GRIEZEL- EN GRUWELTRAINING

Een verkenning van de ideologie achter bepaalde verschijnselen op school, zoals heksenweken en griezelprojecten. Dergelijke oefeningen en projecten blijken deel uit te maken van een heel netwerk van bewuste heksen-, griezel- en gruweltraining. Door dr. R. Franzke; vertaald en bewerkt door drs. R.H. Matzken.

Voorwoord
Onderstaand verslag tekent de situatie op Duitse basisscholen midden-2001, mede bezien vanuit de voornemens van de bondsstaten voor de komende jaren.
Wie dit leest, zal zijn ogen nauwelijks kunnen geloven, zeker niet wanneer de auteur, prof. Dr. Reinhardt Franzke stelt dat het hier niet gaat om uitzonderingen, maar om het hele schoolsysteem. In Nederland ligt dat anders: hier zijn scholen immers vrij om zelf hun leermethoden te kiezen waarmee de doelstellingen (lezen – schrijven – taal) worden bereikt. In Duitsland zijn de leermethoden door de deelstaten voorgeschreven.

Dus valt het in Nederland allemaal nogal mee? Helaas constateren wij dat onze ‘vrijheid van inrichting’ geen bescherming biedt tegen dergelijke praktijken, alleen is de omvang in ons land niet zo groot als bij onze oosterburen en zijn scholen vrij zich hieraan te onttrekken. Maar dat moeten zij dan ook wel bewust doen!! en daarom hebben wij de vertaling van deze Anti-Okkultismus-Info als EDUkatern opgenomen. Het EDUkatern kan bij ons, voorzien van een uitvoerig notenregister, worden aangevraagd.

Ten geleide
De (basis)school wordt geacht kinderen op de kennis- en informatiemaatschappij voor te bereiden. Inzage in schoolboeken en leermaterialen, en vooral kennisname van de overheidsvoorschriften voor de komende jaren, laat ons echter iets geheel anders zien. De basisschool leidt de kinderen klaarblijkelijk vooral de geheimen van de magie en hekserij binnen.

Veel ouders en kinderen zijn verontrust over een bepaald verschijnsel, zoals een heksenweek op school of een bezoek aan de Griezelbus. Uit wat nu volgt, blijkt zoiets nog maar een van de toppen van een ijsberg te zijn, die wij nu gaan verkennen. Graag willen wij benadrukken dat wij ons niet richten tegen de scholen die zulke praktijken beoefenen. Bij nader inzien blijkt hier namelijk een heel systeem of ideologie achter te zitten waarvan de scholen zich niet of nauwelijks bewust zijn. Niettemin vormt de reeds genoemde heksen-, griezel- en gruweltraining in zekere zin de ideologische basis voor de vele magische praktijken die in het onderwijs op de basisscholen systematisch beoefend worden.

Basistechnieken van de Magie
Hier worden een aantal technieken behandeld, die ouders dikwijls herkennen. Door hiervan kennis te nemen, wordt hun innerlijke afkeer onderbouwd.

Magie en hekserij op de basisschool
Tot het opvoedingsprogramma in de magie op de basisscholen behoren:
– De verplichte magische lectuur (‘De kleine Heks’, ‘Krabat’ (Meester van de zwarte molen), Harry Potter enz.)
– Magische rituelen
– Heksenfeesten, heksenprojecten, griezelweken en tenslotte ook
– Heksen-, griezel-, angst- en gruweltraining.

De heksentraining op de basisschool heeft meerdere doelen. Het doel ervan is:

– Kinderen bekend maken met zgn. fantasiewerelden en fantasiewezens
– Magie, hekserij en toverij bagatelliseren en tegelijk verheerlijken.

Dit gebeurt door de kinderen met griezel, angst en gruwel, met horrorwerelden en horrorwezens te confronteren.

Fabelwezens en Fabelwerelden
In al deze boeken en materialen moeten de kinderen in vreemde, onzichtbare fabel- of toverwerelden duiken en zich voortdurend in gedachten met fabelwezens bezighouden: met monsters, draken, vampiers, geesten, spoken, kobolds, feeën, elfen, klopgeesten, trollen, reuzen, dwergen……
Het EDUkatern gaat hier verder op in en geeft voorbeelden uit de (Duitse) praktijk.
Een ervan leert de kinderen dat waarheid niet bestaat en dat men niet naar het ware geloven moet zoeken.

