Giessen, 27 maart 2014

De Kanjertraining serieus onder vuur genomen

De Kanjertraining, ogenschijnlijk een van de meest succesvolle sociale vaardigheidstrainingen, die ook zegt pesten aan te pakken, is uiterst nauwgezet en kritisch onder vuur genomen door drs. J.G. Hoekstra in het door hem geschreven boek ‘Soep van Keistenen – De Kanjertraining op de korrel!’
De bekende onderwijspsycholoog 
drs. Bob van der Meer stelt in het voorwoord van het boek vast, dat de auteur zeer consciëntieus te werk is gegaan, zijn oordeel vernietigend is en van de methode nagenoeg niets heel blijft.

Het boek uit, aan de hand van feitenmateriaal, gerede twijfel over de wetenschappelijke waarde, effectiviteit en pedagogische en didactische kwaliteit van de training. In het bijzonder wordt de toepasbaarheid van de training binnen een christelijke setting ter discussie gesteld. In het verlengde van dit laatste is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan de poging van het Instituut voor Kanjertrainingen om binnen de christelijke geloofsgemeenschap, via kinder- en jeugdwerk, voet aan de grond te krijgen onder de noemer ‘Kanjers in de kerk’.

Op basis van het gedane onderzoek vraagt de schrijver zich af of de ontwikkelaar van de training, Gerard Weide, de training niet zelf – in een in de Volkskrant opgenomen interview (Volkskrant 20-04-10) – juist typeerde: ‘En zo had ik per ongeluk, in no time, een scherpe training in elkaar gedraaid’.

De juistheid van het besluit van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap om de training aan te bevelen en scholen die de training willen invoeren zelfs door middel van subsidie financieel tegemoet te komen, wordt vanuit het genoemde onderzoek betwijfeld. De Kanjertraining voldoet bijvoorbeeld alles behalve aan de door de Wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie gestelde en in duidelijke kerndoelen uitgewerkte, eisen.

Vervolgens wordt de beslissing van het Nederlands Jeugd Instituut om de training als effectief te erkennen en op te nemen in de databank Effectieve Jeugdinterventies niet alleen bevraagd, maar wordt ook de onafhankelijkheid van dit Instituut in deze zaak ter discussie gesteld.

Pijnlijk zijn de voorbeelden die de kwalijke pedagogisch didactische kwaliteit van de training onderstrepen. Hierbij valt met name de negatieve opstelling binnen de training op ten opzichte van een gepeste, in de training weergegeven als konijn met gele pet en onder meer omschreven als ‘nobo’, terwijl de pester in bescherming wordt genomen.

In het slothoofdstuk wordt de vraag geopperd of scholen en individuele leerkrachten, op basis van wat in het boek aan de orde is gekomen, krachtens artikel 23 van de grondwet, deze training mogen weigeren te geven.
Het boek ‘Soep van Keistenen – De Kanjertraining op de korrel!’ is verkrijgbaar voor € 7,95 via:

bijbelenonderwijs.nl.