OCCULTISME, HOE TE HERKENNEN?

1. Wanneer kunnen we spreken van occultisme? Wat zijn de maatstaven?
Occultisme komt van het woord occult: verborgen, geheim. Tegenwoordig is weliswaar het occultisme zelf niet meer verborgen. Het wordt immers op alle terreinen van het leven openlijk gepleegd en gepropageerd. Maar nog altijd zijn de geestenwereld achter en de gevolgen van het occultisme voor geest, ziel en lichaam voor de natuurlijke mens volkomen verborgen, dus ook voor de wetenschap (parapsychologie b.v.). God heeft daarom geopenbaard, wat wij moeten weten om “onberispelijk te staan tegenover de Here”, onze God (Deut.18:13).

De maatstaf is dus Gods Woord dat o.a. in Lev. 19:26,27, 31; 20: 6,7, 26,27 en Deut 18:9-14 occultisme in de vorm van toverij (magie), van waarzeggerij (mantiek) en van contact met geesten (spiritisme) verbiedt. Het laat o.a. in Jes. 8:19-22 de gevolgen voor geest, ziel en lichaam zien bij overtreding van Gods verbod. Ook bijgeloof en afgoderij zijn een open deur voor beïnvloeding van machten der duisternis.

Bij alle vormen van waarzeggerij in actieve zin gaat het om een bovennatuurlijk weten op grond van demonische inspiratie. Dat paranormale weten is dus strikt te onderscheiden van menselijk-natuurlijk en wetenschappelijk kennen. Het is een demonische tegenhanger of imitatie van een door Gods Geest geleid inzicht in een bepaalde situatie.

Vaak worden bij waarzeggerij ook voorwerpen als contactmiddel voor de waarzeggende geesten gebruikt, zoals de pendel (vaak in de homeopathie), je persoonlijke kaart in de kaartenbak van de genezer of speciale kaarten ten behoeve van het kaartleggen. In de astrologische geneesmethode is de geboortedatum zowel voor de diagnostiek, als voor het ‘geneesmiddel’ van belang. Soms moet de patiënt een voorwerp als contactmiddel vasthouden om daardoor het juiste geneesmiddel of het flesje om de juiste dosering aan de weet te komen.. Soms wordt een lichaamsdeel als contactmiddel voor de waarzeggende geesten gebruikt, zoals de voet (voetzooldiagnostiek of reflexologie), de pols of het oor bij (oor-) acupunctuur, de handpalm, de nagel of de iris (irisdiagnostiek).

Een paranormale gave van weten kan worden geërfd of door persoonlijk occult bezig te zijn of door de opleiding in een alternatieve methode van diagnostiek en /of genezing worden verworven. Paranormaal weten kan o.a. betrekking hebben op verloren personen of voorwerpen, op toekomstige gebeurtenissen, op de oorzaak van (verkeers-, lichamelijke- en andere) problemen of op details van personen (land en stad van herkomst, straatnaam en huisnummer, ziekte en zonden), hetgeen veel bij gebedsgenezers voorkomt. Bij waarzeggerij in passieve vorm wil men dus via een waarzegger iets aan de weet komen. God verbiedt beide: aan waarzeggerij doen en waarzeggers voor waarzeggerij opzoeken.

Spiritisme, het actief contact maken en ondervragen van geesten, is de oudste vorm van waarzeggerij. Er vindt ook spiritistische genezing plaats, d.w.z. genezing door middel van de geest (demon) van een overleden (occulte) arts, b.v. Paracelsus. Er zijn heel veel vormen van spiritisme. Gods Woord verbiedt uiteraard iedere vorm van spiritisme, om het even onder welke naam het wordt gebezigd, of dat de séance geleid wordt door een christen of dat een christen ‘opgeroepen’ wordt of niet. Het zijn altijd leugen-geesten, die de stem en de gestalte van een overleden persoon aannemen om de vrager te misleiden en te beïnvloeden. Spiritisme in passieve vorm is het zoeken van contact met geesten (demonen) via een menselijk medium of via materie (zgn. tafeldans, ouija-bord enz.).