Griezel- angst en gruweltraining
Tot de heksentraining behoort ook de gruwel-, griezel- en angsttraining.

Op veel (Duitse) basisscholen worden kinderen op een gruwel ABC getrakteerd:
A van Angst, B van bloedzuiger, D van Dracula, F van Frankenstein, G van Geesten, H van Heksen, Hel, M van Monster, V van Vampier, W van Weerwolf, Z van Zombie.

Op de vampierparty op school, door onze lieve lagere schoolleraressen georganiseerd, moeten kinderen er als vampiers uitzien: in de spiegel staart je dan een kalkwitte tronie aan. Lichten de ogen op in de donkere oogholten, toont de bloedrode mond de scherpe hoektanden. (tekstvoorbeeld uit de basisschool).
Voor een zgn. vakoverstijgend leerproject als ‘spokenparty’ moeten de kinderen zich in een ‘lievelings-griezelgestalte’ veranderen (persbericht).
In de praktijkoefening wordt hen de dood op de meest afschuwelijke manier met gruwelscènes en skeletten dichterbij gebracht.

Terug naar de Middeleeuwen?
De heksen-, gruwel- en griezeltraining is onderdeel van een omvangrijk opvoedingsprogramma. Deze pedagogiek moet de magie, hekserij en toverij bagatelliseren en tegelijk verheerlijken. Ze moet de kinderen magische denkwijzen, het magische wereld- en mensbeeld en tenslotte ook magische (dwaal)leer- en praktijken verschaffen.
Hier wordt in deze studie uitvoerig op ingegaan.

“Volgens mijn (dr. Franzke’s) observaties zijn alle studenten die naar eigen zeggen magie en hekserij praktiseren, zowel lichamelijk als geestelijk zeer ziek en geestelijk verward. Zij zijn niet in staat om referaten te schrijven die voldoen aan normale wetenschappelijk standaards, of hun studie te beëindigen. Veelal zijn ze maandenlang in psychiatrische behandeling of moeten ze worden opgenomen.

Bijzonder gevaarlijk is ook de voorgeschreven gruwel-, angst- en griezeltraining. Dit is een binnenvoeren in de psychologie van het kwaad. De psychologie van de verschrikking, van de huiver, van de walging en de angst is de psychologie van de duivel en duivelsaanbidders. De griezeltraining evenals verschrikking en gruwel zijn vaste bestanddelen van diverse magische en occulte systemen, zoals bijv. het satanisme, het Tibetaanse tantrisme en veel andere magische en geheime culten.

De confrontatie met griezeldieren, griezelscènes en griezelgerechten (heksenkeuken), met horrorwezens en horrorscènes is een brutale mishandeling van de kinderziel. Gruwelweken en griezelscenario’s beschadigen en verkrachten de ziel van onze kinderen.

NB. Terwijl de politiek haat en geweld tegen buitenlanders en mensen met een donkere huidskleur verbiedt en hiertegen demonstratieve massamarsen worden gehouden, bewerkt de heksen-, gruwel-, angst- en griezeltraining het tegenovergestelde: Het is tegenwoordig toegestaan de kinderziel aan het boze, gruwelijke en afschuwelijke te laten wennen en de bereidheid tot geweld en haat te bevorderen.

Een bijbelse visie op heksen
Uit bijbels oogpunt werken heksen en tovenaars samen met de machten van de duisternis, met boze leugengeesten die slechts komen om te verstoren, te stelen en te doden (Joh. 10:10). Magie, hekserij en tovenarij is afgoderij en is God een gruwel (Deuteronomium18:19 e.v.). Wie hekserij en tovenarij uitoefent gaat in tegen het eerste gebod (“Gij zult geen andere goden hebben”); hij is ongehoorzaam tegen God en maakt Hem tot zijn vijand. In het Oude Testament heeft God bevolen de tovenaars te doden (Exodus 22:17). In het Nieuwe Testament heeft God het gebod tot het doden van heksen en tovenaars opgeheven. Het gebod tot doden gold slechts voor de joden, het uitverkoren volk van God, van het Oude Verbond. Toch maakt ook het Nieuwe Testament duidelijk dat tovenaars en afgodendienaars niet het eeuwige leven bij God, maar eeuwige verdoemenis in de vuurzee te wachten staat (Openb. 21:8, 22:15).

