Gezondheid en ziekte

Wegen naar genezing

Door het boek van dr.R.Seldenrijk, “Duurzame en integrale geneeskunst”, is er in het RD een discussie ontstaan over het gebruik van alternatieve geneeswijzen zoals homeopathie en acupunctuur. Gelukkig waren er reacties die op de achtergrond van voornoemde geneeswijzen wezen. Op de site van B&O staan eveneens twee artikelen over homeopathie. Onderstaand artikel is een lezing die mevr. Nannen voor de organisatie van christenartsen in Kirovograd/Oekraïne op 03.05.1996 gehouden heeft. Het gaat nu niet sec over alternatieve geneeswijzen. Ziekten kunnen totaal verschillende oorzaken hebben: organische en niet-organische. Ook kan God met een speciaal doel een ziekte gebruiken.

1. Ziekte en Gods oproep tot bekering

Het grootste probleem in het leven van een mens is niet een ziekte, maar zijn zondige aard, waaruit de individuele zonden tegenover God en de medemensen voortkomen. Een ziekte brengt geen scheiding met God, maar de zonde, de eigengerechtigheid, het zelfbeschikkingsrecht, het egoïsme enz.

De mens is door God voor God geschapen. Maar er is niemand die God, zijn Schepper, zoekt. Ieder natuurlijk mens zoekt zichzelf, niet Gods wil en Gods eer, maar zijn eigen wil, zijn eigen eer (Rom 3:10-19). Kenmerken van de mens in de eindtijd zijn onder andere een toename van de eigenliefde, geld en zonde, in plaats van liefde tot God, Zijn Woord en wil en de medemensen (2Tim 3:1-7). Zo gaat de mens op de brede weg die leidt naar het verderf, dat betekent het eindgericht van God en daarna het eeuwige verderf (Mat 7:13).

God wil echter niet de eeuwige scheiding van Hem, maar dat ieder mens zich afkeert van zijn eigen zondige weg en zich tot Jezus Christus bekeert (Hand 17:30,31; Hand 20:21; Luc 24:47; Rom 2:4; 2Petr 3:9). Daarom staat de Heere Jezus aan de levensdeur en klopt Hij aan. Zijn doel is dat de mens de deur opent, zodat Hij binnen kan komen om het leven te reinigen, te vernieuwen en bruikbaar voor God te maken.

  De Heere Jezus klopt op verschillende manieren aan bij een mens:

 • door het Woord van God, dat hij hoort of leest (Rom 10:17; Hand 8:26-40; Ps 107:20);
 • door Zijn genadebewijzen in het leven, misschien een bescherming, genezing of gebedsverhoring in een crisissituatie (Rom 2:4);
 • door moeilijke wegen, bijvoorbeeld een ziekte, als de mens het kloppen van de Heere Jezus door Gods Woord en Zijn genade niet hoort (Ps 77:3; Jes 26:16).

Het goddelijke doel is dat de mens niet alleen hulp, maar God zelf zoekt, de deur opent voor de Heere Jezus en aan Hem de leiding en het doel van het leven overgeeft.

Het Bijbelse geneesmiddel is in dit geval een radicale bekering van de zonde en zelfgerechtigheid tot God in Jezus Christus (Hand 26:18; 1Thess 1:9-10), onverschillig of nu wel of niet een genezing van het (vergankelijke) lichaam optreedt. Het grootste wonder, de hoofdzaak in het leven, is niet de (tijdelijke) gezondheid, maar redding voor het eindoordeel van God, bevrijding van de macht der zonde en de ik-gerichtheid, tot een gezegend leven uit God, met God en voor God in Jezus Christus.

Helaas luisteren veel zieken niet naar Gods roep tot bekering. Zij willen alleen lichamelijke genezing, zoals koning Asa (2 Kron 16) of gaan zelfs de door God verboden weg van het bijgeloof, zoals koning Ahazia (2 Kon 1:1-1), dat wil zeggen een occulte methode van diagnostiek of genezing.

2. Ziekte en niet vergeven schuld

Dood en ziekte zijn in de grond van de  zaak gevolgen van de zondeval, dat wil zeggen Gods oordeel over de ongehoorzaamheid van de eerste mens (Rom 5:12,19; 6:23). Daarom zal ieder mens eenmaal sterven en daarna komt het oordeel van God (Hebr 9:27).

Daarnaast kan er een verband zijn tussen een ziekte en persoonlijke schuld voor God en mensen. Voorbeelden in de Bijbel zijn onder andere Mirjam, de zus van Mozes (Num 12:1-16) en koning David (Ps 32:1-5; “Zolang ik zweeg….”).

