Waarom verzet tegen evolutieleer? Wat is het doel?

 

Onderscheiden waarop het aankomt

Het gaat om het geloof in Jezus Christus, niet om oppositie tegen serieuze wetenschappers. Evolutieleer is niet meer of minder anti Bijbels, dan wat geleerd wordt bij veel andere vakken. Bijvoorbeeld:

– Economie, waar geleerd wordt begeerte op te wekken bij de mens, die onbeperkte behoeften zou hebben, gaat in tegen wat Gods Woord zegt over begeren en behoeften (Ex.20:17; 1Tim.6:8,9). (zie bv http://www.dewegwijzer.net/econweb.html )Of

– vreemde talen, waarbij de kinderen horoscopen leren lezen. Of

– sommige lessen in creatieve vorming die volgens bijbelse normen als onreinheid, hoererij en afgoderij geoordeeld zouden moeten worden.

Laten we ook letten op het gevaar dat dreigt vanuit de Islam. Fundamentalistische islamieten grijpen het verzet tegen de evolutieleer aan om polarisatie te bewerken. Het doel van de Islam is niet de eer van God de Vader van onze Heiland Jezus Christus.

David en Goliath als voorbeeld

Hoe kunnen wij als discipelen van Jezus Christus onze kinderen wapenen tegen de evolutiegedachte? Laten we een voorbeeld nemen aan de wijze waarop David streed tegen Goliath. (1Sam.17)

1. David maakt geen gebruik van de normale wapens. Hij ontdeed zich van de wapenrusting van Saul, want hij had het gebruik daarvan ‘nog nooit beproefd’. (1Sam.17:38,39) Als gelovigen kunnen wij ons ook beter onthouden van wetenschappelijke argumenten als we niet ervaren zijn in het betreffende vakgebied.

2. David ging vijf gladde stenen in de beekbedding zoeken, projectielen die door het water geslepen zijn. In de Bijbel is water een beeld van de Heilige Geest of Gods Woord en het getal vijf duidt op de menselijke verantwoordelijkheid. David gebruikte zijn vijf zinnen die door omgang met Gods Geest geslepen waren. Ook wij moeten ons in de eerste plaats wapenen door te groeien in geloof en kennis van Gods Woord.

3. David koos de juiste steen om Goliath te treffen. Pas toen Goliath dichtbij was koos David de juiste steen uit zijn tas. (1Sam.17:48,49). Het lijkt er op te wijzen dat David zorgvuldig afwoog welke afmeting en gewicht de steen moest hebben om door de onbeschermde spleet in het harnas van Goliath te gaan en het voorhoofd met voldoende kracht te treffen. Een te grote steen zou afketsen op de helm en een te lichte steen zou onvoldoende impact hebben. Ook wij moeten met overleg de strijd voeren en het juiste wapen gebruiken.

4. David besefte dat het een geestelijke strijd was. Het ging om de eer van God. (1Sam.17:45-47). Ook wij moeten beseffen waarop het aankomt. Het gaat om de eer van God en om mensen te waarschuwen voor het komende oordeel (2Petr.3:1-10)

Welke wapenen heeft een kind van God tegen de evolutieleer?

Het stellen van de kernvragen

Waar kom je vandaan?, waarom ben je hier?, waar ga je naar toe als je sterft? Als de mens door toeval ontstaan is en wij hier toevallig zijn, wat is dan de zin van het leven?

De evolutieleer heeft geen antwoorden op deze vragen. Door het geloof in Jezus Christus hebben we wel antwoord op deze vragen.

Het oordeel van Gods Woord

“Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen………Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben”. (Rom.1:18, 20)

Wij kunnen God niet zien, want God is Geest. Maar wij kunnen aan wat we zien afleiden welke Geest werkzaam is. De complexheid, de wetmatigheid, de schoonheid enz van de natuur wijzen op een intelligente, creatieve uiting.

Het geloof als innerlijke zekerheid

“Dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof”. (1Joh.5:4)

“Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling”. (1Joh.4:4-6)

Geloof: een geestelijke wedergeboorte, een genade

“Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien “. (Joh.3:3)

“Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest… Doch een ongeestelijk mens aanvaard niet wat van de Geest Gods is, ………. hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is”. (1Kor.2:10, 14)

“Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God”. (Ef.2: 8)

Kennis van het Woord van God

De Bijbel zegt:

“Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden”. (Gen.2:4).

“Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare”. (Hebr.11:3).

De Bijbel zegt:

“… want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, ….. ” ( Exodus 20:11)

De Bijbel zegt:

“En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen”. (Genesis 1:27)

“toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen”. (Genesis 2:7)

“God heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt”.(Hand.17:26)

Het veronderstelde evolutionaire proces levert niet één enkele Adam op.

De Bijbel zegt:

“Wat de mensenkinderen betreft, God wil hen schiften en laten zien, dat zij eigenlijk dieren zijn”.(Pred.3:18)

Door de evolutietheorie voeren de mensen Gods wil uit. De evolutieleer geeft een rationele verklaring voor het beestachtige gedrag van de mens.