New age en klimaat

Het tijdschrift Scientific American doet een oproep voor een mondiale regering als de enige oplossing voor een klimatologische ramp. De termen “opwarming” en “afkoeling van de aarde” komen in dit artikel niet voor, maar “social engineering” wel! Het gaat om een artikel van Gary Stix in het blad Scientific American van 17 maart 2012 met als titel: “Doeltreffend wereldbestuur is noodzakelijk om een klimatologische ramp af te wenden”.

Het is eenbeleidsartikel dat door een groot aantal wetenschappers is geschreven en verscheen in maart 2012 online in Science waarin o.a staat: “Onze samenlevingen moeten nu hun koers veranderen om een acute noodsituatie van deze aarde te omzeilen om daardoor tot  snelle en onomkeerbare veranderingen te komen. Dit vereist een fundamentele heroriëntering en herstructurering van nationale en internationale instellingen om te komen tot een effectiever bestuur van de tegenwoordige regeringen op deze aarde voor mondiaal rentmeesterschap.”

Deze terminologie is rechtstreeks afkomstig uit de newage-literatuur van de late jaren ’80 van de vorige eeuw! Termen als “acute noodsituaties van deze aarde”,  “snelle en onomkeerbare veranderingen”,  “de tegenwoordige regeringen op deze aarde” en “mondiaal rentmeesterschap” zijn typisch termen en begrippen uit de denkrichting van de new age. In die jaren ’80 dacht ik vaak bij mezelf, dat ik zo blij was dat geen van deze radicale voorstellen voor beleidsverandering ondersteund werden door enige politieke achterban of heersende media. Toen de massamedia net zo radicaal begonnen te praten als de newage-literatuur die ik las, zou het niet lang meer duren, voordat een even radicale regering het zou overnemen. Zeer kort daarna, zou een geplande crisis losbarsten om de regering de kans te geven naar dictatoriale macht te grijpen. Dit is precies wat er is gebeurd.

De huidige regering van Obama is op milieugebied de meest radicale regering in de Amerikaanse geschiedenis. Verschillende leden van het kabinet van Obama hebben radicale wortels en achtergronden. We mogen verwachten dat deze  regering zeer sympathiek zal staan ten opzichte van de voorstellen in dit artikel in Scientific American.

 

De aap uit de mouw
Als we terugkeren naar het artikel, zien we – de aap komt uit de mouw – dat de schrijver noch opwarming noch afkoeling van de aarde noemt, maar alleen “klimatologisch ramp”! Waarom zou deze schrijver een verandering in terminologie introduceren bij het verdedigen van een mondiale regering die het milieu moet beschermen. Het antwoord lijkt me nogal duidelijk:  sceptische wetenschappers hebben waarschuwingen van de gevestigde orde tegen opwarming en/of afkoeling van de aarde begraven onder bergen bewijs, dat de aarde niet aan het opwarmen noch aan het afkoelen is.

De grafiek hierboven laat deze werkelijkheid perfect zien. Deze grafiek laat de klimaatveranderingen in Europa tussen 900 en 2000 na Chr. zien. Merk op dat de “Huidige tijd” de minste afkoeling en/of opwarming laat zien van deze hele periode van 1100 jaar! Aangezien geen wetenschapper de opwarming dan wel afkoeling van de aarde kan bewijzen, schakelen de propagandisten van de Nieuwe Wereldorde nu over op de meer algemene waarschuwing voor een “klimatologische ramp”. Herinnert u zich het argument van Al Gore nog, dat we niet kunnen wachten tot we de opwarming van de aarde zien beginnen, voordat we actie ondernemen om het proces te stoppen? Gore stelde, dat als de mensheid zou wachten met ingrijpen tot ze enig bewijs zag, het dan te laat zou zijn om nog te handelen. Daarom moeten we allemaal in geloof een enorme sprong met Al Gore in de afgrond maken! De schrijver van dit Scientific American-artikel redeneert in dezelfde trant.

Maar, er staan nog meer verschrikkingen in de column van Gary Stix. Hij begint plotseling te redeneren dat, als de mensheid nog hoopt een “mondiale ramp” af te wenden, de overheid betrokken moet raken bij “social engineering”! Het haar van conservatieve partijen zal plotseling te berge rijzen bij deze suggestie, omdat we nu al tientallen jaren hebben getracht te bewijzen dat de werkelijke agenda van openbare scholen en massamedia het bereiken van een “social engineering” verandering is. Met andere woorden,  het gedrag en denken van de burgers moeten op omvangrijk landelijke en wereldwijde schaal  ingrijpend veranderd worden.

Luister naar Gary Stix:
“Als ik het over zou moeten doen, dan zou ik de invulling anders benaderen, als mijn mederedacteurs dat zouden toelaten. Ik zou minder artikelen over kernfusie en schone kolen plaatsen en in plaats daarvan minstens de helft van de beschikbare ruimte gebruiken voor hoofdartikelen over psychologie, sociologie, economie en politicologie. Sinds ik me bezighoud met dat onderwerp, ben ik tot de conclusie gekomen dat de technische details het gemakkelijkste zijn. De “social engineering” is de echte moeilijkheid. Foto’s van de maan en het Manhattanproject zijn kinderspel in vergelijking met de noodzakelijke veranderingen in ons gedrag.”