In principe kan elk volharden in een zonde tot een gezondheidsprobleem leiden, zoals  bitterheid, gram, haat, onverzoenlijkheid, nijd, zelfmedelijden, leugen en bedrog, geldzucht en alcoholisme (1Tim 6:9,10). Hoeveel ziekten zouden niet vermeden kunnen worden, als men dagelijks er voor zou willen zorgen voor God en mensen een goed geweten te hebben (Hand 24:16; Hand 23: 1; 2Tim 1:3). Ook een vlucht in ziekte, bijvoorbeeld uit angst voor een test of een grote verantwoordelijkheid, is een zonde. Er zijn bovendien ook zieken die niet gezond willen worden, omdat ze dan niet meer in het middelpunt staan, geen hulp of woonruimte meer zullen krijgen. Er zijn zieken die een ziekte misbruiken om anderen daarmee te manipuleren of te tiranniseren. De Heere Jezus wist wat hij zei, toen Hij een man die 38 jaar ziek was, vroeg: “Wilt u gezond worden? “ (Joh 5:6).

Gezondheid is echter geen verdienste, geen bewijs, dat men zo goed of vroom is. Gezondheid is een onverdiende genade – ziekte is niet altijd eigen schuld.

  In het geval dat er sprake is van een persoonlijke zonde, is het Bijbelse geneesmiddel:

 • de zonde(n) oprecht en concreet belijden aan God (1Joh 1:9-10; Spr 28:13);
 • zo nodig ook de zonde aan de betrokken medemens belijden, dat wil zeggen de “Zacheüs’ weg gaan”. (Luc 19:8);
 • de mensen vergeven die je onrecht aangedaan hebben (Mat 6:12; 18:21-35).

3. Ziekte en verkeerde leefwijze

 De Heere Jezus kocht met Zijn dierbaar bloed niet alleen onze ziel, maar de hele mens. Daarom hoort Hem de hele mens toe, ook het lichaam (1Kor 6:19-20). Anders gezegd, ons lichaam is niet ons eigendom. Ieder mens zal dan ook voor God rekenschap moeten afleggen wat hij in en met dat lichaam gedaan heeft (2Kor 5:10) – natuurlijk ook wat hij met het lichaam van een medemens gedaan heeft, bijvoorbeeld als arts, specialist en chirurg.

Gesundheit um jeden PreisToch gedraagt de mens zich meestal zo alsof het lichaam hem toebehoort; hij is onbekeerd in datgene wat en wanneer hij wil; drinkt, rookt, gebruikt drugs of tabletten en ruïneert daarmee zichzelf – en misschien ook zijn echtgenote en familie. Hoeveel ziekten ontstaan niet door zulke zonden!  Er zijn uiteraard lever- en longzieken, die niet drinken of  roken, of verslaafde rokers die een hoge leeftijd bereiken, zoals Churchill, maar dat verandert aan dit feit niets.

Naast deze vele zonden met de mond zijn er vele zonden met de ogen, die tot een ziekte kunnen leiden, bijvoorbeeld het zien van pornografische beelden, het lezen van een horoscoop of occulte lectuur, kijken naar tv-programma’s met horror, geweld en spiritistisch geïnspireerde sciencefiction.  Zulke tv-programma’s geven een nieuwe stressbelasting, waardoor de mens niet tot rust komt na een gewone dag, die al genoeg opwinding, lawaai en informatie kent. Niet alleen de zenuwen, maar ook de ogen worden overbelast.

Daarbij komt het misbruik van de oren, die graag luisteren naar perverse muziek of muziek die geïnspireerd is door Afrikaans heidendom of Indisch hindoeïsme. Te grote geluidssterkte leidt tot oorbeschadigingen.

Veel wordt er gezondigd op seksueel gebied, wat dan geslachtsziekten en psychische problemen met zich meebrengt. Dat er prostituees zijn die geen geslachtsziekte krijgen, doet aan dit feit niets af.

Een hoge politieambtenaar zei eens dat veel seksuele geweldplegingen voorkomen zouden worden als meisjes en vrouwen niet zulke korte rokken zouden dragen. Datzelfde geldt natuurlijk voor te strakke kleding. Zelfs sommige moeders en meisjes, die zich gelovige christenen noemen, laten zich door de mode leiden, in plaats van door Gods Woord en brengen zichzelf en anderen, waaronder medechristenen, in verzoeking. (Rom 14:13; 1Kor 10: 32; 2Kor 6:3)

Hoeveel ziekten zouden voorkomen kunnen worden als men Gods Woord in Rom 6:12-16; 12:1-2; 1Kor 6:13-20) gehoorzaamde?

