Een uitnodiging tot Gods werkelijkheid

Koning Salomo, de Schrijver van het Boek Spreuken heeft gezegd: “Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar der koningen eer een zaak uit te vorsen,” Spr. 25.2. Nu houden niet alleen koningen zich bezig met het uitzoeken van zaken, ook gewone mensen hebben belangstelling voor verborgen dingen. De Bijbel bevat de openbaring van veel zaken, die buiten de Bijbel om altijd onbekend gebleven zouden zijn.

Nu is het opmerkelijke dat aan veel van wat God geopenbaard heeft, weinig of geen aandacht wordt geschonken. Daartegenover staat dat mensen vaak meer dan gemiddeld geïnteresseerd zijn in verborgen zaken. Zaken waarvan God gezegd heeft dat de mensen moeten afblijven, zie bijvoorbeeld Deut. 29:29. En dat wekt juist hun nieuwsgierigheid.

Als het gaat over occulte, dat wil zeggen, verborgen zaken, geeft de Bijbel in Deut. 18.9-22 duidelijke richtlijnen. Deze praktijken hangen samen met afgodendienst, die door God verboden is. Behalve dit verbod geldt dit Schriftgedeelte ook als waarschuwing. Omgang en betrokkenheid met deze zaken leiden tot occulte belasting. De persoon die zich met deze dingen inlaat, loopt daarmee geestelijke schade op, die niet altijd meteen ontdekt wordt.

Als iemand occult belast geraakt is, dient hij te beseffen dat hij Gods gebod overtreden heeft en daarmee zonde heeft bedreven. Het feit dat een dergelijke zonde onbewust is bedreven neemt niet weg dat het zonde is. De eerste stap om van een occulte belasting af te komen is Gods Woord te gehoorzamen, de overtreding tegen Gods woord te erkennen. Deze overtreding moet als zonde beleden worden. De occult belaste moet bewust en radicaal met deze zonde breken. Het is niet noodzakelijk, maar wel aan te bevelen zo’n probleem met een volwassen christen vertrouwelijk te bespreken. Iemand kan van mening zijn, dat hij occult belast is omdat hij dat denkt of dat iemand het tegen hem gezegd heeft. Maar dit behoeft niet waar te zijn. Het is nodig om vast te stellen of er werkelijk sprake van occulte belasting is of dat er een ander probleem is. De aanwezigheid van een geestelijk volwassen getuige heeft het voordeel, dat die met raad en gebed de occult belaste kan bijstaan.

Het ligt aan de ernst van de zonde in welke mate de occulte belasting beslag op de hulpzoekende heeft gelegd. Het kan nodig zijn dat meerdere geestelijke christenen zo iemand in zijn streven om bevrijd te worden, bijstaan. Al naar gelang de ernst van het probleem kan er een geestelijke strijd nodig zijn voordat de occult belaste bevrijd is. Soms blijkt dat er meer dan één pastoraal gesprek nodig is voordat een volkomen bevrijding nodig bereikt wordt. In zo’n geval is het aan te bevelen dat er een gebedsgroep om de hulpzoekende wordt bijeengebracht om hem met woord en gebed bij te staan totdat de bevrijding verkregen is.

Van de kant van de hulpzoekende is het absoluut noodzakelijk dat hij niets verbergt. Als er een bepaalde zonde verborgen blijft zitten, kan dit een bevrijding verhinderen zonder dat de helper(s) begrijpt waarom er geen bevrijding komt. Het kan komen doordat een occult belaste zich niet bewust dat de een of andere zaak uit het verleden in strijd met de Bijbel is. Satan zal alles in het werk stellen om de hulpzoekende er toe te brengen dingen achter te houden. Dit achterhouden van zonde veroorzaakt binding. Daarom is het belangrijk te bidden: “Here, zie of bij mij een schadelijke weg is. Is er nog iets wat duisternis is.” Opdat God door Zijn Heilige Geest die zonde kan openbaren. Het ‘opbiechten’ van de zonde is dan de volgende stap tot verbreking van de binding. De occult belaste heeft iemand nodig die hij volkomen kan vertrouwen en in wiens aanwezigheid hij zich niet behoeft te schamen.

Als er bij het pastorale gesprek blijkt dat er bepaalde voorwerpen gebruikt zijn bij occulte activiteiten moeten deze vernietigd worden; occulte boeken en literatuur moeten verbrand worden. Dit geldt ook als het gaat om kostbare voorwerpen. Als er in dit kader zonde bedreven is tegenover mensen, moet deze beleden worden en om vergeving gevraagd worden.
Bij bevrijding van occulte belasting moet begrepen worden dat het er niet alleen om gaat hiervan af te komen, maar het betekent ook dat een volkomen toewijding aan God en Zijn dienst de weg is die voortaan bewandeld moet worden.

Ds. K. van Berghem, Middelburg