De genderproblematiek

Genderneutraliteit discrimineert schaamteloos man en vrouw

Gender (= het geslacht) staat voor de gedrags- en identiteitsaspecten van sekse, ter onderscheiding van fysiologische, biologische en psychologische kenmerken. Vanwege de actuele discussie wordt in dit artikel vaak de typering gender gebruikt voor ‘het geslacht’ en DSD voor mensen met een intersekse-conditie- stoornis.

Algemeen
Wat zijn er prachtige verschillen tussen man en vrouw. Deze overigens el-kaar aanvullende verschillen zijn gedurende de gehele geschiedeis van de mens nooit een punt van discussie geweest. Ieder gender heeft zijn eigen voordelen, krachten en karakteristieke superieure kwaliteiten. Hierdoor sluiten man en vrouw zo wonderbaarlijk mooi op elkaar aan, vullen zij elkaar aan en kunnen mede hierdoor een levenslange eenheid vormen. Hierbij ervan uitgaand, dat men daarbij om Gods leiding vraagt in het zoeken van de juiste levenspartner.

Aangeboren gender afwijking
In hoogst zeldzame gevallen worden sommige kinderen met een intersekse-conditie en/of DSD (Differences of Sex Development of eventueel Disorders of Sex Development) geboren. Het gaat ‘slechts’ om 0,3% (USA). Een citaat: “Intersekse is niet iets wat je ‘bent’, maar wat je ‘hebt’ – het wordt meestal niet gezien als een identiteit. Iemand met een intersekse-conditie heeft geen pijn, gaat er niet aan dood en is ook niet te genezen. Vandaar het woord ‘conditie’ in plaats van ‘aandoening’ of ‘afwijking’. Naast intersekse-conditie is de aanduiding intersekse-status in opkomst, waarmee nog meer afstand wordt genomen van de medische terminologie.”
Als reden wordt tegenwoordig vaak biomedische oorzaken genoemd: stoornissen in het gen opgelopen tijdens de zwangerschap door o.a. medicijngebruik, alcohol, vitaminetekort etc.. Het geslacht voldoet niet aan de normale definitie van man of vrouw, ook wel hermafrodiet of met de afkorting DSD genoemd. De (gender) afwijking kan zowel inwendig, uitwendig als beide vormen hebben. In zeldzame gevallen worden bijv. meisjes geboren met een extreem grote clitoris, dat je bijna (onterecht) kunt spreken van een penis. Zij zijn 100% vrouw en of men dan medisch zou moeten ingrijpen, is de vraag. Omgekeerd komt dit ook voor. Dit maakt hen niet tot een DSD, dus een juist onderscheid houden blijft noodzakelijk.
Natuurlijk is het voor een persoon met een DSD-afwijking een hachelijke situatie en uiteraard behoren zij, ofschoon ‘zij anders zijn’ als volwaardig medemens te worden beschouwd en behandeld. Hoe dan ook is ieder mens voor God 100% gelijkwaardig.

Fysiologische verschillen (anatomie)
Wetenschappelijk onderzoek leert ons uitwendige en inwendige verschillen, zoals spierkracht, spierweefsel, de bouw van het skelet, bloedvolume, zuurstofopname, hormoonhuishouding, etc.

Biologische verschillen
Het grote biologische verschil is zichtbaar in de X- en Y-chromosomen, absoluut bepalend voor het onderscheid tussen man of vrouw. Zo ook de lichamelijke verschillen zijn voor iedereen simpel te onderscheiden. De sport onderstreept dit onderscheid. De snelste tijd op de 100 meter hardlopen staat op naam van een man, Usain Bolt, op 9,58 seconden (16-08-2009). Bij de vrouwen staat dit op naam van Florence Griffith-Joyner (16-07-1988) op 10,49 seconden. Alle redenen om geen genderneutrale wedstrijden te houden, want de vrouw zou qua prestaties niet meer aanbod komen en door de snellere mannen worden overspoeld.
De vrouw beschikt over kwaliteiten waarvan de man alleen maar kan dromen en omgekeerd geldt dit ook.
Een recent voorbeeld die voor een discussie in de sport heeft geleid, is de (als man geboren) transgendervrouw die tijdens een wedstrijd MMA (mixed martial arts = combinaties van technieken uit verschillende vechtkunsten) haar normaal als vrouw geboren tegenstandster het ziekenhuis in sloeg. Zo werd de Ameri-kaan Ben Shapiro tijdens een discussie-programma door de zeer grote en fysiek imposante transgender Caitlyn Jenner bedreigd. Helaas verlopen media-discussies doorgaans negatief. Vaak zelfs agressief jegens tegenstanders van genderneutraliteit, waarbij de absolute verschillen tussen man en vrouw worden weggepoetst, alsof ze er niet zijn.

Discriminatie van de vrouw en de man
De discussie genderneutraliteit groeit steevast uit naar een discriminatie van zowel de vrouw als de man! Het sluit namelijk ca 99,7 % van de mannen en vrouwen uit en discrimineert hen daarmee met het genderneutraal moeten zijn? Juist waar tegenwoordig maatwerk wordt geleverd, word je bijna gedwongen alle mensen op een grote hoop te gooien: uiterst vreemd en ongewenst!
Bedrijven als de NS, de Hema, Toys “R” Us zijn inmiddels genderneutraal. Het ‘genderneutrale toilet’ heeft logischerwijs al voor problemen gezorgd.
Het aantal gevallen van zelfmoord onder transgenders is helaas schrikbarend hoog. Cijfers leren, dat een medische ingreep voor geslachtsverandering en het toedienen van hormonen dit aantal NIET is gedaald. Bovendien verandert het biologische X- Y- chromosoom niet.
Wat als een ouder transgender blijkt te zijn? Een vader van zes schoolgaande kinderen (voorganger bij een christelijke gemeente) vond, dat iedereen maar moest accepteren, dat hij een vrouw was. Al snel liep hij rond met een langharige pruik en droeg zeer korte minirokjes met daaronder een stringtanga. Als vrouw verkleed haalde hij zijn kinderen op van school! Het gezin werd niets gevraagd, maar hij werd ‘vrouw’. Het gezin viel uit elkaar en het ervaart tot op de dag van vandaag psychische problemen.