Het probleem met een omvangrijke poging om “social engineering” tot stand te brengen, is dat een dwingende overheid meestal de enige manier is om deze waarden en houdingen te laten veranderen. Aangezien we weten dat de Nieuwe Wereld Orde (Novus Ordo Seclorum, kennen we uit de vrijmetselarij, met als hoogste orgaan de Illuminati) vraagt om het meest wrede dictatorschap dat de wereld ooit heeft gekend, kunnen we er vrijwel zeker van zijn dat  zo’n dictatorschap inderdaad in de planning ligt om te komen tot de “social engineering” waar dit artikel om vraagt.

Tenslotte, daar de “Globale elite” het weer kan controleren door HAARP[ii] en Scalar, kunnen stormen in elkaar gezet worden op het moment van een geplande crisis om ons te laten denken, dat we afstevenen op een “klimatologische ramp”. Luister naar de ontnuchterende woorden van de minister van Defensie, William Cohen, als u twijfelt of wetenschappers het weer kunnen controleren.

“Alvin Toeffler heeft hierover geschreven in termen van sommige wetenschappers die in hun laboratoria proberen bepaalde typen ziekteverwekkers geënt op raskenmerken uit te vinden, zodat ze eenvoudigweg bepaalde etnische groepen en rassen kunnen elimineren. Anderen ontwerpen een soort techniek, een soort insecten die gewassen kunnen vernietigen. Anderen zijn zelfs betrokken bij eco-terrorisme waarbij ze het klimaat kunnen veranderen, of aardbevingen en vulkanen op afstand in werking kunnen zetten door het gebruik van elektromagnetische golven.” (Toespraak op 28/4 van Cohen op conferentie over terrorisme/Terrorisme, massavernietigingswapens en V.S. strategie Sam Nunn Policy Forum, 28 april 1997, Universiteit van Georgia, Athens, Georgia)

U zou erg ontnuchterd moeten zijn door dit artikel, omdat het een kenmerkende verandering vertegenwoordigt in de discussie over het mondiale weer dat de hele mensheid bedreigt.
Bron: cuttingedge. org
vertaling: Silvia van Dijk

 

 

 


[i] “Social engineering” is een heel breed begrip; het is de verzamelnaam voor een methode die enkel op basis van communicatie tussen aanvaller en slachtoffer, mensen kneedt en manipuleert, zodat ze hun onbedoelde steentje bijdragen in een grotere aanval: het stelen van waardevolle informatie. Het maakt gebruik van psychologie, identiteitsfraude, computer- telefoon- en faxtechniek en van de onwetendheid van de slachtoffers. Maar boven alles maakt social engineering gebruik van de zwakste schakel in de beveiliging: de menselijke factor.

Als er dan toch een definitie van social engineering moet zijn, zou die (ongeveer) zó moeten luiden:

“Social engineering” is de verzameling van technieken waarmee een kwaadwillende aanvalt op informatiesystemen door de zwakste schakel in de beveiliging te kraken: de mens. De aanval is erop gericht om vertrouwelijke of geheime informatie los te krijgen, waarmee de kwaadwillende dichter bij het aan te vallen informatiesysteem komt. De kwaadwillende kan uiteindelijk succesvol indringen in de organisatie inzetten om iets ongemerkt te stelen; dit kan zowel goederen als gegevens betreffen. Een andere omschrijving die aangetroffen wordt (in de Master Thesis van Dick Janssen uit 2005) luidt: de kunst en wetenschap om mensen te laten doen wat jij wilt.

De (poging tot) definitie is in enige mate ontleend aan de gekozen bewoordingen in de Wikipedia (de Nederlands tak van de grote online Open Encyclopedie www.wikipedia.org). Een groot verschil tussen de hier gebezigde definitie en die van de Wiki, zit hem in het feit dat deze definitie “social engineering” uit de hackers en de computers tilt. “Social engineering” is een techniek die welliswaar dáár zijn vorm en naamsbekendheid heeft gekregen, maar die zogezegd ook in een willekeurige andere (niet-ICT) omgeving ingezet kan en zal worden.

[ii] Het High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) is een Amerikaans militair en civiel onderzoeksinstituut in Alaska, dat onderzoek doet naar de ionosfeer. Dit onderzoek richt zich onder andere op hoogfrequente elektromagnetische (be)straling van de ionosfeer, wat het klimaat kan veranderen.  Andere onderzoeksgebieden zijn inzicht verkrijgen op het gebied van radiogolven, communicatie en navigatie. In verschillende andere landen staan soortgelijke installaties, waaronder Noorwegen en Rusland. Door deze accurate manier van bodemonderzoek,  zijn inmiddels vele en grote olievoorraden gevonden. Boze stemmen beweren dat HAARP zelfs aardbevingen kan veroorzaken.

Het project is gestart in 1993 en zal 20 jaar duren. Het project wordt gezamenlijk gefinancierd door de United States Air Force, de United States Navy, de Universiteit van Alaska en Defense Advanced Research Projects Agency  (DARPA).

HAARP wordt in één adem genoemd met Scalar.