Worden feiten over de islam verzwegen?

Worden feiten over de islam verzwegen?

Halve, gekleurde of onvolledige informatie in schoolboeken

Dat zal toch wel meevallen, zullen sommigen denken. Is dat vertrouwen terecht of is men in slaap gevallen? Inmiddels is bekend dat leerlingen sinds jaar en dag psychologisch worden geconditioneerd richting de evolutietheorie. Sterker nog, tegenwoordig zijn er steeds meer christenen, die zich hebben laten verleiden om deze ten voeten uit anti-christelijke en on-Bijbelse dwaalleer als waarheid te omarmen. Dit is erg, maar de aanval met gecorrumpeerde informatie richting onze kinderen is helaas bij meer vakken aanwezig. Ik denk o.a. aan het vak Nederlands met de literatuurlijst, aan leesmethodes en aan informatie over de islam.

Verzwegen informatie over de islam
Hoe zit het dan met godsdienstboeken en godsdienstdocenten? Ontvangt zoon of dochter verantwoorde informatie op school of wordt hij of zij in de postmoderne flow meegezogen. Geleidelijk aan komt het kind dan in een on-Bijbels en onjuist informatieweb en wordt daarmee gevormd (lees misvormd) voor de toekomst.
De volgende vraag is legitiem: Waarom mogen godsdienstmethoden het christendom van alle kanten vrijzinnig en zelfs vijandig bejegenen, terwijl andere godsdiensten als leuk, positief en ongevaarlijk worden aangeprezen? Het is mij bekend dat godsdienstdocenten ‘van bovenaf’ en met gevaar voor hun loopbaan worden gedwongen om bepaalde (ware) kennis NIET te geven. Het wordt hen botweg verboden..Ik geef voorbeelden over de islam.

1.De Koran is qua omvang ongeveer zo groot als het Nieuwe Testament. In dat boek wordt meer dan 100 keer de jihad (plicht van de heilige oorlog) genoemd en uitvoerig behandeld. Het gebruikmaken van geweld is binnen de islam heel normaal. Mohammed zelf heeft meer dan 60 oorlogen gevoerd en men gaat tot op de dag van vandaag er prat op, dat hij met list en bedrog oorlogen heeft gewonnen.
Waarom wordt dit gegeven van de islam op scholen verzwegen?

2.Het islamitische begrip takija (soera 5:32) is de morele en juridische plicht van iedere moslim om (moedwillig) te liegen. Om ja, indien nodig, zelfs Mohammed of Allah te loochenen met het doel de islam te promoten of te verdedigen, zodra de islam ergens negatief wordt genoemd. De verdediging wordt vaak met een tegenaanval begonnen en gaat doorgaans gepaard met (valse) verwijzingen en (halve)waarheden naar de andere godsdiensten, zonder dat er een causaal hermeneutisch verband bestaat.
Een vervelend aspect hierbij is, dat de enorme, huidige informatiestroom over de islam in het Westen, geuit door emigranten, zodanig rooskleurig vervormd is, dat zij geen recht doet aan de ware islam. Let wel: iedere moslim moet de hemel verdienen. De islam kent GEEN vergeving, GEEN verlossing, GEEN liefde, nog een god die om mensen geeft, laat staan zich met mensen bemoeit! Lees de vertalingen van prof. dr. Leemhuis of prof. dr. Kramer er maar op na. Ik ben voorzichtig met andere vertalingen.

3.De gewelddadige oproep om alle andere godsdiensten te verwerpen en te verbieden ligt in het verlengde. Het eerst zijn de Joden aan de beurt, maar tegenwoordig richt de islam zich ook tegen christenen. Dat zie je duidelijk in Arabische landen. In een land als Egypte, waar 10% christen is – vandaar dat het aantal besnijdenissen in Egypte niet op 100% komt – hebben christenen het zwaar te verduren. In dat land kun je vernemen dat machthebber Sisi het doet lijken alsof hij christenen meer ruimte en status geeft, maar volgens christenen is dit zand in de ogen strooien van het Westen en inderdaad dus takija!