Psychologische verschillen tussen man en vrouw
Wetenschappelijk onderzoek van Gogtay, Giedd en Lenroot toont aan, dat de ontwikkeling van bepaalde hersenstructuren bij man en vrouw wel degelijk aantoonbaar verschilt, zoals in seksualiteitsbeleving en uiting. Professor Jordan Peterson, hoogleraar Klinische Psychologie aan de University of Toronto, is niet zonder reden vanuit zijn vakgebied tegen genderneutraliteit (hype). Hij stelt daarnaast, dat er inmiddels drie categorieën genders te onderscheiden zijn, hoewel er bijv. op Facebook 58 verschillende soorten genders hun identiteit eisen en het aantal groeit ‘wonderbaarlijk’.
De Bijbel vermeldt, dat de mens op de 6e dag niet als gehandicapt door God geschapen is. Vanaf de zondeval leert het Woord om te zien naar mensen met welke nood dan ook, hen te koesteren en voor hen te zorgen. Dat is normaal en verschilt daarmee van andere godsdiensten, waar met name vroeger mensen met een beperking gruwelijk zijn behandeld. In sommige culturen is dat nog steeds zo. God schiep de vrouw vanuit de man (Genesis 2:21-25). Uit eigen vlees en bloed! Het huwelijk is daarom een bloedverbond (gelijk aan het Berith tussen God en Abraham). In dat verbond gaven het in de echt te verbinden paar elkaar de hand, waarbij er een snede over beide duimen (polsen) werd gemaakt. Hun vlees en bloed raakten elkaar, smolten a.h.w. in elkaar en werden zo weer teruggebracht tot één vlees en één bloed, net als Adam die een rib afstond! Genesis 2:24 leert, dat man en vrouw – in het huwelijk – als een eenheid naar geest, ziel en lichaam verenigd worden. Dat culturen mannen hebben voortgebracht die de vrouw een ondergeschikte rol gaven, zegt niets over de Bijbel. Het Woord leert ons, dat er verschillen zijn tussen man en vrouw: ieder met zijn/haar eigen kwaliteiten, maar 100% gelijkwaardig! De hype rond genderneutraliteit is een actieve opstand tegen Gods Woord en Zijn scheppingsordinantie.

Het verschil tussen man en vrouw ondermijnen gaat verder dan discriminatie van het gevoel gediscrimineerd te worden. Man en vrouw mogen niet respect-loos en discriminerend genderneutraal genoemd worden. Je zondigt tegen God.

Afsluitend
Genderneutraliteit wordt keer op keer ongewenst en ongepast als ‘heel normaal’ door de media beschouwd. Het gaat volledig aan Gods Woord voorbij en daarbij ook aan het werkelijke punt van discussie, dat de persoon met een DSD geboren ‘afwijking’ als volwaardig mens een bestaan kan opbouwen. Anders? Ja, maar wel gelijkwaardig!
Bijna iedere beperking vraagt om een of meerdere aanpassingen, maar die gel-den voor de persoon in kwestie. Generaliseren past niet.
Een 52-jarige ‘gezinsman’ liet zich ombouwen tot een 6-jarig meisje en gedraagt zich zo, maar mag wel zijn rijbewijs houden. Is dit niet inconsistent? Aan mensen die schade worden toegebracht door dit ‘uit de kast komen’ wordt niet gedacht, waardoor de beweging eenzijdig kijkt naar het welbevinden van deze kleine groep. Natuurlijk hebben zij een stem en mogen zij gehoord worden, maar niet ten koste van . . . Waarom wordt een uit het lood geslagen mening opgedrongen met genderneutraliteit. Hiermee wordt man of vrouw feitelijk gediscrimineerd: je mag niet langer zijn wie je bent.
Een onderzoek of mensen genderneutraliteit als discriminatie zien, beantwoordt de meerderheid met “JA”. In vergelijking met het zeer kleine aantal mensen dat met DSD geboren wordt, steken de antwoorden daar met kop en schouders bovenuit.
Ondanks scheiding van het gezin en het medisch ‘ombouwen’ tonen velen naderhand hiervan spijt te hebben
Gevoel en emotie zijn geen goede graadmeter of optie. Iemand die zich een domme ezel voelt, heeft nog geen vier hoeven, staart, lange oren en lichaamsbeharing als die van een echte ezel. Je kunt je aan een donker gekleurde Zuid-Afrikaan verbonden voelen, maar je blijft gewoon blank.
De in Oregon wonende vrouw Rachel Dolezal werd voor fraude aangeklaagd, omdat zij zich als gekleurde Afro-Amerikaanse uitgaf, terwijl zij volkomen blank is en ook blanke ouders heeft. Je iets voelen maakt je nog niet tot . . !
Je bent man of je bent vrouw en daar is niets mis mee, maar je bent niet genderneutraal. God heeft man en vrouw geschapen. Het verbaast je, dat zoveel mensen stilzwijgend meegaan met de stroom ‘schreeuwers’, zonder zich te verzetten. Er zijn echter wel christenen die hun stem laten horen. Denk eens aan Diamond D., een bekeerde transgender, die actief waarschuwt tegen dit fenomeen!

Geraadpleegde bronnen
Deze zijn bij B&O opvraagbaar.