DE MAGIE VAN KOSMISCHE ENERGIE

DE MAGIE VAN KOSMISCHE ENERGIE

De wereld van de magie is de meest primitieve vorm van religie, ook wel het animisme genoemd. De term animisme is afkomstig van het Latijnse ‘anima’, wat ‘ademen’ betekent, ofwel ‘bezielen’. Enkele definities hiervan:

1. het rekening houden met een energie, die onafhankelijk en los van het lichaam bestaat en die de bron is van alle denken en leven,

2. het geloof in geestelijke wezens; sommige zijn aan lichamen verbonden (zielen), andere hebben geen verbinding met lichamen (geesten).

Bij new age komen beide aspecten naar voren. Hiermee wordt de tijd in feite teruggezet naar de primitieve natuurreligie met zijn sjamanisme en dergelijke, tegenover de geopenbaarde godsdienst.

Een kernbegrip van het animisme is het sjamanisme: een sjamaan is een ingewijde (toverdokter, medicijnman), die toegang heeft tot ‘de andere werkelijkheid’ van boven- en benedenwereld. Hierdoor beschikt hij over magische krachten, waarmee hij de werkelijkheid kan manipuleren met behulp van allerlei technieken, waarbij gedachten macht over materie verkrijgen. Mensen kunnen dit leren door zelf zo’n initiatie of inwijding te ondergaan en het geheimzinnige is nu, dat zij dit tot op zekere hoogte ook op anderen kunnen overbrengen!

In de moderne stadsculturen is de allesbeheersende functie van de sjamaan overgenomen door een leger van specialisten: filosofen, priesters, exegeten, waarzeggers, zangers, genezers, enzovoort. Het newagedenken sluit op de oude traditie aan, omdat hiermee de verbinding hersteld wordt tussen de moderne mens en de universele ‘scheppingsgeest’. Dit komt op tal van gebieden tot uitdrukking, niet in de laatste plaats op het terrein van de gezondheid, dat ook het eerste terrein is waar de hulp van ‘natuurgeesten’ en ‘kosmische energieën’ wordt ingeroepen. Zo wordt de Surinaamse wintri-man in Nederland in het ziekenfondspakket geïntegreerd en houdt de zending steeds meer rekening met de zienswijze en filosofie van Afrikaanse medicijnmannen, die veel ‘holistischer’ zijn dan de sterk specialistische westerse geneeskunde.

Op deze wijze komt de toverij steeds meer de verlichte en gekerstende westerse wereld binnen. Toverij wordt wel gedefinieerd als “elke poging om de werkelijkheid te veranderen met behulp van allerlei technieken, waarbij gedachten macht over materie verkrijgen”. Ten diepste is het doel van de toverij om zelf ‘heer’ over ons lot te zijn. In de toverij functioneert alles door vastgelegde esoterische formules. Doordat hij de geestelijke wetmatigheden kent, is de priester (heks, tovenaar, sjamaan, druïde, medicijnman) de middelaar tussen het volk en de goden of machten.

Een moderne vorm van animisme is de parapsychologie. Letterlijk betekent het: dat wat naast de psychologie staat, zoals ook de metafysica haar naam ontleende: dat wat achter de fysica staat. Deze wetenschap houdt zich bezig met de fenomenen van de buitenzintuiglijke waarneming. Het gaat hierbij om menselijke vermogens buiten het gebruik der zintuigen en om werkingen van organismen en mensen die natuurwetenschappelijk niet verklaarbaar zijn, kortom de hele wereld van het paranormale. De parapsychologie is in principe ‘waardevrij’, dat wil zeggen, zij laat zich niet leiden door enige norm die buitenwetenschappelijk is (met name niet door de Bijbel). Daardoor staat zij argeloos ten opzichte van de bestudeerde verschijnselen zoals hypnose, telepathie, helderziendheid, voorgevoel, materialisatie, psychokinese, astrale reizen, enzovoort. Zij is daarin principieel onkritisch, niet ten opzichte van de wetenschappelijkheid der waarnemingen, maar juist ten aanzien van de wijze waarop deze waarnemingen worden verklaard. Juist, doordat deze wetenschap zich niet laat inkaderen, noch in de bestaande kartesiaanse denkrichting (van Descartes), noch in een bijbels denken, wordt ongemerkt een ingrijpende wisseling van paradigma teweeggebracht. Deze is de erkenning, dat er wel degelijk een ‘bovennatuurlijke’ werkelijkheid bestaat en wel geheel los van de ken bron en toets van Gods Woord. Hiermee levert de parapsychologie dus een wezenlijke bijdrage tot het newagedenken, omdat aldus grote groepen mensen worden gebracht in het grensgebied van Aquarius, vooral door de indringende wijze waarop de media dit thema binnen de aandacht brengen.

De kracht waarin christenen mogen staan, gaat alle zogenaamde kosmische energie verre te boven, omdat wij mogen leven uit de opstandingskracht van Christus, waardoor wij in staat gesteld worden een bovennatuurlijk leven te leiden: hier op aarde, maar toch niet ónder, maar bóven deze machten (Efeziërs 2:19-21 en 3:1-13).