Als een christen liegt, gewelddadig is, zich onbehoorlijk gedraagt of zelfs haatdragend is, dan is dat in strijd met de Bijbel! Hoe anders is de Koran! Soera 9 wordt wel de soera van het mes of het zwaard genoemd. Welk symbool staat er op de vlag van Saoedi-Arabië? Een zwaard! Het onlangs gruwelijk doorsnijden van de kelen van christenen is daar een gevolg van. Natuurlijk komt men met een tegenaanval (takija) en hebben christenen dezelfde fouten gemaakt.

vlag Saoedi-ArabiëLogisch is dan, dat de aan dacht niet langer op de islam gericht is. Die fouten van christenen zijn inderdaad vreselijk, afkeurenswaardig en ook on-Bijbels. Dit is het grote verschil! Natuurlijk waren de kruistochten erg. Ze kwamen echter wel voort uit de oprukkende islam. Verder laat men achterwege, dat het volk de inhoud van de Bijbel niet mocht kennen. Men wist niets van het Evangelie, de boodschap van de Here Jezus Christus, maar mensen kregen in die tijd slechts een misvormde boodschap van de rooms-katholieke kerk voorgeschoteld. Kortom, de wereldwijde gruweldaden van en door de islam zijn terug te voeren op hun geschriften. Dit zien wij NIET in de Bijbel terug, als christenen zich misdragen. Het tegenovergestelde is waar. De Bijbel roept juist op om liefdevol en verantwoord met anderen om te gaan. Dat is een getuigenis voor de heidenen.

4.Dan de vrouwenbesnijdenis en stelselmatige onderwerping van de vrouwen (hoofddoekje, burka). Is het niet opvallend dat vrouwenbewegingen hierover stil zijn? Daar waar zij juist een punt zouden hebben, zwijgen zij . . . Voor de meeste moslims worden de 9000 uitspraken van Mohammed als de ware leer over de Koran gezien. Vele zouden later zijn opgeschreven in de Hadith. De werkelijke reden voor het dragen van een hoofddoekje of burka zien wij daarin terug. De arme vrouw probeert met het dragen van zo’n doekje in de gunst van Allah te komen en met het dragen alsnog een plekje in de hemel te verdienen. Zij is immers, volgens hun overleveringen, ‘brandstof voor de hel en weinigen zullen in de hemel komen’. Komen zij in de hemel, dan is die voor haar veel minder plezierig dan voor de man, die de hele dag wijn kan drinken en bij toerbeurt door zowel (meerdere) jongelingen als vrouwen seksueel worden bevredigd.
Door het dragen van een hoofddoek, een burka of het ondergaan van een besnijdenis probeert men in de gunst van een onpersoonlijke en onbereikbare Allah te komen. En dan te bedenken dat deze besnijdenis zonder enige verdoving plaatsvindt en het arme meisje hevige pijnen moet ondergaan! In Egypte is van de vrouwen rond de 95 % besneden en heeft dus genitale misvormingen. Als een man echt van zijn vrouw houdt, zal hij haar volgens islamitische regels slaan, als zij iets verkeerd doet. Allah zou deze bestraffing immers zien en misschien haar barmhartig (ver)oordelen.
Waarom wordt dan ook een hoofddoekje in klaslokalen geaccepteerd, als je de achter-grond weet? Bedenk daarbij dat mannen en vrouwen in ons land én in de Bijbel 100% gelijkwaardig zijn! Als christenen vrouwen niet gelijkwaardig zien, doen zij NIET wat er in de Schrift staat.

Onze schoolboeken zwijgen hierover en door dit zwijgen verhullen ze de werkelijkheid. Ze versterken het huidige beeld, dat vrouwen dit ‘uit liefde voor Allah doen’. Het is net als bij het gebed dat alleen maar bestaat uit het citeren van een aantal Koranteksten. Puur vorm, geen vrij gebed, maar een vaststaande liturgische tekst. In het boek Bijbel of Koran – De vraag naar de Waarheid dat bij Bijbel & Onderwijs verkrijgbaar is, wordt het besproken.
101422_Bijbel & Onderwijs_IslamA5.inddNee, onze schoolboeken moeten leuk zijn en kinderen moeten leren dat alle godsdiensten hetzelfde zijn, dat ze allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben en dat ze allemaal wel iets hebben, dat goed is. De Bijbel leert dat dit een grove leugen is. Er is één persoonlijke God, Jahweh, en Zijn Zoon, Jezus Christus, heeft onze zonden op het kruishout op Golgotha gedragen. Zijn getuige zijn we in deze christenvijandige wereld. Tja, dit laatste komt in de wereld niet uit en uiteindelijk zal dan ook de verdrukking tegen christenen toenemen. Nee, niet om bang van te worden, maar wel om rekening mee te houden.

                                                                                                                                                           De auteur is werkzaam in het onderwijs

Gebruikte bronnen:

http://muslimfact.com/bm/terror-in-the-name-of-islam/islam-permits-lying-to-deceive-unbelievers-and-bri.shtml
http://www.meforum.org/2538/taqiyya-islam-rules-of-war
http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2014/11/Activisten-vrezen-straffeloosheid-vrouwenbesnijdenis-in-Egypte-1649295W/
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/relatie-en-huwelijk/21088-vrouwenbesnijdenis-in-egypte.html
http://www.maroc.nl/forums/islam-meer/48992-enkele-afschuwelijke-hadiths-over-vrouwen.html