Wat heeft corona met God te maken?

De auteur van het onderstaande artikel, dr. Werner Gitt, gebruikt op diverse plaatsen voorbeelden uit Duitsland. Op zichzelf is dat geen bezwaar, omdat de situatie in ons land niet zo veel verschilt.

Nooit eerder dwong een ziekte de hele wereld op de knieën zoals in het voorjaar van 2020, waarin het coronavirus het openbare leven tot stilstand bracht. Lockdown werd voorgeschreven, evenementen werden geannuleerd, universiteiten, scholen en kinderdagverblijven werden gesloten. Voetbalwedstrijden vonden plaats voor lege stadions. Kerkdiensten werden verboden – dat gebeurde zelfs niet in oorlogstijd. Een zeer mobiele samenleving, waarin 130.000 vliegtuigen met 12 miljoen passagiers dagelijks de continenten over de hele wereld verbinden, bevond  zich plotseling in de standby-modus. Dit was zo’n ernstige ingreep dat iedereen over de hele wereld erbij betrokken werd. De kracht waarmee de mensheid plotseling door alles getroffen werd, overschaduwde zelfs het klimaatdebat.

We werden verrast in ons normale patroon: in ons zorgeloze dagelijkse leven, geboekte reizen en geplande familiefeesten, alles moest plotseling worden geannuleerd. Dit omvat ook grote evenementen, zoals de Olympische Spelen in Tokio, het Passiespel in Oberammergau, de Boekenbeurs van Leipzig of het Oktoberfeest in München. Wat ons tot nu toe vanzelfsprekend  leek, werd opeens buiten spel gezet. Plotseling was er niet meer het normale  leven: geen voetbal, geen concerten, geen theater, geen lezingen, geen kerkdiensten. Kort gezegd waren er alleen nog de woorden “geannuleerd” of “gesloten”. De voorgeschreven maatregelen om mensen te beschermen tegen het coronavirus hebben de straten en de overvolle toeristenplaatsen leeg geveegd. Het bloeiende economische en sociale leven was lamgelegd, opgeslagen achter gesloten deuren of op internet. Nooit tevoren in onze geschiedenis werden grondwettelijk vastgelegde vrijheidsrechten, die we als elementair beschouwden, stapsgewijze ingeperkt – zij het met tegenzin – vanwege gezondheidsvoorzorgsmaatregelen.

De microbioloog en voorzitter van het Robert Koch-instituut in Berlijn, Lothar H. Wieler, zei het op 14 april 2020 in een ZDF-uitzending over de coronacrisis als volgt: “Deze pandemie was er nog niet eerder. We hebben geen blauwdruk hoe we zullen handelen. De ziekte is nieuw.“ Dit onthult alle hulpeloosheid. De coronacrisis veroorzaakte in alle landen een onverwachte economische en financiële crisis, waarvan de omvang nog niet kan worden ingeschat. Voor het grootste hulppakket in de geschiedenis van de Bondsrepubliek ter bestrijding van corona wordt momenteel (stand: 23 april 2020) de landelijke begroting belast met 453 miljard euro. Daarnaast geven federale regering en deelstaatregeringen garanties van bijna 820 miljard euro. Samen is dat ongeveer 1,2 biljoen euro. Dat is driemaal zoveel geld als de federale overheid anders in een heel jaar zou uitgeven. Vanaf 2023 is de federale overheid verplicht jaarlijks vijf miljard euro aan coronaverplichtingen terug te betalen. De coronabelastingen kunnen pas in 2043 worden afgelost zijn.

We zoeken naar een verklaring van deze pandemie. Wie heeft die voor ons?

De kerken gaven ons geen antwoord
De historicus prof. Michael Wolffsohn klaagt in de “Frankfurter Allgemeine Zeitung” van 20 april 2020 over het zwijgen van de kerk: “In ieder geval heb ik geen diepgaande theologische interpretatie van deze pandemie door leidende geestelijken gezien.”

Het blad “Welt am Sonntag” kopte: “Wordt de Corona-crisis een faillietverklaring voor de kerken?” In het artikel staat: “De zelfbeheersing van de kerken doet vreemd aan in een tijd waarin oriëntatie meer dan ooit gevraagd is. In de vredesbeweging, in het aanpassingsdebat, in het verzet tegen kernenergie, in de strijd voor solidariteit met de Derde Wereld en tegen Hartz IV in Duitsland stonden de christelijke kerken ……altijd voorop. Jarenlang kon van de voormalige bisschop en voorzitter van de raad van de Evangelische Kerk in Duitsland, Margot Käßmann, worden verwacht dat ze commentaar of zelfs instructies gaf over bijna elk onderwerp. Vaak ook ongevraagd. Nu zwijgt ze. ‘[Citaat ideaSpektrum 16.2020, p. 11]

Dus richten we ons op de Bijbel of met andere woorden, wat vertelt God ons hierover in zijn Woord?

