GRAVEN IN DE AARDE

Graven in de aarde: resultaten van de tweede studiedag over creationisme op Urk in oktober 2002

B&O magazine dec. 2002, door R.H. Matzken/W. Hoek

Voor de tweede maal werd op Urk een symposium over het creationisme gehouden over de voortgang van de creationistische wetenschap. Zaterdag 26 oktober vulden een zestigtal deelnemers de zaal van het Oude Raadhuis, waaronder ondergetekenden namens Bijbel & Onderwijs. Evenals drie jaar geleden – toen het ging over het thema ‘De ijstijd’ – werd deze zaterdag gevuld met vier boeiende voordrachten. In de middag volgde een levendige discussie, want. evenmin als de evolutionisten zijn de creationisten het over alle dingen eens. Gelukkig zijn creationisten dat over de essentiële zaken wel, waarover wij in een volgend nummer nader zullen berichten.

Algemeen werd besloten om concreet de handen ineen te slaan oom een alternatief te bieden tegen het nog steeds populaire evolutionisme dat voor veel jongeren een barrière vormt om tot een persoonlijk geloof te komen.

Creationisten zijn wetenschappers die bij hun theorieën over het ontstaan van de aarde en haar biodiversiteit (de vele soorten van leven) rekening willen houden met datgene wat de Bijbel hierover zegt. Voor hen “spreekt de Bijbel met absoluut gezag voor het hele leven, dus ook waar het gaat over de kosmos, de geschiedenis en de natuur.” Daarmee nemen zij stelling tegen de leer van Darwin (het evolutionisme) die tegen de Bijbel ingaat en alle levensvormen verklaart uit de processen van tijd en toeval sinds de Big Bang, vele miljoenen jaren geleden.

De sprekers op dit symposium zijn ervan overtuigd dat deze twee theorieën of hypothesen niet met elkaar te verenigen zijn, maar namen ook stelling tegen zogenaamd christelijke pogingen dat wel te doen:

– Het theïstisch evolutionisme gaat ervan uit dat God het levensproces startte en vervolgens leidde door alle periodes van de geschiedenis.
– Het gespleten wereldmodel maakt scheiding tussen ‘geloof’ en ‘wetenschap’ en leidt tot een tweeslachtig denken: “Op zondag mag je geloven, op maandag moet je zeker weten.”

Er werden een viertal creationistische modellen gepresenteerd, die met elkaar gemeen hadden dat er in het verleden een catastrofale gebeurtenis heeft plaatsgevonden, die in de Bijbel beschreven wordt als de zondvloed.

De afgelopen tientallen jaren vindt het creationistische catastrofemodel steeds meer aanhangers onder wetenschappers die helemaal geen christen zijn, eenvoudig omdat dit model een betere verklaring geeft van datgene wat wetenschappers tegenkomen wanneer zij ‘graven in de aarde’. Met name de catastrofetheorie, die uitgaat van de zondvloed, geeft een betere verklaring van de relatie tussen fossielen en de lagen in de geologische kolom. Hiermee verdwijnt ook de noodzaak van de ‘miljoenen jaren’ en gaan creationisten bij hun onderzoek uit van een jonge aarde van 6000 tot 10000 jaar oud.

Het symposium in Urk ging vooral over de vraag of alle lagen van de geologische kolom tijdens en direct na de zondvloed zijn afgezet of alleen de middelste lagen
De discussie liep erop uit dat het symposium meer wil zijn dan alleen een platform voor deze verschillende meningen. Natuurlijk is het boeiend te onderzoeken in welke aardlagen de dinosauriërs, hun eieren, hun nesten, hun voetstappen en hun uitwerpselen kunnen worden geplaatst. Hoe zij in de ark de zondvloed hebben overleefd en welke rol meteorieten en vloedgolven hebben gespeeld, zodat wij ze alleen nog maar ‘virtueel’ tegenkomen in Jurassic Parc!.

Algemeen werd besloten om concreet de handen ineen te slaan om een alternatief te bieden tegen het nog steeds populaire evolutionisme dat voor veel jongeren een barrière vormt om tot een persoonlijk geloof te komen.

Van de vele goede materialen vermelden wij:
‘Genesismodel en Oorsprong en Ontwikkeling van de mensheid’, een bundeling van een aantal publicaties van drs. H. Murris (E 1,80 en verkrijgbaar bij murrishr@cd-online.nl.
Verdere nuttige informatie vindt u onder meer op de volgende websites:

www.creaton.nl

www.creabel.org

www.anw-antwoord.nlwww.evolutionismisdegeneration.com

www.wort-und-wissen.de

www.answersingenesis.org