Een ander evangelie (2Cor 11:4)

Omdat jij het waard bent?

Het l’oreal evangelie

De moderne maatschappij gaat uit van de intrinsieke waarde en het goede van de mens. Zowel in wetgeving, opvoeding als in schoolvisies is terug te vinden dat we minder restrictiever zijn en meer belonend in vergelijking met vroeger. Alles is gericht op een positieve benadering. Opvoeding en onderwijs gaan vaker uit van dat het kind zich moet ontwikkelen en het recht heeft van zelfbeschikking en autonomie. “Alle ingrediënten en competenties bevinden zich in het kind en met de juiste stimulans komt hij tot zijn recht en doel”. De mens leert recht te hebben op aanvaarding en acceptatie.

Modern evangelie

De evangelieverkondiging in kerken en gemeentes lijkt steeds meer hierin mee te gaan, door de waardeloosheid en zondigheid van de mens weg te laten en zich aan te sluiten bij een positieve, behoeftige zienswijze op de mens. Hierdoor is de nadruk komen liggen op “God vindt jou bijzonder en waardevol.” Of: “Jij bent geliefd en je mag komen zoals je bent.-+” Het moderne evangelie klinkt met de woorden: “Zonder Jezus is je leven niet compleet, dan mis je iets, Hij wil jouw leegte vullen.” Ik hoor het een predikant als conclusie van zijn preek nog zeggen, waarbij hij een reclame van een gezichtscrème citeert: “Omdat jij het waard bent!” Dat was volgens hem de reden waarom Jezus stierf aan het kruis.  

Hiermee is het on-Bijbelse mensbeeld overgenomen, namelijk dat de mens intrinsieke waarde bezit. De mens komt onder de juiste voorwaarden (liefde en aanvaarding) tot zijn recht en tot ontwikkeling. Geloven in Jezus heeft niet meer met zonde en vergeving te maken, maar alleen met Zijn liefde en acceptatie. Niet meer met verzoening, maar met zich geliefd voelen. Niet meer met je eigen ik afleggen en het volgen van Jezus Christus, maar met jouw bestemming en Gods plan met jouw leven. Wereldse psychologische ideeën van positief denken worden vermengd met Bijbelse waarheden. Er zijn christelijke boeken vol geschreven, gebaseerd op de probleemstelling van gevoelens van afwijzing en minderwaardigheid die ontstaan zijn door opvoeding, pesten of zelfs door demonen. De oplossing van veel schrijvers ligt in de aanvaarding en liefde van de Here God en in je nieuwe identiteit in Christus. “Ontmasker de leugens door woorden van waarheid over je heen te roepen.” De vernieuwing van je denken vindt plaats door gericht te zijn op positieve woorden van liefde en aanvaarding. Richt je op jouw positie in Christus en niet meer op je negatieve zonden. Ik noem dit het l’oreal evangelie. L’Oreal verkoopt voor de uiterlijke verzorging allerlei produkten en als slogan heeft: “Omdat jij het waard bent.”

L’oreal evangelie

Uit onderzoek blijkt dat mensen door zo’n evangelieboodschap vreemd genoeg ongelukkiger en depressiever worden. De onderzoekers hadden deze uitkomst niet verwacht. Want de boodschap van liefde en aanvaarding zou iemand toch positief moeten bevestigen? In het hart van de toehoorders gebeurde er iets heel anders: door de nadruk op liefde en acceptatie, ervoeren zij een steeds groter wordende druk die uit twee elementen bestond:

  1. Ik mag er met mijn zonden en beschadigingen niet zijn. (= Afwijzing van wie je werkelijk bent en wat je ten diepste van binnen voelt.)
  2. Ik moet mij liefdevol en geaccepteerd gedragen. (= Volgens een lat van wie je zou moeten zijn, terwijl je dat nooit kunt bereiken in je leven.) De vrucht van dit l’oreal evangelie blijkt een grotere afstand te creëren tussen de ‘ik-ben ik’ en de ‘ik-moet-zijn ik’ met als gevolg dat mensen hun realiteitszin verliezen en opgaan in een zichzelf voorspiegelende schijnheilige vroomheid. Je doet je voor als iemand die je in werkelijkheid niet bent. Ten diepste voelen mensen dit zelf aan, maar om tot de erkentenis van die waarheid te komen is een pijnlijke zaak. Het komt dicht bij het mens-gerichte-evangelie dat de Farizeeën verkondigden en leefden. De Here Jezus is duidelijk over hen: Huichelaars die eer van mensen zoeken (Mattheüs 6:2,5,16). Het l’oreal evangelie kenmerkt zich door een gerichtheid op mensen. Het sluit aan bij wat mensen nodig denken te hebben en wat zijzelf graag willen horen (2 Timotheüs 4:3-4). Deze gerichtheid op mensen wordt door de Here Jezus scherp veroordeeld: “Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen” (Mattheüs 16:23).

De prediking van Christus

De Here Jezus predikte niet dat de mensen waardevol waren, maar riep hen op tot bekering te komen en Hem te volgen. Hij kwam niet om waardevolle mensen te redden, maar zocht de verlorene op. De hemelse Vader zond Zijn Zoon niet naar een wereld die Hem vriendelijk gezind was, maar naar vijanden, goddelozen, zondaars en verloren mensen (Romeinen 5:6-11, Johannes 3:16).  

