Geen God en geen moraal

GEEN GOD EN GEEN MORAAL

Verschrikkelijke mensen
‘Christenen!
Verschrikkelijke mensen zijn het.
Ze lijken soms wel op van die extremisten.
Fundamentalistische  groepen waar wordt voorgeschreven hoe je leven moet.
Het ergste is nog dat de religieuze wetten die ze aanhangen ook nog eens voor de samenleving zouden moeten gelden. Je mag niets in die kringen en kinderen krijgen geen enkele ruimte. Het is eigenlijk een vorm van kindermishandeling. Kinderen kunnen zich niet in vrijheid ontwikkelen en ontplooien. Het hele leven wordt aan banden gelegd, alles moet binnen vast omlijnde kaders gebeuren en voor alles bestaat wel een regel. Overal wordt tegen gewaarschuwd: Pas op, pas op!


In christelijke kringen is vrijuit fantaseren uit den boze. Sprookjes mogen niet worden verteld of voorgelezen. Heksen, kabouters, feeën, elfen, draken en ga zo maar door, worden uit het kinderleven gebannen. Het zou hun arme zieltjes kwetsen en kinderen zouden er verkeerde gedachten door kunnen krijgen. Veilig leren lezen op school is er niet bij, zelfs niet in groep drie. Onschuldige mandala’s mogen niet getekend worden bij taal, rekenen en schrijven. Je verkleden als heks die witte magie – hoe onschuldig – gebruikt,  kan niet door de beugel. De boeken van Harry Potter mogen geen Bijbel voor de kids worden, dus die worden ook in de ban gedaan, evenals Narnia…. Er circuleren hele lijsten kinderboeken die de toets der kritiek niet kunnen doorstaan. Die levensgevaarlijke kinderboeken kunnen tot occulte spelletjes leiden. Ouders, opvoeders en andere pedagogen moeten waken voor alles wat ook maar riekt naar het occulte. Alsof de duivel  en zijn trawanten op de loer liggen om de kinderzieltjes voor zich te winnen. En wat te denken van het boze oog. Als de tv al in huis is, mag er alleen maar naar Het Kleine Huis worden gekeken en zeker niet naar  alles wat de ontwikkeling van de vrije fantasie zou kunnen aanwakkeren. Veel tekenfilms zijn gevaarlijk occult en paranormale programma’s zouden ver van kinderen afstaan. Nee, van het paranormale moet je vooral afstand nemen, omdat het abnormaal is. Muziekclips zouden erotische fantasieën opwekken en de teksten aanzetten tot gewelddadigheden en een losbandig leven. Computerspelletjes kunnen niet gespeeld worden, want je weet maar nooit wat zich achter de schermen afspeelt.
Alles lijkt aan banden te worden gelegd in die kringen. Christelijke leraren doen kinderboeken in de ban. Christelijke opvoeders doen bijna alles in de ban. Overal wordt de meetlat bij gelegd… De fundamentalisten van de Bible Belt en wijde omgeving willen de prikkelingen van de fantasie  verbieden. Ze halen God en moraal uit de kast  om de natuurlijke ontwikkeling van kinderen af te remmen. Alsof God in de hemel met een vingertje aanwijst wat verkeerd is.
Met datzelfde vingertje staan die extreme christenen klaar om te waarschuwen bij alles wat het kind en de moraal zou schaden. Verschrikkelijke mensen zijn het.
En een verschrikkelijke moraal houden ze erop na over een God die waarschijnlijk niet eens bestaat.’

Tijd voor fantasie.
‘God en moraal horen niet thuis in het centrum van een moderne samenleving. De tijd is aangebroken om afstand te nemen van die beperkende en blokkerende mensen met hun bekrompen ideeën. Zij vormen een struikelblok op weg naar een grote toekomst. Het wordt tijd de fantasie ongebreideld haar gang te laten gaan. Het wordt tijd dat godsdienst en geloof thuis worden gepraktiseerd, maar dat de samenleving vrij wordt gemaakt van al die beknellende christelijke ideeën…

Kinderen moeten ruimte krijgen om grenzeloos te fantaseren, dat maakt hen creatief en laat hen open staan voor een spannende toekomst. Volwassenen moeten hen daarbij niet blokkeren. Kinderen moeten vrij hun gang kunnen gaan, want ze weten echt wel het verschil tussen fantasie en werkelijkheid. Sprookjes  verruimen de fantasiewereld van het kind en hebben echt niet met duistere machten te maken of het occulte. Het goede overwint toch het kwade? De oerbegrippen als goed en kwaad, dood en leven… de liefde overwint alles, zijn toch van alle tijden en alle culturen? Kinderen staan dichter bij het begin dan volwassenen en worden nu eenmaal met paranormale gaven geboren. Waarom zouden opvoeders dat ontkennen of tegenwerken? Paranormale gevoelens kun je beter bevestigen dan afremmen of onderdrukken. In het onderwijs moet ruimte geboden worden voor fantasieoefeningen, yoga en meditatie. Kinderen doen er juist goed aan mandala’s te tekenen, het biedt immers rust in de klas. Hoeveel boeken worden er niet geschreven over esoterie? Het wordt tijd dat het paranormale normaal wordt gevonden. Kinderen doorbreken grenzen en tijden. Maria Montessori zei het al: Door het kind gaat de mensheid de nieuwe tijd in. Fantasie is de sleutel!’

