Achtergronden islam

In het magazine van de Bekenntnisbewegung Kein anderes Evangelium, maart/april 2019, stond een open brief die aan de rooms-katholieke parochie in de Duitse plaats Coesfeld gericht was. De aanleiding was dat in de gemeentebrief die voor de parochianen bestemd was, de tekst Een ster gaat op en de wijzen uit het oosten volgen hem misbruikt werd. Deze tekst was namelijk gewijzigd in Een andere ster uit het oosten gaat op en daarmee werd de islam bedoeld. Bovendien vermeldde de leiding van de parochie in diezelfde gemeentebrief, dat de bouw van een moskee een verrijking voor de plaats was. Het gevolg was dat voorganger Eberhard Kleine de volgende open brief aan de parochie richtte.

 Open brief

Eberhard Kleina
(gepensioneerd schoolpastor)

3 januari 2019

Katholieke parochie Anna Katharina
t.a.v. decaan Johannes Hammans
In Tüskenbach 18
48653 Coesfeld

betreft: gemeentebrief in de adventstijd

Mr. Hammans,

Via een vriend ontving ik de gemeentebrief. Met betrekking tot de achter ons liggende advents- en kersttijd, staat daarin: “Er gaat een ster op en de wijzen uit het oosten volgen hem.” …….. “Een andere ster uit het oosten is bij ons “. Dat met deze “andere ster uit het oosten” de islam wordt bedoeld, blijkt ondubbelzinnig uit het volgende. Er wordt verwezen naar de islamprofessor Khorchide, die in de kerk lezingen hield en aanzetten gaf om tot één religie te komen. De geplande bouw van een moskee in Coesfeld zou volgens hem een “verrijking” zijn.

Ik kan het gewoon niet verdragen: uw gemeente wordt hiermee in grote verwarring gebracht. Laat ik het zo emotieloos mogelijk zeggen: wie zoiets beweert, kan onmogelijk de islam kennen. Of anders uitgedrukt: diegene wil de islam graag vanuit een bepaald gezichtspunt waarnemen. Het gelijkstellen van de ster van Bethlehem met de “nieuwe ster van de islam” is voor mij een godslastering:

  • In de eerste plaats is deze islamitische ster, die kan worden gevonden op veel vlaggen van islamitische staten, het symbool van de heidense oud-Arabische godin al-Uzza, terwijl de maansikkel op elke moskee de maanmoeder al-Lat vertegenwoordigt.
  • Ten tweede werden in de naam van deze “andere ster” 1400 jaar lang, ongeveer 270 miljoen “ongelovigen” in nooit eindigende “heilige oorlogen” (jihad) omgebracht[1]In India was sprake van ongeveer 80 miljoen doden; door islamitische oorlogen ontstonden de huidige staten Pakistan en Bangladesh. Het Midden-Oosten en Noord-Afrika, die tot de komst van de islam christelijk waren, werden in oorlogen wreed geïslamiseerd. Het ergste werd Afrika geteisterd met ongeveer 120 miljoen doden, 13 lange eeuwen was dat werelddeel het wervingsgebied voor ten minste 17 miljoen zwarte Afrikaanse slaven die naar het noorden en het westen tot aan de kust werden gedreven, waar ze op schandelijke wijze door Europese slavenhandelaars naar Noord-Amerika werden gebracht, maar ook naar Arabische landen.[2]Daarnaast zijn ongeveer één miljoen West-Europese christelijke slaven gevangengenomen aan de kusten van de noordelijke mediterrane landen. Dit alles is gelegitimeerd door het islamitische geloof. En: slavernij bestaat daarom in de Arabische landen tot vandaag, hoewel officieel afgeschaft. De heer Khorchide heeft daar waarschijnlijk niet over gesproken.

Ik betwist niet, dat ook in de naam van Jezus Christus oorlogen werden gevoerd en talloze mensen hun leven verloren. Het niet te overbruggen verschil is echter, is dat Heere Jezus nooit heeft opgeroepen tot strijd, geweld en oorlog. Wie in de naam van deze Heere oorlog voerde, verraadde Hem. Mohammed  daarentegen heeft echter 60 oorlogen gevoerd in de naam van zijn god.