  In dit verband is het Bijbelse geneesmiddel:

 • oprecht en concreet de schuld voor God en mensen belijden (1Joh 1:9);
 • het hele leven en lichaam, met zijn leden, voor het eerst of vernieuwd overgeven aan de Heere Jezus Christus;
 • zich bewust onder de tucht van de Heilige Geest stellen (Gal 5:22; 1Kor 9:23-27; 1Thess 4:3);
 • zich bewust door Gods liefde laten leiden, die bijvoorbeeld wat betreft muziek en kleding niet zichzelf zoekt en niet onverstandig is (1Kor13:5).

De vraag is echter: wil je vrij worden, vrij van alle hedonisme, verslavingen en egoïstische begeerten?

4. Ziekte en levensproblemen

In principe zouden alle levensproblemen tot slaapstoringen en ziekten leiden, als God niet zijn Zoon Jezus Christus en Zijn Woord gegeven had. God zelf moedigt ons aan, Hem aan te roepen in de nood (Ps 50:15). De Bijbel staat vol adviezen en getuigenissen over geneesmiddelen, bijvoorbeeld bij angst voor het leven of sterven (Ps 31:16a) of voor mensen (Ps 27:1-5; Hebr 13:5, 6); bij zorgen (Fil 4:6-7; 1Petr 5:7); bij verdriet na de dood van een geliefd persoon (1Thess 4:13-14; Jac 4:7 let op de volgorde in dit vers); bij gevoel van eenzaamheid (Mat 28:20).

Iemand noemde de Psalmen het “vakboek voor angst, zorgen, eenzaamheid en droefheid”, en de Heere Jezus is de “Vakman” ook op dit gebied! Bovendien mogen en zullen wij gebedsgemeenschap zoeken met een Bijbelgetrouwe broeder of zuster, als we er zelf niet uitkomen (Gal 6:2).

5. Ziekte en occultisme in ruimere zin

  Hoeveel ziekten kunnen ontstaan door:

 • bijgeloof;
 • waarzeggerij, waaronder diagnostische waarzeggerij zoals handlezen, iriscopie, Chinese tong- pols- en chardiagnostiek, voetzoolreflexdiagnostiek;
 • toverij, waaronder niet-wetenschappelijke genezingsmethoden, door een arts dan wel een leek, of deze nu door een christen of niet-christen toegepast wordt;
 • spiritisme (contact met veronderstelde doden, onder wie Bijbelse personen);
 • handoplegging, dat wil zeggen genezing vanuit onwetenschappelijke en on-Bijbelse bron of met on-Bijbelse middelen (hand op radio, verrekijker, tijdschrift of foto leggen als contactmiddel met de genezer; met de handen een keten vormen, zodat de genezende krachten ‘doorstromen’; reiki, genezingsmagnetisme enz);
 • genezing door een mens met de gave van genezing uit verkeerde bron, bijvoorbeeld door een zogenaamde geestesdoop  (Mat 7:21-23);
 • bezig zijn met occulte lectuur, met occultisme via de radio, tv, internet, smartphone;
 • gevolgen van onvergeven occulte schuld van ouders t.a.v. hun kinderen.

Het Bijbelse geneesmiddel is dan:

 • de persoonlijke schuld op dit terrein eerlijk en concreet belijden (1Joh 1:9);
 • zich laten reinigen van elke bezoedeling van de geest (2Kor 7:1);
 • de Heere Jezus bidden om bevrijding van elke invloed van de duisternis, ook door (groot)ouders  (1Joh 3:8b);
 • alle lectuur en voorwerpen die daarmee samenhangen, vernietigen  (Hand 19:29-20);
 • leven en lichaam voor het eerst of bij vernieuwing zonder voorbehoud overgeven aan de Heere Jezus (Rom 12:1-2);
 • in geloof vasthouden aan Gods Woord, dat de Heere Jezus aan het kruis op Golgotha de heerschappij van de duisternis gebroken heeft (Kol 2:13-15).

6. Ziekte en genezing

Gods gedachten zijn niet onze gedachten, Zijn wegen niet de onze. God heeft een hoger doel dan genezing van het vergankelijke lichaam, namelijk dat Jezus Christus in Gods kinderen gestalte krijgt (Gal 4:19; Rom 8:29). Daarom weten we, dat alle dingen meewerken ten goede, voor hen die God liefhebben (Rom 8:28). Alle dingen: ook zwakheid, handicap, ouderdomsklachten, een ziekte.