Bij magie gaat het om een paranormale gave om iets tot stand te brengen, b.v. een genezing. De duivel is erg kwistig met het uitdelen van gaven van genezing. In alle religies zijn toverdokters bezig –  in de Derde Wereld zijn er vaak meer dan wetenschap-pelijke artsen! Er zijn uiteraard ook vele vormen van genezingsmagie, b.v. ‘strijken’ (handoplegging vaak iets bóven het hoofd), reiki, acupunctuur, acupressuur, astrologische genezingsmethoden (o.a. edelsteentherapie)enz.

2. Hoe herken je of iets occult is?
Tegenwoordig moet ieder christen iets van de achtergrond van de voornaamste alternatieve geneesmethoden afweten. Men moet dus zichzelf op de hoogte stellen, b.v. ten aanzien van acupunctuur, homeopathie, antroposofische diagnostiek, geneeswijze en geneesmiddelen (Weleda en Wala), genezingsmagnetisme en reiki.

Het beste is om de huisarts duidelijk te zeggen dat je niets te maken wilt hebben met een alternatieve methode en je dus ook niet naar iemand met een alternatieve methode verwezen wilt worden, laat staan naar iemand met een paranormale gave van diagnos-tiek en /of genezing. Toch is het goed om bij verwijzing naar een fysiotherapeut deze zelf te vragen of hij een paranormale gave heeft en gebruikt. Ook, of hij naast gewone fysiotherapie nog andere methoden bezigt en welke deze zijn.

Vraag bij voorgeschreven onbekende medicijnen zo nodig naar de bereidingswijze. Van antroposofische en homeopathische middelen is bekend, dat ze vanuit hun occulte achtergrond worden geproduceerd (trapsgewijze geschud en verdund). Bij nieuwere of onbekende methoden vragen naar of lezen over de specifieke achtergrond. Vraag naar schriftelijke informatie.

Alternatieve methoden gaan vaak uit van een on-Bijbels en onwetenschappelijk, alternatief  metafysisch kosmisch-energetisch wereldbeeld en mensbeeld, gezondheids-  en ziektebeeld, en dus van een energetisch therapiebeeld. Voorbeeld: acupunctuur die uit het Taoïsme stamt, d.w.z. bestond er geen metafysisch-energetische leer van het Taoïsme, dan bestond er nergens in de wereld acupunctuur. Het (!) Tao manifesteert zich in twee tegenstrijdige energieën: Yang en Yin. Gezondheidsbeeld van de acupunctuur: gezondheid is harmonie, balans tussen Yang en Yin. Ziektebeeld: ziekte betekent disharmonie, disbalans tussen beide (..).   Therapiebeeld: bij de acupunctuurbehandeling gaat het om herstel van het verstoorde ‘energetische’ Yang-Yin evenwicht door te prikken in bepaalde, maar onzichtbare (en onbewezen!) ‘energiepunten’ op onzichtbare (en onbewezen!) ‘energiekanalen’ (meridianen).

Hoofdbezwaar tegen de homeopathie is niet alleen het onwetenschappelijke en on-Bijbelse metafysisch-energetisch medicijn- en therapiebeeld, maar vooral haar specifiek psychologisch beeld van de materie (natuur, dier enz.). De genezer gebruikt een boek (repertorium), waarin de ‘psychische eigenschappen’ van de natuur en dieren staan, die corresponderen met die van de mens! Veel van deze zgn. psychische eigenschappen noemt de Bijbel zonden van de mens, zoals haat, woede, homoseksualiteit. De homeopa-thie echter leert dat deze ook in de natuur voorkomen. Aan de hand van uitvoerige vragen over de (negatieve) innerlijke gesteld-heid van de patiënt zoekt de homeopaat in zijn repertorium het homeopathisch middel met de ‘corresponderende psychische eigenschap’ van de patiënt. Immers, de homeopathie zegt: “ Wij behandelen zieken, geen ziektes”.  Dat wil dus zeggen dat een zieke vol haat of hoogmoed homeopathisch ‘behandeld’ wordt met een homeopathisch middel dat ‘haat’ of ‘hoogmoed’  bevat om in de eerste plaats de zieke van zijn haat of van zijn hoogmoed te genezen en daarna van zijn ziekte (..). De consequentie daarvan is dat Jezus Christus en Zijn offer aan het kruis overbodig zijn. Immers, in de natuur zijn genoeg negatieve ‘psychische eigenschappen’ (lees: zonden), die de zieke kunnen genezen. De homeopathie komt dus door haar leer en praktijk feitelijk in de  plaats van (anti-) Christus …

