nieuwe testament

Het Nieuwe Testament telt 27 boeken, die als volgt worden ingedeeld:

Nieuwe Testament – indeling (dl 2)

Het Nieuwe Testament telt 27 boeken, die als volgt worden ingedeeld:

<>

Historisch: 5
geschiedenis

Leerstellig: 21
uitleg en regels

Profetisch: 1
toekomst

(Vier evangelies)
Mattheüs
Markus
Lukas
Johannes
Handelingen
(Paulus-brieven)
Romeinen
1 en 2 Corinthiërs
Galaten
Efeziërs
Filippenzen
Colossenzen
1-2 Thessalonicenzen 1-2 Timotheüs
Titus
Filémon
Hebreeërs
(Overige brieven)
Jakobus
1 en 2 Petrus
1, 2 en 3 Johannes
Judas
Openbaring

Sommige van deze `boeken’ zijn niet langer dan één of twee bladzijden. Maar voor het gemak noemen we ze toch zo.