Kinderen leren om dagelijks uit de Bijbel te lezen

Kinderen leren om dagelijks uit de Bijbel te lezen

Het onderstaande is een fragment uit het boek “Keeping the Kids” (Bewaar de kinderen).
… en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent” (2 Timotheüs 3:15).

Een van de belangrijkste dingen die ouders voor hun kinderen kunnen doen, is hen helpen om er een gewoonte van te maken dagelijks in de Bijbel te lezen. Hoewel ik in de kerk ben opgegroeid, kan ik me niet herinneren hier ooit enige instructie of aanmoediging voor te hebben gekregen.
Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord (Psalm 119:9). Het Woord moet bezinken in hart en ziel en zo iemands leven doordringen. Dat zal niet gebeuren, tenzij lezen, studeren, memoriseren en overpeinzing een dagelijkse gewoonte worden.
We weten, dat alleen het lezen van de Bijbel geen redding en heiliging zal voortbrengen: we moeten het Woord ontvangen en gehoorzamen. Maar we weten ook, dat redding en heiliging niet zullen plaatsvinden buiten het Woord van God om, want “zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus” (Romeinen 10:17).
Het is nooit voor niets, als we het Woord van God plaatsen in het hart van een kind. Zelfs al was ik niet gered, toen ik jong was en de Bijbel niet serieus nam, beïnvloedden de lessen en prediking me toch diep, nadat ik op mijn drieëntwintigste tot bekering kwam. Veel ervan herinnerde ik me weer en ik had daardoor een voorsprong in mijn christenleven.


We halen pastor David Sorensen aan. “Het fundament voor goddelijk leven ontbreekt vaak in de levens van de kinderen  en de jongeren van Gods volk. Dat fundament is een dagelijkse opname van het Woord van God. Een jongere uit een christelijk gezin kan naar een christelijke school gaan of thuisonderwijs krijgen vanuit een goddelijk curriculum, getrouw naar de zondagsschool en programma’s van de kerk gaan, op kamp gaan met de jeugd van de kerk en toch vleselijk, rebels en werelds zijn. Of , nog vaker, ze zijn alleen maar lauw en drijven mee op de stroom, maar er is geen echte geestelijke overtuiging in hun hart. De reden is eenvoudig. Ze zijn niet dagelijks met het Woord van God bezig. Hier volgen wat suggesties om dit te verbeteren:

1. Begin vroeg. Toen onze kinderen nog klein waren, lieten we hen uit de Bijbel lezen, toen  ze nog maar amper konden lezen. Ze lazen kleine stukjes, maar ze begonnen al in hun kleuterjaren.

2. Plan wat ze lezen. De Bijbel is een complex boek, zelfs voor volwassenen. Toen onze kinderen klein waren, lieten we hen in 1 Johannes lezen  vanwege de eenvoudige vocabulaire en syntaxis (leer van de zinsbouw). In eerste instantie lieten we hen ongeveer twee verzen per dag lezen. Terwijl ze vorderingen maakten op de basisschool, groeide de dagelijkse leesopdracht uit tot een hoofdstuk per dag en tegen de tijd dat ze naar de middelbare school gingen, lieten we onze dochters vier hoofdstukken per dag lezen. Dat is de basishoeveelheid om in een jaar tijd door de Bijbel te komen, maar het punt is dat wij voor hen planden wat ze lazen.

3. Zorg voor een positieve stimulans. Toen onze dochters klein waren, hingen we een kaart voor hen op de koelkast. Als ze hun dagelijkse gedeelte uit de Bijbel hadden gelezen, kregen ze een ster op hun kaart. Als ze een aantal weken of maanden getrouw hun kaart hadden gevuld, zorgden we voor een speciale beloning voor hen.

4. Zie toe op de naleving. Wij verzekerden ons ervan, dat onze dochters dagelijks het opgegeven deel uit de Bijbel lazen. Een vaak gehoorde uitspraak aan de ontbijttafel was: “Heb je vanmorgen wel in je Bijbel gelezen?” Hoewel ze uiteindelijk te groot werden voor de kaart met sterren op de koelkast, controleerden we hen nog steeds tijdens hun puberteitsjaren.

5. Doe het gewoon, omdat het goed is. Toen onze dochters het stadium dat ze kleine beloningen nodig hadden, achter zich hadden, verlegden we de insteek naar: lees je Bijbel gewoon, omdat dat goed is om te doen. Omdat we inmiddels ook het principe van gerechtigheid hadden ontwikkeld, was het gemakkelijk om de gewoonte van dagelijks Bijbellezen te verbinden aan het principe van gerechtigheid. Het is inderdaad goed om elke dag met Gods Woord bezig te zijn (Je kinderen trainen om goed terecht te komen).”

Pastor Mario Schiavone zei, dat hij en zijn vrouw begonnen om aan de kinderen, voordat ze konden lezen, voor een bepaalde tijd een Bijbels prentenboek te geven. Ze hebben hun kinderen geleerd om hun stille tijd te houden, zodra ze wakker werden. Hij zegt: “Het is stil vroeg in de ochtend in  huis, omdat iedereen zijn stille tijd houdt.”

Bron: David Cloud in het boek ‘Keeping the kids’.