Register van islamitische stromingen en Arabische woorden

Register van islamitische stromingen en Arabische woorden 

Alawieten volgelingen van Ali, neef en schoonzoon Mohammed die de leden van deze tak als diens opvolger beschouwen. Ze zijn aanhangers van een liberale stroming in de islam; vooral in Turkije en Syrië
adzaan oproep tot het rituele plichtgebed vanaf de minaret
Allah god. Voor moslims hun islamitische één-enige god, geen vader. Voor christenen: de God en Vader van Jezus Christus (Arabisch: al- ’Aab)
Ahmad (Ahmed) de zeer geprezene
Ahmadiyya een niet-orthodoxe (soms verboden) moslimstroming; worden door Soennieten als niet-moslims beschouwd. In Den Haag is er een Ahmadiyya moskee.
al-Aksa (al-Aqsa) moskee moskee in Jeruzalem ter herinnering aan de vermeende hemelreis van Mohammed
al-’Aab de Vader (van Jezus Christus)
al-Azhar de moskee en universiteit in Caïro
al-Fatiha de openingssoera van de koran (1:1-6); hoofdgebed van de islam
ar-Rabb Jahweh, de HEERE
ayatollah hoogste religieuze leider, ook op politiek gebied,en islamschriftgeleerde in de sjiitische islam
boerka lichaamsbedekkend vrouwengewaad met alleen een opening met gaas voor de ogen
daddja(a)l een soort antichrist naar de voorstelling van Mohammed
da(a)r al-harb domein van de oorlog (overal daar, waar de sharia geen staatswet is)
da(a)r al-islam domein van de islam, waar de islam staatsgodsdienst en de sharia staatswet zijn
da(a)r al-salam domein van vrede
dakwa  (Arab. da’wa) oproep tot de islam
djanna tuin. In koran: islamitisch paradijs
Djibriel koraanse versie van de engel die zich zelf Gabriël noemde
djihad (jihad) verplichte inspanning voor Allah en de islam, waaronder de gewapende strijd
djilbab sharia-verplichte lichaamsbedekking voor de moslimvrouw buitenshuis
dhimmies (dzimmies) getolereerde minderheden in een islamitisch land. Ze moeten minderheidsbelasting betalen
djinn geesten, ‘goede’ of boze; oorspronkelijk woestijngeesten. Ze spelen een rol bij allerlei bezweringsrituelen
djizja jaarlijkse, hoofdelijke schatting voor gedoogde niet-moslims (dhimmies)
Fatiha naam van de eerste soera in de Koran
Fatima de jongste van de vier dochters van Mohammed
fatwa gezaghebbende uitspraak (soms vonnis) door islamitische rechtsgeleerde in kwesties van islamitisch recht
fitna verzoeking (tot afval, tot afgoderij)
Hadith  (Hadieth) aan Mohammed toegeschreven, overgeleverde uitspraken en handelwijzen (soenna’s)
hadj (verplichte) bedevaart naar Mekka en zijn islamitische heiligdommen. Daar moeten in de laatste maand van het islamitische jaar een aantal rituelen uitgevoerd worden.
Hamas aanvankelijk een afdeling in Palestina van de Moslimbroederschap. Islamitische verzetsbeweging in Gaza, 1988 gesticht door sjeik Ahmed Yassin tijdens de eerste intifada.
hidja(a)b hoofdbedekking moslima, maar gezicht vrij
hidjra Mohammeds uitwijking met zijn moslims uit Mekka naar Medina (622 is zodoende begin islamitische tijdrekening, dus niet ‘anno domini’).
iblis (iblies) de duivel; behoort tot de djinn (soera 18:50)
ibn juridisch aangenomen zoon (i.t.t. walad)
imam hoofd van de moskee; voorganger van het rituele gebed op vrijdag; ook hoofd rechtsschool; in de sjiitische islam geestelijke (en voor veel moslims ook wereldlijke) leider van de moslimgemeenschap
indjil  (indjiel) evangelie
‘Isa naam die de Koran voor Jezus gebruikt. ‘Isa is een pseudo-Jezus: niet Gods Zoon, niet aan het kruis voor onze zonden gestorven, niet begraven en niet opgestaan.
islam overgave, uitlevering, onderwerping, te weten aan de Allah  van de islam. Ook: de leer van deze Allah zoals geopenbaard via de profeet Mohammed en later vastgelegd in de Koran
islamist orthodoxe moslim die ijverig Allah’s theocratie op grondslag van de sharia nastreeft.
Jasu’u de Arabische vertaling van Jezus. Zo ook in de Arabische Bijbel
Jibra’il de Bijbelse engel Gabriël
Kaaba  (Ka’aba) op de binnenplaats van de grote moskee in Mekka een stenen gebouw, ‘door de aartsengel Gabriël naar Abraham gebracht’, daarom ook ‘huis van Abraham’ genoemd