Wat is er aan de hand?
De media hebben er bol van gestaan.
Bol van gruwelijke praktijken die ieders verbeelding tarten.
In een dorp is een jongen met heel veel messteken om het leven gebracht. Een leeftijdsgenoot bracht hem om vanwege een ‘onschuldig’ conflict. Er zou sprake zijn van het occulte spelletje glaasje draaien. Er lijken boodschappen te zijn doorgegeven en geïnterpreteerd.  Hoe kan het dat een onschuldig spelletje als glaasje draaien tot de dood van deze jongen heeft geleid? Het begon gewoon met fantasie.
Op straat wordt een oudere Marokkaanse man door een groep opgeschoten jongens in elkaar geslagen. Omstanders lopen snel door om te voorkomen dat ze medeslachtoffer worden. Wat bezielt deze jongens? Zij kijken met regelmaat naar geweldsfilms en spelen barbaarse en racistische computerspelletjes. Maar kan dat de oorzaak zijn? Kun je zo makkelijk de grens passeren tussen fantasie en werkelijkheid?
In één van de grote steden heeft een groep jongens een meisje meermalen verkracht. Hoe is het mogelijk dat zo’n groep jonge gasten – de jongste was 12 – zo ver is gekomen? Heeft het meisje aanleiding gegeven? Of hebben zij hun fantasie de vrije loop gelaten, inclusief hun gevoelens?
Op een school wordt een meisje door een groep jongens aangerand. De ouders van het meisje zijn in alle staten. Navraag maakt wel wat duidelijk. Deze jongens hadden samen met de meisjes een les seksuele voorlichting gehad van een ervaren docent. Hij beschreef in de ‘fantastische’ les in geuren en kleuren hoe alles in z’n werk gaat, hoe het voelt en wat lekker is…Eén van de meisjes- het bewuste meisje – lag op de tafel als voorbeeld en werd betast.
Groep 8 van de basisschool gaat op schoolkamp. Natuurlijk is het lastig de jongens en meisjes ’s nachts goed gescheiden te houden.  Tijdens de nachtelijke inspectieronde van de leraren blijken er verschillende jongens bij meisjes in bed te liggen. Ongekleed zijn ze elkaar aan het strelen. Eén van de meisjes reageert: ‘Dat hebben we op school in groep 3 al geleerd! Als je een ja-gevoel hebt ,mag je doorgaan en als het niet goed voelt, moet je stoppen….’ Was dat de bedoeling van die les? De fantasie werd in ieder geval geprikkeld en grenzen gekoppeld aan gevoel.
Twee Wicca-girls zitten vooraan in de les. Uit alles wordt duidelijk dat ze met deze onschuldig ogende vorm van hekserij met witte magie bezig zijn. Het begon op de basisschool met een klein lief heksje en heeft inmiddels geleid tot eerste inwijdingen. Op een dag wordt duidelijk dat een Wicca-meisje met haar eigen bloed haar naam heeft gezet onder een ‘wurgcontract’. Ze heeft haar ziel verkocht aan de moedergodin. ’s Nachts slaapt ze niet meer, angsten overheersen haar gevoel en ze denkt steeds vaker aan het einde van het leven. 1600 zelfmoorden per jaar.  Zegt dat misschien iets over de zinloosheid van het bestaan en de geestelijke armoede in ons land?
Een jong meisje wordt door een pedofiel misbruikt, gewurgd en in de tuin begraven. Iedereen spreekt er schande van… Sommigen menen dat pedofielen nog verkeren in een kinderlijke fantasiefase.

Verschrikkelijke tijden
Onze wereld!
Verschrikkelijke tijden zijn het.
Het gedrag van sommigen in onze wereld lijkt extremer te worden.
Steeds meer mensen laten zich niet meer voorschrijven hoe je leven moet.
Regels en wetten worden gemakkelijk aan de laars gelapt en je moet iedereen vooral in z’n waarde laten. Ruim 16 miljoen mensen, op dat kleine stukje aarde, die schrijf je niet hun wetten voor, die laat je in hun waarde. Onbegrensd lijken steeds meer mensen hun leven te leiden zonder God en zonder moraal.