Hiervoor moet je je wel verloren weten. Je verlorenheid ervaren is niet hetzelfde als het ervaren van al je falen om van je zonde af te komen. Jouw gevoel van falen is juist je trots. “Het is mij weer niet gelukt”. In de grondtekst betekent het woord verlorene: ‘iemand die vernietigd of verwoest is, geheel onbruikbaar.’ Niet echt waardevol, zou je zeggen. Zelfs de tekst die doorgaans gebruikt wordt als bewijs van Gods liefde voor de mens spreekt hier over, Johannes 3:16. Om welke mensen gaat het in dit vers? Degene die verloren gaan! Niet over de waardevolle. Een sprekend voorbeeld is de ontmoeting van de Here Jezus met de hoofdman over honderd uit Kapernaüm (Lukas 7:1-10). Een gedeelte daaruit: Toen de Joden bij Jezus gekomen waren, smeekten zij Hem indringend en zeiden: de hoofdman is het waard dat U dat voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hen mee, maar toen Hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar Hem toe om tegen Hem te zeggen: Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar U toe te komen, maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is, en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de een: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn slaaf: Doe dat! en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich over hem, en Hij keerde Zich om en zei tegen de menigte die Hem volgde: Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren, in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke slaaf gezond.

Volgens het l’oreal evangelie had de Here Jezus tegen deze man moeten zeggen: “Maar beste hoofdman, hoe kom je aan deze minderwaardigheidsgevoelens? Dat is helemaal nergens voor nodig, je bent het zeker waard dat Ik onder je dak kom! Ook de mensen in de omgeving vinden dat, je bent het waard dat Ik je slaaf genees. Dat verdien je, omdat je zoveel goede dingen hebt gedaan voor Mijn volk.” Hoe kan het dat de Here dit niet doet, maar zelfs het volgende over deze man zegt: “Zelfs in Israël heb Ik zo’n groot geloof niet gevonden.” Hoe kan het dat deze nederigheid niet door de Here Jezus bestraft wordt maar geprezen? Doordat de hoofdman het zichzelf niet waard vindt, is zijn geloof en vertrouwen op de Here zo groot. Hij onderwerpt zich aan Christus zoals zijn soldaten onderworpen zijn aan hem. Daarmee erkent hij de waardigheid van de Zoon van God in het licht van zijn eigen ‘waarde’.

Paulus

Paulus achtte alles wat hij bereikt heeft en alles wat hem menselijk gesproken waardevol maakte, tot schade! Tot vuilnis! Waarom? Omdat hij inziet dat Hij niet een eigenwaarde nodig heeft, maar alleen Jezus Christus. Het ging hem niet meer om zijn eigen ik, maar Christus in hem (Filippenzen 3:4-11, Galaten 2:20).

De boodschap dat de zondige mens in Gods ogen van waarde is, is misleidend en duivels. Juist dat ‘evangelie’ maakt ons blijvend onafhankelijk van God.

Christus is niet gekomen, omdat wij een slecht gevoel van eigenwaarde hadden en om dat te herstellen. Hij is gekomen, omdat we zondig zijn, waardeloos voor Hem en dat er alleen verzoening is door Zijn dood en echt leven door Zijn opstanding. Als we erkennen waardeloos te zijn in Zijn ogen, dat we gezondigd hebben tegen de Here God, dan is ons gevoel van waardeloos zijn in overeenstemming met onze ware situatie. Dan krijgt het lijden en sterven van de Here Jezus pas echt betekenis. 

In volle overgave aan Jezus Christus en in navolging van Hem, worden we door Hem weer bruikbaar gemaakt. “Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken” (Titus 2:14).

Het is de Here God die ons bekwaam maakt en Hij wil ons gebruiken en inzetten voor Zijn koninkrijk. “Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God” (2 Korintiërs 3:5).

…en dán zijn we kostbaar in Zijn ogen: “U bent duur gekocht; word dus geen slaven van mensen” (1 Korintiërs 7:23).

We zijn kostbaar voor de Here God, omdat wij met kostbaar bloed zijn betaald, niet omdat wij zelf kostbaar zouden zijn. We zijn geliefd door de Vader, niet omdat wij waardevol zijn, maar omdat Zijn Zoon de Geliefde is! Niets is uit ons zelf. Johannes begreep dit, toen hij zei: “Ik ben het niet waard om Zijn schoenriem los te maken.”

Tot slot Dit artikel roept niet op om terug te gaan naar de prediking van hel en verdoemenis, maar roept wel op om terug te keren naar een Bijbelse kijk op verlorenheid, zonde, vergeving, redding en leven door Jezus Christus. Zal iemand, die zijn zonde en verlorenheid kent en beseft waarvan hij gered is, niet zeggen: “Ik ben het niet waard dat ik nog leef. Het is alleen genade!” En vanuit dat besef volledig afhankelijk te zijn van de Here, leef je niet meer voor jezelf maar voor Hem. In de wetenschap en overtuiging gekocht en betaald te zijn door het kostbare bloed van Christus, vrijgekocht om voor de Here te mogen leven. Het besef geliefd te zijn voor de Here God, omdat de Zoon de Geliefde is, verliest al het aardse zijn waarde en kunnen we ons leven verliezen voor Hem.

Het l’oreal evangelie zet de mens centraal. Het evangelie van het Koninkrijk zet Jezus Christus centraal. Het besef dat we in de Zoon geliefd en van waarde zijn, zal ons brengen tot volkomen navolging van Hem.

 

Siegfried Woudstra