Christelijk dagverblijf

Kan een christelijk kinderdagverblijf wel? Waar ligt de taak voor de vader en moeder die naar Bijbelse normen leven? Het is bekend dat een moeder die haar eerste baby krijgt, gelijk met werken stopt. Haar opdracht ligt thuis. Niet elke ouder denkt zo en zoon of dochter wordt dan naar een kinderdagverblijf gebracht. Maakt het niet uit naar welk verblijf? In enkele plaatsen in ons land is daarover nagedacht en zijn ervaren moeders met een christelijk kinderdagverblijf begonnen. In Hardenberg hebben twee initiatiefneemsters, Aly Jurjens en Jeannette Harlaar, een christelijk kenniscentrum voor kinderopvang opgericht en het centrum getooid met een Joodse naam: BANIEM. Het waarom wordt in onderstaand artikel weergegeven.

ER IS STRIJD OM IEDER KIND! i 

Vladimir Iljitsj Lenin, de  grondlegger van het communisme in Rusland, zei ooit: ‘Geef mij een kind tot z’n 7e jaar en dan mag je het terug voor de rest van z’n leven.’ Het voorbeeld is tekenend, stellen de initiatiefneemsters van de onlangs opgerichte stichting BANIEM, Christelijk Kenniscentrum voor de kinderopvang.  Gebaseerd op de opdracht in Deuteronomium 6: 5-9 en Mattheüs 22:37 en geïnspireerd door Psalm 127: 1-3, wil de stichting gehoor geven aan het mee helpen (op)bouwen van de geloofsmuren rondom kinderen, gezinnen en plaatsen waar kinderen worden opgevangen en onderwezen. In het Hebreeuwse woord BANIEM vinden ze hun bevestiging. Dat betekent ‘zonen’ of ‘kinderen’. Tevens is dit woord afgeleid van het werkwoord ‘banah’ wat ‘bouwen’ betekent.  ‘Het uitgangspunt is dat alles wat gebeurt in de eerste zes à zeven jaar van een kind, vormend is voor de rest van zijn leven. De opzet van het kenniscentrum is om ondersteuning te bieden aan professionals in de kinderopvang en daarbij denken we aan opvang op alle dagen van de week in: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastoudergezinnen, kinderclubs, zondagsscholen en kinder-nevendiensten. Daarbij geloven wij, dat het doorgeven en voorleven van (de) Bijbelse principes het belangrijkste is.’

De strijd om het kind

In 1 Kon. 20:3 (HSV) staat: ‘Dit zegt Benhadad: Uw zilver en uw goud, dat is van mij; en uw vrouwen en uw beste kinderen, die zijn van mij.’ Hij is hier een type van de satan (net als de farao van Egypte, Herodes, Hitler, enz.) Er is een strijd gaande om het kind. Wie er oog voor heeft, merkt het uit de berichten in de media: ‘Aids bevordert kinderhandel; De vraag naar jongere prostituees groeit; Bankovervaller steeds jonger; Driejarig jongetje is al een misdadiger; Probleemkleuters in opmars; Zwerfkinderen en wat dacht u van het leger kindsoldaten… Het ergste is wel het bericht over de satanssekten; ze offeren jaarlijks zo’n 10.000 kinderen! Een kind is een mens die afhankelijk is. Het is afhankelijk, omdat 1) het minder weet dan volwassenen, 2) de gevaren niet kan overzien en 3) het minder kracht heeft.

Wat doet de duivel met de kinderen?

Doden: Ex 1:16 ‘Dan moet u, als het een zoon is, hem doden’

Ombrengen: Matt 2:16 ’Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van 2 jaar oud en daaronder. . ‘

Slachten: Jes 57:5 ‘U die gloeit van lust bij de eiken, onder elke bladerrijke boom; U die de kinderen slacht in de beekdalen,onderin de kloven van de rotsen.’

Uitroeien: Jer 9:21 ‘Want de dood is onze vensters binnengeklommen, is onze paleizen binnengekomen, om de kleine kinderen van de straat uit te roeien, de jongemannen van de pleinen.’

Kan men dit ook uit eigen waarneming constateren in Nederland?

 • De duivel noemt een vader slechts een ‘verwekker’, een ‘spermadonor’ (zie tv-programma over de vraag naar een draagmoeder, mei/juni 2012). God had het echter zo bedacht dat innige liefde tussen een man en een vrouw een potentiële vader en moeder, de basis van een kinderleven zou zijn.
 • Hij zet aan tot onverantwoordelijk seksueel gedrag.

 • Hij maakt kinderen tot een speelbal tussen echtelijke twisten.

 • Hij vernielt de autoriteit die ouders over hun kind hebben. Het werkt door in opvang en scholen.

 • Beïnvloedt hen via internet, tv en radio met vuiligheid.

 • Er is geen ‘waarheid’ meer, daardoor ontstaat er chaos en onvrede.