Ik ben me er goed van bewust dat in onze kerken Allah, de god van de islam, vaak aan de God van de Bijbel wordt gelijkgesteld. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) heeft dit reeds in de geloofsdocumenten ‘Nostra Aetate’ en ‘Lumen Gentium’ gedaan en veel protestantse bisschoppen en predikanten hebben het overgenomen. Maar dat is helemaal niet volgens het Woord van God, zoals we dat in de Bijbel vinden, omdat de ‘god’ van de Koran  frontaal en heftig het christelijk geloof aanvalt: hij ontkent de drie-enige God van de Bijbel (soera 2,284; 4,171; 5,72; 19,35; 19,88-92), beweert, dat Jezus Christus  niet de Zoon van God is (soera 4,171; 23,91; 43,81; 72,3) en niet gekruisigd is (soera 4,157), maar dit zijn onmisbare kerncomponenten van het christelijk geloof in alle denominaties.

Allah bestempelt allen die in de ene God geloven, zoals geopenbaard in de Bijbel, als “kuffar” ( “ongelovigen”, eigenlijk: het leven onwaardig), bestemd voor de hel (soera 2,39; 98,6) en minder dan het vee (soera 7,179; 8,55; 47,12), als doof, stom en blind en zonder verstand (soera 2,171). Sommige van de “ongelovigen” heeft Allah in apen en varkens veranderd (soera 2,65; 5,60; 7,166). Als zij zich tegen Allah verzetten, moeten zij gekruisigd worden of afwisselend aan handen en voeten verminkt en uit het land verdreven (soera 5,33) worden. Dit is niets anders dan religieuze discriminatie en vervolging van niet-moslims. Als men daarbij nog bedenkt, dat Allah zichzelf de meest sluwe noemt (soera 3,54; 8,30) en al zijn volgelingen in de hel gooit, misschien de ene of de andere weer eruit neemt (soera 19,68ff), dan weet je vanuit het perspectief van de Bijbel, dat we te maken hebben met de tegenstander of de vijand van God. Dit wordt bevestigd door de Bijbel: Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent(1 Johannes 2:22). Ik geef hiermee geen waardeoordeel over moslims als mensen, maar over de islam als religie. Ook voor de moslims stierf Jezus Christus en Hij wil hen ook verlossen. Ook zij moeten Gods Woord horen.

Wat vraagt Allah nu van zijn volgelingen? Hij wil onderwerping, onvoorwaardelijke overgave. ‘Islam’ betekent niet ‘vrede’ zoals steeds weer onjuist wordt beweerd, maar onderwerping in de zin van overgave aan Allah. Vrede betekent “salam”; het klinkt vergelijkbaar, maar is iets anders. De moslims halen de wil van Allah uit hun belangrijkste religieuze document, de Koran, die als het ongeschapen en eeuwig geldende woord van Allah geldt, evenals uit de Hadith, de erkende uitspraken en daden van Mohammed buiten de Koran, en ten derde, uit de biografie van Mohammed (Sira). Alles samen worden ze beschouwd als soenna, overgeleverde traditie. Hieruit leidt men de islamitische goddelijke wet van de sharia af, die niet als boek bestaat. De sharia staat boven alle wetten die door de mens zijn gemaakt. Mohammed wordt beschouwd als een “goed voorbeeld voor iedereen, die op Allah …… hoopt” (soera 33,21) en als “de boodschapper van Allah en het zegel der profeten” (33,40). Hij is een absoluut model, dat door iedere moslim geïmiteerd moet worden. Voor moslims betekent “zegel” dat Mohammed de laatste profeet is en degene die de volledige waarheid brengt. Jezus Christus wordt alleen gezien als iemand die voorafgaat,  weliswaar een profeet, maar die nog niet de volledige waarheid bezat. Dit is niet acceptabel voor christenen.

De taak en het gebod voor elke individuele moslim is, naast de zogenaamde vijf zuilen van de islam, de zogenaamde zesde zuil van de jihad. ‘Jihad’ betekent in de eerste plaats de ‘inspanning voor de zaak van Allah’, de verspreiding van zijn heerschappij, kortom, islamisering. Waar Allah al heerst, is het ‘huis van de islam’ (dar al-islam), waar hij nog niet regeert, zoals bij ons, het ‘huis van de oorlog’ (dar al-harb). Het ‘huis van de islam’ moet worden uitgebreid tot de hele wereld: “Hij is degene, die Zijn Boodschapper (Opm. Mohammed) heeft gestuurd om met de leiding en de religie van de waarheid te zegevieren over iedere andere religie” (soera 61,9). Andere verzen over de wereldverovering zijn: 2,193; 8,39; 48,28.