1. We leven in een gevallen wereld
We leven in een wereld waarin ons leven een sterftecijfer van 100 procent heeft. Alles hier is onderhevig aan vergankelijkheid. In deze schepping zijn ongeveer 20 miljoen verschillende gifstoffen bekend. Als je deze wereld met alle slechte dingen wilt interpreteren en de zondeval aan het begin van de menselijke geschiedenis wilt negeren, krijg je altijd verkeerde verklaringen. Alle menselijke pogingen om hier een aards paradijs te bouwen, zijn altijd mislukt. De reden hiervoor is de zonde met haar wet: “Het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23). Daarom zijn er zoveel oorlogen, zoveel haat, zoveel ziekten en dood in deze wereld. In deze coronatijden worden we ons hiervan opnieuw bewust.

2. Volgens de mening van de meerderheid heeft God niets met corona te maken
In onze tijd is het gebruikelijk geworden om slechts eenzijdig te prediken over de liefde van God; de oordelen van God worden algemeen buitengesloten. De Bijbel daarentegen toont ons, dat bijvoorbeeld de zondvloed met miljoenen doden door God werd veroorzaakt, evenals de val van Sodom en Gomorra of de verstrooiing van het volk van Israël over de hele wereld.

Kan men God zo gemakkelijk terzijde schuiven in de coronacrisis als politici en kerkleiders het in het hele land doen? De Maagdenburgse rooms-katholieke bisschop Gerhard Feige, met zijn bijdrage in “Christ und Welt”, nr. 17 van 16 april 2020, is representatief voor een dergelijke manier van denken. Hij citeert: “Het meest recente gemeenschappelijke woord van de katholieke, evangelische en orthodoxe kerk in Duitsland, waarin werd gezegd: “Ziekte is niet Gods straf – noch voor individuen, noch voor hele samenlevingen, naties en continenten of zelfs voor de hele mensheid. Ziekten maken deel uit van onze menselijke natuur als zwakke en kwetsbare wezens.”’
We negeren in een wereldwijde gebeurtenis als deze coronapandemie, de God die zelfs de haren op ons hoofd telt (Mattheüs 10:30) en die elk van de 1025  sterren zijn eigen naam geeft (Psalm 147: 4). Of denken we aanmatigend dat we God dood kunnen verklaren zoals Nietzsche?
Niets is belangrijker dan te letten op het Bijbelse Woord, want alleen van daaruit kunnen we de situatie op de juiste manier beoordelen. Hebben we wel eens, in verband met droogte en overstromingen, overwogen wat er in Job 12:15 staat? ‘Zie, Hij houdt de wateren tegen, en zij vallen droog; Hij laat ze gaan, en zij keren de aarde om.’

3. De vergeten God
Laten we in verband met ons thema eens kijken naar de huidige stand van zaken in Duitsland. In 2019 waren er 100.000 abortussen in Duitsland – volgens de
Bijbel is dit moord. We hebben de Bijbelse waarheid van het scheppingsverslag eenzijdig en volledig vervangen door een wetenschappelijk niet-bewijsbare evolutie. Zijn we ons bewust wat we ermee aangericht hebben? Door Zijn Woord, de Bijbel, te verwerpen of niet ter zake te vinden, beschuldigen we God van liegen. De klimaatdiscussie krijgt kenmerken van een alternatieve religie. Met het door de staat goedgekeurde “Huwelijk voor iedereen” hebben we Gods bevel genegeerd. De voormalige federale president Christian Wulf zei op de twintigste verjaardag van de hereniging in Bremen: “De islam behoort bij Duitsland.” Met zulke betreurenswaardige verklaringen openen we opzettelijk de deur naar de islam. De strikte afwijzing van het kruis laat zien hoe antichristelijk deze religie is. In de Koran worden ongelovigen – vanuit een islamitisch perspectief verwijzend naar christenen, joden en atheïsten – beschreven als de slechtste  dieren (soera 8.57; soera 98.6). Wie ondersteunt, dat de islam tot Duitsland behoort, ondersteunt dat Duitsland tot de islam behoort.

De lijst met wangedrag kan nog langer gemaakt worden. We doen alsof God niet bestaat. Of hebben we er een lieve-god-verhalenboek op maat van gemaakt – zoals de naoorlogse dichter Wolfgang Borchert Hem noemde – die nergens meer verantwoordelijk voor is? We zijn een goddeloos land geworden. Als we een opiniepeiling zouden starten op een druk plein in een grote stad en voorbijgangers vragen: ‘Geloof je in Jezus Christus als de gekruisigde en opgestane Heer en heb je je bewust tot Hem gewend in een persoonlijke beslissing?’ Hoeveel zouden er met een duidelijk “JA” antwoorden? We zouden beslist duidelijk onder de “5 procent-clausule” blijven.

Zou God over dit alles zwijgen? In Galaten 6:7 staat: „Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.”

4. Corona heeft veel met God te maken!
Met het oog op de uitspraken onder punt 3, lezen we nu wat God aan koning Salomo heeft geopenbaard: 13Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, 14 en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.”(2 Kronieken 7:13-14).