NB. Homeopathie en de alternatieve methode van natuurgeneeswijze hebben niets te maken met de wetenschappelijke fytotherapie!

3. Is alternatieve geneeswijze bij voorbaat occult?
Men moet onderscheid maken tussen de officiële paramedische takken van gezondheidszorg, zoals Mensendieck, normale fysiotherapie, logopedie enz. enerzijds en alternatieve diagnostische en therapeutische methoden anderzijds. Alternatieve methoden gaan daarentegen uit van een alternatief, niet-natuurwetenschappelijk, occult wereldbeeld, gezondheids- en ziektebeeld. beoefend náást de wetenschappelijke geneeskunde. Dat feit vergroot de noodzaak om vragen te stellen.

4. Abortus om niet medische redenen toepassen of verzoeken is zonde tegen de Schepper, die het leven schiep. Abortus is over-treding van het zesde gebod: “Gij zult niet doodslaan” (Ex. 20:6). Een morele zonde is echter geen occulte zonde, geen demonie. Er vindt geen occulte belasting van de vrouw door de aborteur of door het medisch team plaats. Wel laadt iedere aborterende arts een dubbele schuld op zich, omdat hij de zwangere vrouw niet dringend genoeg de abortus afgeraden en niet op hulpmogelijkheden gewezen heeft en niet geweigerd heeft om aan de abortus mee te werken. Maar bij God is vergeving na oprechte, concrete schuldbelijdenis ten aanzien van het doden van het ongeboren kind (1Joh.1:9). Daarna kan Hij ook het knagend geweten genezen.

5. Naast overtuigde alternatieve genezers, die in hun alternatief denksysteem gevangen zitten, zijn er in toenemende mate artsen, die b.v. acupunctuur naast de wetenschappelijke geneeskunde toepassen. Echter niet uit overtuiging, maar als extra bron van inkomsten, omdat hun salaris sowieso te klein is, zoals in Oost-Europa, of steeds meer gekort wordt, zoals in Duitsland. Aangezien bij alternatieve methoden ‘geloof’ in de leer en in de praktijk van essentieel belang is, laden zulke artsen dan eigenlijk een dubbele verantwoordelijkheid op zich: zij weten dat acupunctuur niet helpt en zij bedriegen de patiënt, die er natuurlijk van uitgaat dat de arts in zijn acupunctuurbehandeling gelooft en er daarom ook in gelooft. Wie echter bij een arts-acupunctuurvereniging is aangesloten, moet een acupunctuur opleiding achter de rug hebben. En die is niet neutraal, alleen al vanwege de typische acupunctuurdiagnostiek, die waarzeggerij betekent o.a. uit de pols of uit het oor (bij oordiagnostiek). Bij de reflexdiagnostiek is de voet contactmiddel voor de waarzeggende diagnostiek.

NB. De Bijbel laat duidelijk zien dat het hoofdprobleem van de mens zijn eigen ‘oude mens’, zijn gevallen natuur, zijn zondé is – niet de wereld van demonen. Daarom moest de Here Jezus in onze plaats tot zonde worden gemaakt om de straf voor onze zonden te dragen en de macht van de zonde, “de wet van de zonde” te doorbreken en zo de rechtvaardiging voor God, de ‘nieuwe mens’ en de inwoning van de Heilige Geest mogelijk te maken. Wij moeten er voor oppassen dat we niet door christenen of hun literatuur ons gaan concentreren op een occulte invloed in de verschillende gradaties en al helmaal niet op demonen. Laat ons álle last en zonde afleggen … en laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof (Hebr. 12:1-2)