Ouders en onderwijsgevenden dienen te beseffen dat tegen aantasting van het leven en de vrijheid een recht op noodweer bestaat.