 • Men geeft prijzen aan kinderboeken die Bijbelse waarden ondergraven.

 • In de krant: “Neem je condooms mee op vakantie, die horen bij je tandenborstel en je tandpasta.”

 • Grove porno en gewelddadige films zijn binnen bereik van jonge kinderen.

 • Er worden steeds meer gevallen bekend van seksueel misbruik van kinderen (zelfs pasgeboren kinderen zijn slachtoffertjes).

 • Kinderen worden gelokt via internet om met gebruik van een webcam spelletjes te spelen en steeds een stapje verder te gaan. De daders zijn vaak ontwikkelde mensen: onderwijzers, pedagogen, advocaten, kinderrechters. Ze weten hoe ze een kind moeten manipuleren.

Wereldwijd

 • Kinderen worden altijd de dupe in situaties van oorlog en geweld.

 • Kinderen worden verhandeld, (seksueel) misbruikt, gechanteerd en aan hun lot overgelaten.

 • Kinderen van christenen in de landen waar de kerk vervolgd wordt, zijn doelwit van vele uitbarstingen van geweld.

Wat doet God met kinderen?

 • Hij grondvest Zijn sterkte op hen (Ps 8:3).

 • Maakt hen tot een voorbeeld van rust (Ps 131:2).

 • Maakt hen tot een voorbeeld van onze redding (Joh3:3).

 • Maakt hen tot een voorbeeld voor gelovigen (Matt 18:3).

 • Hij wil dat Zijn grote daden aan hen worden doorverteld (Deut 31:13 en Ex 10:2).

 • Hij zegent hen (Ps 147:13).

 • Hij zal hen zachtjes leiden (Jes 40:11).

 • Hij geeft kinderen (Jes 8:18) .

 • Hij gaf Zijn Zoon, het Kind (Joh 3:16) .

Belangrijk

Jezus zegt in Matt 18:5: ‘En wie in Mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt Mij op.’

In deze tijd waarin bijna ieder kind naar een vorm van kinderopvang gaat, is aangetoond hoe belangrijk het werk is in de christelijke kinderopvang. Christelijke kinderopvang onderscheidt zich, omdat ‘de Bron’ van waaruit de kinderopvang gedaan wordt, een andere is. (Ps 36: 10: “Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het Licht.”)  Als christenen hebben we een ander ‘kindbeeld’ dan onze collega’s die niet in God, de Schepper van hemel en aarde, geloven. Kinderopvang is werk wat in dienst van de Heer wordt gedaan.

Onderschat het kind niet.

Denk nooit: ‘Het is maar een kind!’ En ‘Wat kan een kind van 0-4 jaar nu begrijpen van de Bijbelse waarheden?’ Kinderen zijn fijngevoelig. Niet wat u zegt, maar hoe u doet, zal het verschil maken. Als een kind in de eerste 4 jaar van z’n leven opgevangen wordt in een liefdevolle christelijke omgeving, dan zal het zeker goede gevolgen hebben in z’n latere leven. Wat een bemoediging bijvoorbeeld, om te zien dat in een christelijk kinderdagverblijf in Deventer alle kinderen van 4 jaar de kinderopvang verlaten, terwijl ze zelfstandig (op hun eigen manier) kunnen bidden. Ze krijgen dan een dikke kinderbijbel mee als afscheid. Wat er ook gebeurt in het leven van deze kinderen, de basis is gelegd en daar zullen ze uit putten, als het leven moeilijk wordt. Iedereen weet dat als een mens oud wordt, hij steeds maar weer over zijn jeugd spreekt. Demente mensen kunnen vergeten wat ze pasgeleden nog hebben beleefd, ja zelfs met wie ze getrouwd zijn, maar de dingen uit hun jeugd vergeten ze meestal niet.  Als je gebed, tijd, geld en energie besteedt aan het maken van leuke programma’s en goed en aantrekkelijk materiaal, zullen kinderen dat niet vergeten.  Het kind is van zeer grote waarde voor God en de duivel zal alles doen om dat te kunnen vernietigen. Nu wij weten waar de vijand op loert, kunnen we onze maatregelen treffen. Wij moeten de kinderen van hun Schepper en Verlosser vertellen.

Kerken en kinderopvang

Stichting BANIEM wil ook graag kerken en kerkelijke gemeenten stimuleren om hun deuren open te stellen voor christelijke kinderopvang. ‘In de tijd waarin we nu leven’, zegt Jurjens, ‘is het belangrijk dat een kind in een vertrouwde omgeving wordt opgevangen en dat er meer gedaan wordt dan alleen maar werken aan de vier ontwikkelingsgebieden: sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, voorbereidend rekenkundig inzicht en motorische ontwikkeling. Daarom is de geestelijke vorming zo belangrijk!’

Aly Jurjens en Jeannette Harlaar

i Gebruikte bron: Bijbelverhalen.nl – cursus Josine de Jong