kalief titel die de opvolgers van Mohammed droegen als bestuurders van de soennitische islamleer en als beschermer van de wet (sharia)
kibla gebedsrichting voor de moslim, en wel verplicht naar Mekka
Koran reciet, oplezing. Heilig boek van de islam
Mahdi de door moslims aan het eind der dagen verwachte wereld- en geloofsvernieuwer
Masih messias, zoals de Koran Christus noemt
manara minaret, afgeleid van Arab. vuur- of wachttoren
minaret slanke toren bij een moskee, van waar de moedzjin de uren van het gebed afkondigt
moskee plaats van zich terneer werpen voor Allah (= islam doen); bedehuis voor het rituele gebed; religieus en politiek centrum, waar de sharia heerst; voorpost van Allah’s theocratie.
moedzjin (moe’addzin) moskee beambte die van boven uit de minaret de moslims oproept tot hun liturgisch gebed
moefti moslimsjurist die het recht heeft om fatwa’s uit te vaardigen
Moslimbroederschap conservatieve islamitisch politieke organisatie, 1928 opgericht door Hassan al-Banna. Doel: islamisering van de eigen (Egyptische) samenleving, nu verspreid over diverse Arabische landen o.a. in Jordanië, Syrië en de Palestijnse gebieden.
moslima islamitische vrouw
nabi profeet
nikab (nikaab) gezichtsbedekking van de moslima
oemma de moslimwereldgemeenschap; streven naar wereldwijde islamitische gemeenschap
quital de gewapende strijd
ramadan islamitische vastenmaand (de negende maand)
rasoel Allah gezant, apostel van Allah
sadaka vrijwillige gift van een moslim
salaat het voorgeschreven en verplichte, rituele gebed, vijfkeer per dag
Salafisme ultraorthodoxe, radicale en anti-Westerse islamitische stroming die de pure interpretatie van de Koran voorstaat en een islamitische rechtsorde nastreeft.
sharia (sjaria) islamitische wetgeving, hoofdzakelijk gebaseerd op de geboden en verboden uit de Koran. Er bestaat geen uniforme sharia en zelfs niet in boekvorm
sjaitaan satan; behoort tot de djinn
sjia stroming binnen de islam
sjiieten  (sji’ieten) leden van een geloofsrichting binnen de islam die alleen de nakomelingen van Ali ibn Aboe Talib (schoonzoon van Mohammed) als Mohammeds opvolger erkennen. 15e eeuwse Mazar-I. Sharif moskee is de schrijn en bedevaartsoord van Ali. Vooral in Iran
Soefisme ascetisch-mystieke stroming in de islam, ontstaan in het oostelijke deel van de Arabische wereld
Soefibeweging gesticht door Inayat Khan als broederschap van alle mensen. Ze beschouwt alle godsdiensten als uit één bron ontsproten
soenna gewoonte, leefregel die niet in de Koran voorgeschreven, maar gebaseerd is op het leven van Mohammed. Ze dienen als aanvulling op en uitleg van de Koran en tot vorming van het islamitische recht.
soennieten leden van een geloofsrichting binnen de islam die ook niet-bloedverwanten van Mohammed  als haar leiders erkent. Ze erkent de soenna en Hadith als van Mohammed afkomstige voorschriften. Soennieten ca. 85% van alle moslims, zoals in Afghanistan, Albanië, Algerije, Bangladesh, Egypte, Indonesië, Marokko, Nigeria, Noord Soedan, Pakistan, Saoedi-Arabië, Somalië, Syrië, Tunesië, Turkije enz.
soera elk van de 114 ‘hoofdstukken’ van de Koran
syncretisme godsdienstversmelting
takiya (takyya, takie’a) verhullen, geheimhouden van de eigenlijke bedoelingen, vooral op religieus en politiek terrein; o.a. bij publieke discussies of wanneer men zich bedreigd voelt bv. als soenniet in een sjiitische omgeving. Ook bv. bij gebruik van verboden spijzen en dranken of bij vriendschap met niet-moslims.
Wahabisme streng orthodoxe, militante stroming binnen de islam, gebaseerd op de orthodoxe ideeën  van Mohammed ibn Abd al-Wahhab (1703-1791) om de zuiverheid van de islam te bewaren. Veel aanhangers (‘Wahabieten’) in Saoedi Arabië.
walad biologisch verwekte zoon (i.t.t. ibn)
zaka(a)t verplichte betaling van de aalmoezenbelasting
Zamzambron heilige bron op de binnenplaats van de grote moskee in Mekka, die ‘Hagar ontdekte’

Bron: “Bijbel of Koran. De vraag naar de Waarheid”. Zie webshop.