Taoïsme Bijbelse duiding en weerlegging
Chinese vorm van de mystieke weg die naar het doel voert ofwel de kosmische wet die in alle mensen werkt. Bij Confucius is dit de kosmische wet van evenwicht tussen hemel en aarde, waaraan de natuur en de mensen zijn onderworpen. Tao is niet te vatten, zoals blijkt uit de spreuk: “Het ware is leeg en het lege is waar;” toch is dit de levensvulling van de Chinezen door de eeuwen heen.
Er bestaat een veelheid van ‘wegen’, maar ieder mens dient zijn eigen weg te vinden en wanneer hij die volgt, stijgt hij daarmee uit boven zijn sociale omstandigheden en zijn genetisch bepaalde aard.
In tegenstelling tot ‘De Weg’ naar een hoger of kosmisch bewustzijn, kent de Bijbel twee wegen: de weg der zondaars en goddelozen, en de weg der rechtvaar-digen, zie Psalm 1 en Jes. 35. De mens wordt dus niet opgeroepen om zijn eigen weg te zoeken, integendeel, want alle eigen wegen zijn dwaalwegen, Jes. 53:6.
Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven, Joh. 14:6. Het tweede gedeelte van de tekst luidt: “Niemand komt tot de Vader dan door Mij,” en dat sluit alle andere wegen uit.