Hier laat God ons weten dat Hij in alles de Bewerker is en blijft. Hij is het die de regen tegenhoudt, die een sprinkhanenplaag over het hele land laat komen, wijdverbreide bosbranden en tsunami’s toestaat en de besmettelijke ziekten (bijv. pest, corona).
Corona heeft dus iets met God te maken!

We kunnen proberen al deze waarnemingen wetenschappelijk of vanwege menselijk tekortschieten verklaren, of zelfs aan toeval toe te schrijven. We zitten er dan net zo naaast als iemand die de drie en een half jaar droogte in de tijd van Elia meteorologisch zou willen verklaren (Jakobus 5: 17-18). De profeet Amos 3:6 zegt nogal drastisch: ‘Of komt er kwaad in de stad voor zonder dat de HEERE dat doet?’ Zo ook in Jesaja 45:5 en 7:  ‘Ik ben de HEERE, en niemand anders, buiten Mij is er geen God. … Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede en schep het onheil; Ik, de HEERE, doe al deze dingen.‘ We zijn zeer verrast dat God Zich als veroorzaker van ongelukken, rampen, epidemieën, enz. voorstelt. Op het eerste gezicht wekt deze verklaring onze afschuw op. God staat niet alleen ongeluk toe: Hij is soeverein over alle dingen. Dat past niet echt in ons triviale idee van ‘lieve God’.

5.Hoe spreekt God heden tot ons?
God doet niets willekeurig. Alles vindt in Hem zijn basis, en dikwijls kondigt hij zijn oordelen lang genoeg van tevoren aan om ons de gelegenheid te geven ons te bekeren: ‘Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.’ (Amos 3:7). Dat deed God bijv. vóór de zondvloed (Genesis 6:7) of vóór de ondergang van Sodom en Gomorra (Genesis 18).

Spreekt God vandaag de dag nog steeds via profeten, zoals in de oudtestamentische periode? Antwoord: NEE. Maar dat betekent niet, dat God ons vandaag niet persoonlijk aanspreekt en ons leidt. Voor ons geldt wat in Hebreeën 1:1-2 staat: “Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon  (Jezus Christus).” Als we de coronacrisis willen begrijpen, worden we naar de Heere Jezus verwezen, omdat Hij in Lukas 24:45 zegt: “Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.” We worden dus verwezen naar de Schrift, die de Heere Jezus ontsluit door de Heilige Geest. Deze Bijbelse oriëntatie kan ons behoeden voor misleiding door vele zelfbenoemde maar valse profeten.

Na alle bovenstaande overwegingen kunnen we dus de gerechtvaardigde vraag stellen: kwam deze coronapandemie per ongeluk op deze wereld of werd hij door God beschikt? God uitsluiten zou het verkeerde antwoord zijn. We worden hier geconfronteerd met Zijn handelen in deze wereld, maar we kunnen het niet duidelijk ontcijferen. Drie antwoorden lijken mij mogelijk:

  • De pandemie is een oordeel over een grotendeels goddeloze wereld.
  • Het is Gods oproep tot bekering, opdat we redding in de Heere Jezus vinden.
  • Het is een teken van de spoedige wederkomst van de Heere Jezus. Hij voorspelde dat de ‘weeën’ zijn komst zouden voorafgaan (Mattheüs 24:8).

6. Welke boodschap geeft God ons?
Wat leren we van deze coronacrisis? Ten eerste dat we onze hulpeloosheid beseffen. We moeten, ondanks alle technische maakbaarheid, onze grenzen beseffen. We stellen vast, dat dit gebeuren de hele wereld raakt. Geen enkel land en geen enkele groep mensen is uitgesloten: het treft christenen en atheïsten, moslims en hindoes, het treft jong en oud, armen en rijken, het treft de gezonde en mensen met een aandoening, kortom: iedereen! Als God zo universeel tegen ieder van ons spreekt, dan rijst de vraag: is er een boodschap die ook voor iedereen op aarde geldt? De Bijbel geeft ons een heel duidelijk en ondubbelzinnig antwoord, zoals:

  • God wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen’ (1Timotheüs 2:4).
  • “Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden” (Handelingen 3:19).

In zijn artikel „Angst vor dem Virus?“ vergelijkt Manfred Röseler het covid 19-virus met een veel verraderlijker virus: dat is de zonde. Dat virus brengt ons niet alleen de lichamelijke dood, maar de eeuwige dood (hel). We worden in de Bijbel ook van tevoren gewaarschuwd voor deze catastrofe (Openbaring 21:8), zodat het niemand zal verbazen.

Omdat God de Liefde is in persoon (1Johannes 4:16), wil Hij ons veranderen, wie we ook zijn. Door Jezus’ dood en opstanding is er het medicijn tegen het zonde-virus beschikbaar. Nu is de korte, reddende boodschap: “Wie in de Zoon (van God) gelooft, heeft eeuwig leven” (Johannes 3:36). Belijd Jezus de Zoon van God de tekortkomingen van je leven, vooral de manier van leven zonder HEM en vraag HEM om in je leven te komen. Dan ben je gered en kom  je bij de Heere Jezus.

dr. ing. Werner Gitt