Dezelfde God? (overzicht boek)

De Australiër, dr. Marc Durie, vergelijkt in dit boek de Here (JHWH) van de Bijbel met de Allah van de Koran en toont vanuit studie van de geschriften van de islam en het christendom aan, dat de Here God en Allah in veel opzichten verschillen. Zij hebben zulke verschillende persoonlijkheden en capaciteiten, dat van hen niet gezegd kan worden, dat ze dezelfde God zijn. Uitg. Victory Publications, 158 blz., € 14,75

INHOUD

Inleiding

DEEL 1: JEZUS OF ISA?

Hoofdstuk 1: Isa, de islamitische Jezus

Hoofdstuk 2: Is de Koraanse geschiedenis geldig?

Hoofdstuk 3: De ware Jezus van Nazaret

Hoofdstuk 4: De geschiedenis vervalst

DEEL 2: HEILIGE GEEST OF ROEH AL-QOEDOES?

Hoofdstuk 5: Roeh Al-Qoedoes in de Koran

Hoofdstuk 6: De heilige Geest in de Bijbel

DEEL 3: WIE IS DE HEER GOD?

Hoofdstuk 7: Wat staat er op het spel?

Hoofdstuk 8: De goddelijke naam

Hoofdstuk 9: Een kwestie van verkeerd beschouwde identiteit

Hoofdstuk 10: De auteur van het kwaad

Hoofdstuk 11: De inwonende God

Hoofdstuk 12: JHWH is heilig

Hoofdstuk 13: Naar Gods beeld

Hoofdstuk 14: Wie heeft God lief?

Hoofdstuk 15: Is God trouw?

Hoofdstuk 16: Een slotwoord

Bijlage 1: Vergelijkende overzichten

Bijlage 2: Gesprekspunten voor dialoog met moslims

CITATEN

 • De evangeliën getuigen van de kruisiging van Jezus Christus, maar – zoals we gezien hebben – wordt het getuigenis van de evangeliën in de islam niet aanvaard.
 • De traditionele visie van moslims is, dat Isa zonder te sterven aan het kruis van de aarde werd opgenomen. Bijbelse profetie is niet hetzelfde als islamitische profetie.
 • De Bijbelverhalen zijn rijk aan historische details, waarvan vele door de archeologie bevestigd worden.
 • Het manuscriptbewijs voor de Griekse geschriften is overweldigend.
 • De legende van de Isa van de Koran is op geen enkel erkende vorm van historisch bewijs gebaseerd.
 • Mohammed nam veel elementen van zijn leerstellingen en religieuze praktijken over van de joden en de christenen die hij in Mekka en Medina ontmoette.
 • In de hele Bijbel wordt de heilige Geest geopenbaard als de  levengevende, vernieuwende, heiligende aanwezigheid van de levende God. Niet alleen moeten moslims geloven, dat ‘we dezelfde God aanbidden,’ maar deze idee is ook altijd een centrale component van de boodschap van de islam aan christenen en joden geweest.
 • JHWH werd aan Mozes als Gods naam bij de brandende braamstruik geopenbaard.
 • ‘Deze naam’, zei God tegen Mozes, ‘is ‘mijn naam voor altijd.’
 • De god die Mohammed proclameerde bestaat niet.
 • In tegenstelling tot Allah heeft JHWH geen gemeenschap met het kwaad en hij kan er zelfs niet naar kijken. Anders dan de Bijbel spreekt de Koran niet van Allah die dichtbij komt of ergens in woont.
 • Als we de Koran zorgvuldig bestuderen en hem met de Bijbel vergelijken, kunnen we concluderen dat het concept van de heiligheid van Allah niet centraal staat in de islam.
 • In het christelijk denken vindt het navolgen van het voorbeeld van God zijn volle focus in de Here Jezus.
 • De liefde van Allah in de Koran is voorwaardelijk. De liefde van JHWH in de Bijbel is een geschenk van genade.
 • JHWH is onveranderlijk en altijd trouw aan Zijn Woord. Allah handelt zoals hij wenst. Hij is niet verplicht om tegenover mensen waarheidsgetrouw of eerlijk te zijn.
 • De islam beschouwt zichzelf als het ware christendom en jodendom, zodat Allah zoals hij inde Koran geopenbaard wordt, de ware God van de christenen en de joden moet zijn