Maar als het fout gaat, wat dan?
Steeds vaker wordt er dan gekeken naar de invloed van tv, dvd en pc.
Soms menen pedagogen toch een verband te zien tussen ongebreidelde fantasie en de werkelijkheid.
Erotische muziekclips geven jongeren misschien toch niet zo’n goed beeld van de vrouw. Te veel geweld op tv zet misschien toch aan tot geweld in de praktijk. Te veel soaps kijken geeft niet echt zicht op de werkelijkheid van relaties. Jongeren leven steeds meer in een virtual reality, een schijnwerkelijkheid van beeldschermen waarin de fantasie de vrije loop kan hebben. Dat gaat goed tot het fout gaat. Dan moet er plots gesproken worden over grenzen; dan komt er een kijkwijzer, een leeswijzer en een leefwijzer. Maar wie bepaalt wat kan en wat goed of fout is? Waar ligt de grens?

Fantastisch!
Fantasie heeft een fantastische kant en kan kinderen helpen in een gezonde ontwikkeling. Maar dan moet er wel een goede basis zijn. Dan gaat het over dat wat de Schepper in de mens heeft gelegd aan creativiteit. Het is mogelijk ideeën te ontwikkelen, je er iets bij voor te stellen en uiteindelijk uit te voeren. De mens heeft een fantastische creatieve geest en kan zo veel tot stand brengen. Deze kant van de fantasie heeft alles te maken met de door God gegeven creativiteit en is goed hanteerbaar binnen gezonde kaders. Wie rekening houdt met God weet dat er grenzen zijn. Niet alles wat in de mens omhoog komt, is mogelijk of zondermeer goed.
Van God en moraal los krijgt diezelfde fantasie steeds vaker een ongezonde wending.  Als God als Schepper niet wordt erkend, stijgt het grenzeloos fantaseren tot grote hoogte. ‘Niets van wat zij menen te kunnen, is voor hen onmogelijk’(Gen 11:6b). Zonder  helder kader en gezonde grenzen slaat de fantasie op hol en worden ongekende krachten losgemaakt. Door magische manipulatie lijkt het verborgen fantasieleven soms tot ver gaand kwaad te leiden.  Wat vaak zo onschuldig begint met het vertellen van sprookjes kan in de wereld van het kind leiden fantastische ideeën die soms de dood tot gevolg hebben.

In christelijke kringen is fantaseren zeker goed mogelijk, maar wel binnen veilige kaders.  Kinderen kunnen het best eerst het eigene leren kennen, voordat zij sprookjes horen. Dan weten zij wat de goede basis is om ‘onschuldige verhaaltjes’ te toetsen.  Daarom is het goed om kinderen op te voeden met een helder kader van waarden en normen, hen van jongs af aan te leren dat er een God is. Hij is de Schepper van het leven en heeft Zich op bijzondere wijze geopenbaard in Zijn Woord en in Zijn Zoon. Diezelfde God laat zien wie Hij is in de schepping, door de geschiedenis en in het geweten!

Christenen willen God en moraal niet overboord zetten. Het is voor de opvoeding van onschatbare waarde wanneer  kinderen een helder waarden- en normenkader meekrijgen dat gebaseerd is op principes die God heeft aangereikt. Voordat er wordt gesproken over wat er allemaal niet mag, wordt gesproken over de liefde tot God en de liefde tot de naaste – gelijk de liefde tot zichzelf. Leven vanuit die liefde vormt het denken, scherpt het denken en verandert het denken. Niet wat ‘ik’ allemaal wil en denk moet worden uitgevoerd, maar wat Hij wil, is de leidraad in het leven. Vanuit de liefde waarmee God in Christus de wereld liefheeft, mogen kinderen worden opgevoed. Dan wil je niet genieten van moord en doodslag, het oproepen van geesten, geweld, ontucht, racisme, discriminatie, seksuele uitspattingen, bedreigingen – ook al is het fantasie.
Wat vaak begint als onschuldige fantasie in een boekje, film of pc-spel, schuift ongemerkt over een grens die leidt tot verandering van denken en gedrag. Als God en moraal worden losgelaten is het hek van de dam.

Het gaat er niet om dat in christelijke kringen niks mag, maar dat niet alles gewild wordt!
Christenen willen niet mee in een wereld waar alles mag tot het fout gaat. Nog los van de discussie wat werkelijk fout is. Het draait immers om Christus!
Het gaat er niet om dat het hele leven aan banden wordt gelegd, maar dat er een band met de Schepper en Onderhouder van alle dingen wordt opgebouwd. ‘Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen ’ (Gal 4:20). Wie van Hem heeft gehoord en Hem heeft leren kennen weet wat waar is, goed is en heilzaam is.

Leg daarom de leugen af en spreek waarheid.
Wees navolgers van God, als geliefde kinderen en wandel in de liefde.

Leef als veranderde kinderen van God.

Leef als christen!

A. Nijburg MA