De jihad heeft veel verschillende facetten en vormen. Door geboorte-jihad en immigratie-jihad, zou het aantal moslims in het ‘huis van de oorlog’ zo omhoog moeten gaan, dat de “ongelovigen” in de minderheid raken. Door het beleid van onze regering zijn we daar goed naar onderweg. Jihad is ook de bouw van een moskee, zoals gepland in Coesfeld. Een moskee is een belangrijke basis in het land van de ‘ongelovigen’. Het bijbehorende stuk grond behoort voor altijd tot de invloedssfeer van Allah. De oproep van de muezzin vanaf de minaret breidt Allahs machtsgebied nog verder uit tot de plaats waar de oproep nog steeds hoorbaar is,  zelfs als de ‘ongelovigen’ zich er nog niet eens van bewust zijn dat ze al onder de macht van Allah staan. Uw toewijding aan de islam kan later komen. Andere voorbeelden van de jihad zijn bijvoorbeeld: de handhaving van halalvoedsel op scholen, kleuterscholen, enz., de inrichting van een islamitische begraafplaats, de reservering van islamitische zwemtijden en badkleding in zwembaden, het inbrengen van elementen van de sharia in de jurisprudentie (bv. het tolereren van meerdere huwelijken en kinderhuwelijken, zoals reeds bij ons gebeurt), etc., kortom, gewoon alles om de invloed van de islam in het ‘huis van de oorlog’ waarbij de ‘ongelovigen’ het (nog) voor het zeggen hebben, uit te breiden en de invloed van de ‘ongelovigen’ terug te dringen. En natuurlijk vallen alle daden van geweld in de naam van Allah (Allahu akbar = Allah is groter) ook onder de jihad, zoals Mohammed die uiteindelijk heeft voorgeleefd. In de Koran zijn er meer dan 20 geweld- en strijdverzen tegen ons ‘ongelovigen’: “Wanneer u de ongelovigen treft, hak hen het hoofd af totdat je een slachting onder hen heb aangericht” (soera 47,4). Daarvoor stelt Allah een beloning in het vooruitzicht: “Wie vecht in de weg van Allah, hetzij dat hij valt of dat hij overwint, voorwaar, Wij geven hem een grote beloning” (soera 4,74). De zogenaamde islamitische ‘martelaars’, die zichzelf opblazen voor Allah of op een andere manier sterven, hopen in het paradijs op paradijselijke maagden (soera 2,25). Volgens een Hadith zouden het 72 engelachtige wezens zijn, die beschikbaar zijn voor eeuwige seks en die na elke geslachtsgemeenschap weer maagd worden. Bovendien stroomt de wijn voortdurend in het paradijs: “Zie, voor de rechtvaardigen is een gezegende plek, tuinbehuizingen en wijngaarden, maagden met zwellende borsten, collega’s, en vol bekers” (soera 78,31ff). Allah legt zich echter nooit vast: “Hij vergeeft wie hij wil en straft wie hij wil” (soera 2,284; 3,129). De moslims moeten daarom zoveel mogelijk goede werken doen in de hoop dat hij hen misschien genadig is.

Waar de islam geleidelijk aan kracht wint, worden alle ‘ongelovigen’ gediscrimineerd. Ik wil drie voorbeelden noemen:

  • Het is bekend dat de interne veiligheid enorm achteruit is gegaan sinds de immigratiegolf. Volksfestivals met betonnen bolders en politie met een machinepistool ter bescherming van bezoekers zijn bijna normaal geworden. Maar voor mij is dat niet normaal. Ook niet de vele steekpartijen en andere aanvallen. Toen op 29 december 2018 vier jeugdige moslims in Amberg in Beieren een spoor van geweld trokken door de stad met 12 gewonden, mensen die hen willekeurig voor de voeten kwamen, kunnen verschillende motieven een rol hebben gespeeld: eer, mannelijkheid bewijzen, machtsaanspraak op de weg, demonstreren o.i.d. Misschien hebben ze niet eens aan hun religie gedacht. Wie echter net als deze jonge mensen een islamiseringproces heeft ondergaan, kan het gevoel hebben helemaal bevestigd te worden door zijn religie waarin de ‘ongelovigen’ pijnlijke straffen ten deel zullen vallen (soera 9,3): “Voorwaar, in de harten van de ongelovigen breng ik grote schrik. Dus hak in op hun nek en hak hen elke vinger af ” (soera 8,12). Dit was ook het motto van de terroristen op 11 september 2001. Het mag ons te denken geven, dat er onder de tien meest vervolgde landen zich negen islamitische landen bevinden (Open Doors).
  • U zult er zeker van hebben gehoord dat sinds de immigratiegolf in 2015 meer en meer vrouwen seksueel lastiggevallen worden, worden verkracht en in het ergste geval, worden gedood. Politici en de media spreken van geïsoleerde gevallen, de daders zouden psychologisch gestresst of getraumatiseerd zijn. Nu is lang niet elke moslim een verkrachter. Maar wie die neiging heeft, voelt zich door zijn religie ondersteund: De vrouwen zijn voor u als een akker, ga naar uw akker, wanneer u wilt (soera 2,223). Per slot van rekening hebben vrouwen over het algemeen slechts de helft van de waarde van een man (soera 2,282; 4,11); als ze ongehoorzaam zijn, kan de man hen slaan (soera 4,34). Afkomstig vanuit deze geloofssfeer, zei de moordenaar van Maria Ladenburger in Freiburg (d.d. 16-10-2016) in het politieverhoor dan ook: “Wat is dat nou, het was gewoon een vrouw!” (Wikipedia).
  • Door de toenemende islamisering worden met name de Joden getroffen. Ze lopen het grootste risico naast de ‘ongelovige’ christenen op bedreiging door de islam: “Het uur (dit verwijst naar het laatste oordeel) zal niet komen, tot jullie zo lang tegen de joden strijden en tot de steen waarachter een jood zich verborgen heeft, zegt: “Jij moslim, hier achter mij verstopt zich een jood, dus dood hem. ” (Hadith van Bukhari V4, B52, nr. 177; hadith van moslim nr. 5203). Zo staat het ook letterlijk in het basisprogramma van Hamas (artikel 7). Andere uitspraken die Joden discrimineren en vervloeken van de Koran zijn te vinden in de soera’s 2,88f; 2,159; 4,46f; 4,52; 5,13; 5,60; 5,64; 5,78; 9,30. Vanwege zijn antisemitisme en vanwege de Holocaust wordt Hitler tegenwoordig zeer gerespecteerd door moslims, wereldwijd. Al toen ik nog als schoolpastor in actieve dienst was, maakten islamitische studenten mij duidelijk, dat Hitler heel goed met de Joden was omgegaan. Luid zei de klas, dat alle Joden varkens waren en een studente was volgens haar eigen woorden bereid om naar Israël te gaan, zichzelf daar op te blazen om zoveel mogelijk Joden te doden. Ik heb zeer heftig gereageerd op dergelijke uitspraken.

Je zou door kunnen gaan met de lijst van negatieve gevolgen van islamisering. Als een verrijking, zoals in de gemeentebrief staat, zie ik hem in de verste verte niet. Nu is het een geluk dat niet elke moslim zijn geloof één op één implementeert. Vooral geseculariseerde moslims houden zich er niet aan. Alleen: ze zijn stil. Na bloedige aanvallen distantiëren ze zich niet publiekelijk, waarschijnlijk uit angst voor repressie. Door hun stilte zijn ze echter zonder invloed. Erger nog, Hassan, een voormalig student uit Marokko, zei dat hij graag worstjes at, varkensvlees dat hij niet mocht eten. Hij lustte ze graag. Ze smaakten hem. Hij benadrukte echter voor de klas, dat als de islam hier meer invloed zou krijgen, hij geen worstjes meer zou eten en zich aan zou passen. Als de islam sterker present is, zouden veel geseculariseerde moslims op dezelfde manier kunnen handelen.

De verwijzing in de gemeentebrief naar de godsdienstvrijheid om de bouw van moskeeën in Duitsland te rechtvaardigen, wordt herhaaldelijk naar voren gebracht, maar is helaas niet steekhoudend. Artikel 4 van de basiswet garandeert alleen, dat iedereen zijn geloofsleven mag hebben. Artikel 4 GG geeft niet het recht mensen van andere religies in diskrediet te brengen. Helaas ‘ziet’ onze staat de haatpredikers in de moskeeën ‘over het hoofd’. Aangezien de islam geen scheiding van religie en politiek/staat kent, maar eerder een ideologie onder de onzichtbare mantel van religie is, hij bepaalt immers het individuele leven van het individu en staatkundig tot in detail, kan er dus geen aanspraak worden gedaan op een wettelijk recht op moskeeën. Daarnaast is een moskee niet alleen een gebedsruimte, maar ook een soort van economisch centrum met diverse winkels, supermarkt, reisbureau, kapper, uitvaartcentrum, enz.