Zo zijn er lijden ter opvoeding van God de Vader (Hebr 12: 6-11), lijden ter beproeving (1Thess 2:1-9)  en lijden ter bewaring (2Kor 12:7-10). Hoofdzaak voor een kind van God is niet de gezondheid – laat staan tot elke prijs – maar dat God tot Zijn góddelijk doel komt en verheerlijkt wordt (Hebr 12:4-11).

  Het Bijbelse geneesmiddel in deze situaties van Gods vaderlijke tucht en toetsing:

 • de fysieke problemen uit de hand van de souvereine, liefdevolle wijze Vader “ja Vader” leren nemen: ook deze situatie in Uw hand mag mij alleen dienstbaar zijn (Rom 8: 28-29), Uw genade in de Here Jezus, waaruit ik dagelijks mag putten, is in Uw ogen mij genoeg. (Joh 1:17; 2Kor 4:6-12; 5: 1-5);
 • dagelijks scheppen uit de volheid van Jezus, genade op genade (Joh 1:16; Jes 40:31; Ps 138:3) en vanuit de nood zien op Jezus Christus (Hebr 12:2);
 • er aan vasthouden dat God niet boven vermogen beproeft (1Kor 10:13; 1Petr 1:6-9);
 • leren dagelijks te danken, zij het misschien ook onder tranen (Ps 50:23; Ef 5:20; 1Thess 5:18);
 • gebedsgemeenschap zoeken (Gal 6:2);
 • ook in lichamelijk en ander lijden kunnen wij tot eer van God en tot zegen van anderen zijn (vgl. Joni Eareckson Tada: A Step Further, 1978).

7. Ziekte en demonische aanvallen bij kinderen van God

Er zijn kinderen van God die bij verkondiging of pastoraat, bij lezingen of literatuur, geroepen zijn de werken van de duisternis bloot te leggen, bijvoorbeeld op filosofisch, politiek, psychologisch, theologisch terrein of met het oog op niet wetenschappelijk diagnostisch/therapeutisch handelen.

Dan kan de wereld der duisternis overgaan tot de tegenaanval, bijvoorbeeld in de vorm van een ziekte bij dit kind van God of in zijn familie. Het is geen wet; het hoort eigenlijk niet te gebeuren!

  De Bijbelse hulp voor kinderen van God in een dergelijke situatie is:

 • dagelijks de geestelijke wapenrusting aantrekken (Ef 6:10-17); toevlucht bij de Heere zoeken (Spr 18:10);
 • voortdurend een leven leiden van geloof en heiliging en dan
 • in geloof, in de Naam van Jezus de aanval van de duisternis afwijzen (Jac 4:7; 1Petr 5:8-9).

E.Nannen

Literatuur van Bijbelgetrouwe christenen

 • Drs.med. Ruud van der Ven: Genezing uit het Oosten? Alternatieve therapieën getoetst. O.a. homeopathie, pag. 19/32. Voorhoeve, 2011
 • Klaus Stemmler: Homöopathie – Religion der sanften Macht. Verlag 7000, Marienheide, 1996/2
 • Dr.med.Wolfgang Vreemann: Was hilft, was heilt? Ein Arzt beantwortet Fragen zur alternatieve Medizin, Chr. Verlagsanstalt, o.a. Homöopathie, pag. 110/132, Dillenburg, 2005/3
 • Dr.med.Manfred Heide: Irrwege des Heils, o.a. Homöopathie, pag. 158/180, Verlag Klaus Gerth, Asslar, 8e druk, 1994
 • Dr.med.Georg Mühler: Heilkraft durch verdünnen? Homöopathie – was steckt dahinter? Chr. Literatur Verbreitung, Bielefeld, 1992
 • Dr.med. Samuel Pfeifer: Gesundheit um jeden Preis? O.a. Homöopathie – kosmische Energie in Flaschen? Pag. 73/88, Brunnen-Verlag, Basel, Gieβen
 • Dr.med. Reinhard König, Sanfte Verfahren, o.a. Homöopathie, pag. 64/81, Hänssler Verlag
 • Prof.Dr.med.Manfred Weise: Heilung durch kosmische Energie? Alternativmedizin im Licht der Bibel, IABC Verlag, 2006, o.a. Homöopathie, pag. 16/24
 • Van alleen wetenschappelijke kant: Prof.Dr.med.Otto Prokop: Medizinischer Okkultismus, 1974/4,
 • Prof.Dr.med. Otto Prokop met Dr.med.Fritz Donner: Homöopathie
 • Prof.Dr.med. Otto Prokop en Wolf Wimmer: Der moderne Okkultismus