In de gemeentebrief wordt gezegd dat de heer Khorchide op indrukwekkende wijze aantoonde welke benaderingen in zijn religie de weg naar elkaar mogelijk maken. Houdt daarbij alstublieft het volgende in gedachten: meneer Khorchide staat hierin alleen te midden van zijn geloofsgenoten. Ten tweede kan een moslim in het algemeen liegen om zijn religie te bevorderen en zichzelf te beschermen (soera 52,42). Deze tactiek van de jihad wordt takiya[3] genoemd, als een bedekking, zolang iemand nog te weinig macht heeft. Ik kan niet zeggen of hij het op jou heeft toegepast, maar het is een veelgebruikte methode. Hoogstwaarschijnlijk zal hij hebben gesproken over barmhartigheid, waarover christenen en moslims, Bijbel en Koran, het goed eens kunnen zijn. Inderdaad wordt Allah in de Koran herhaaldelijk aangeroepen als de barmhartige, alle soera’s beginnen met de woorden: “In de naam van Allah, de ontfermer, de barmhartige”, alleen soera 9 niet. Barmhartig, barmhartig, genade, genadig, maar waar heeft Allah een werk van genade gedaan? Hij praatte alleen, maar deed niets. Onze God heeft niet alleen gesproken, maar ook echt een werk van genade gedaan. Uit genade heeft hij zijn Zoon aan het kruis laten gaan, voor ons. Allah beweert genadig te zijn, maar stuurt zijn volgelingen naar de hel. De angst voor de hel vergezelt elke moslim; dat is bij ons als christenen anders.

Andere populaire aanwijzingen voor de vreedzaamheid van de islam, die de heer Khorchide had kunnen noemen, zijn de citaten uit soera 2,256 en 5,32. In soera 2,56 staat: “Er zij geen dwang in de godsdienst.” Dat klinkt tolerant. Maar als je iets verder leest, staat direct in het volgende vers, dat ‘ongelovigen’ deelgenoten zijn van het vuur en daarin eeuwig vertoeven. Dus zou het toch beter zijn voor ons ‘ongelovigen’ om ons tot de islam te bekeren. En in soera 5,32 staat, dat wie een man heeft vermoord de hele mensheid heeft vermoord. Maar men verzwijgt, dat dit tegen de kinderen van Israël wordt gezegd, en juist niet tegen de moslims. Het volledige vers luidt: “Om die reden hebben we de kinderen van Israël geboden, dat wie een ziel vermoordt, …….. zal zijn als een man die de hele mensheid had vermoord. En wie een ziel in het leven behoudt, zal zijn alsof hij de hele mensheid in leven heeft gehouden.” Wie zich niet met de Koran en helemaal niet met de soennah bezig gehouden heeft, kan gemakkelijk worden misleid.

Omdat de heer Khorchide in uw gemeente heeft gesproken, moet de kerkleiding, ter wille van de balans, ook zijn contragesprekspartner uitnodigen, de heer Hamad Abdel Samad[4].Weliswaar zou dan voor persoonsbeveiliging gezorgd moeten worden, want hij staat op de verboden lijst van zijn voormalige islamitische geloofsgenoten. Vanwege zijn kritische boeken wordt hij als een afvallige beschouwd, die volgens de sharia met de dood moet worden bestraft. Ook een goede vriend van mij zou waarschijnlijk komen als spreker, hij was imam en is nu christen, hij wordt weliswaar bedreigd, maar dat is (nog) binnen de grenzen; natuurlijk is hij voorzichtig. Ik kan het contact tot stand brengen. Een andere spreker zou de Syrisch-orthodoxe non Hatune Dogan uit Warburg kunnen zijn, die actief is in vluchtelingenkampen in het Midden-Oosten en ook lezingen verzorgt.

Met vriendelijke groet,

E.Kleina

vertaling: mevr. L.Vos

 

[1] Bill Warner, De sharia voor niet-moslims, CSPI International 2015, p 45
[2] Tidiane N’Diaye, De gesluierde genocide, de geschiedenis van de islamitische slavenhandel in Afrika, Rowohlt 2010
[3] Takiya of taqiya is een islamitisch begrip dat “vrees” of “verdediging” betekent. Mohammed veroverde grote delen van Saoedi-Arabië waarbij leugen en bedrog een grote rol speelden. Takiya is binnen de islam geoorloofd. Normaliter mag een moslim niet liegen, maar zodra hijzelf of de islam op welke wijze dan ook negatief in het daglicht komt, moet hij de islam verdedigen, zo mogelijk met een leugen. Zie deelsite Huis van islam van www.bijbelenonderwijs.nl.
[4] Hamad Abdel-Samad / Mouhanad Khorchide, Het behoort bij de vrijheid om de Koran te bekritiseren, Herder Verlag, 2016