Er is dus geen bijbelse rechtvaardiging voor magie, hekserij en tovenarij. Voor alle duidelijkheid: er is (en was in de Middeleeuwen) geen rechtvaardiging voor het verbranden en verdrinken van heksen. Magie, hekserij en toverij gaan in tegen het Woord van God, net zozeer als de heksenvervolging in de middeleeuwen (gij zult niet haten, niet doden en niemand schade toebrengen). Daarom moeten christenen dubbel waakzaam zijn. Het Woord van God beveelt: gelovige christenen moeten de werken van de duisternis ontmaskeren en er geen gemeenschap mee hebben (Ef. 5:11). Tegelijkertijd moeten ze heksen niet haten of vervolgen. Gelovige christenen hebben immers geen reden bang voor heksen te zijn: ze staan onder de bescherming van de Heer zolang ze Hem gehoorzaam zijn. Toch is hekserij niet slechts een fantasiebeeld, zoals vele wetenschappers en/of heksen doen willen geloven. Hekserij werkt beslist wel.

Heksen kunnen niet genezen. Ogenschijnlijke genezingen door heksen zijn een mythe en missen elke wetenschappelijke grond. Er zijn geen wetenschappelijke bewijzen voor hun genezingskrachten. (Witte) heksen gebruiken of banale alledaagsheden of bovennatuurlijk weten uit het rijk der duisternis. Ze gebruiken of natuurlijke of bovennatuurlijke middelen.
Hun zogenaamde vertrouwen op de genezingskrachten van de natuur is een menging van alledaagsheden, bijgeloof en magie. Wanneer ze genezen en helpen gebeurt dat met natuurlijke en/of bovennatuurlijke middelen en wie zich door mensen laat helpen die met de machten der duisternis (samen)werken moet vroeg of laat een hoge prijs betalen en/of zelfs een offer brengen. Ook in de geesteswereld krijg je niets gratis. De machten van de duisternis zijn boos, ze willen uiteindelijk niet helen of helpen, maar slechts schade toebrengen. Deze schade kan uit een zware tegenslag of in een andere, veel ergere ziekte bestaan. Het geloof dat je bovennatuurlijke wonderen voor niets krijgt, is volstrekt naïef. Wanneer heksen überhaupt zouden kunnen genezen, dan vervangen ze hoogstens het ene probleem door een ander.

Heksen zijn geen ‘wijze vrouwen’. Echte heksen gebruiken de ‘wijsheid van de machten van de duisternis.’ Heksen en magiërs zijn ook geen goede en lieve mensen, ook al doen zij – en degenen die hen aanprijzen – zich zo voor. Uit bijbels oogpunt zijn heksen en magiërs met de boze verbonden. Hun liefdevolle optreden is een uiterst dunne façade waarachter haat en vijandigheid schuilgaan, die bij de kleinste aanleidingen als een vulkaan tot uitbarsting komen. Daarvan kunnen alle ouders zich overtuigen als ze de magische praktijken van de leraar bekritiseren en voor hun kinderen afwijzen. Dan is plotseling alle hooggeprezen tolerantie verdwenen. Zo gebeurt het wel dat de kinderen en/of de ouders psychisch ziek worden verklaard en therapie nodig hebben. Dan zou men de bezorgde en zorgzame ouders het liefst uit de ouderlijke macht ontzetten en het kind in een tehuis laten opnemen, waarin het zeker wordt verwaarloosd.

Verboden om zich hieraan te onttrekken!
De plicht om deel te nemen aan dit quasi-religieus onderwijsprogramma dat tegen de wet ingaat, wordt regelmatig met de plicht tot tolerantie en het verwijzen naar de schoolplicht onderbouwd. Ouders en kinderen die dit afbrekende onderwijs uit geloofs- of gewetensgronden afwijzen, worden dan belasterd en gediscrimineerd, als sektelid beschimpt, met slechte cijfers vanwege deelnameweigering bestraft, geestelijk ziek en therapiebehoeftig verklaard. En dat terwijl juist de school de prestatie in de zin van normale kennisoverdracht en vorming niet nakomt!

Critici van magische praktijken worden door de aangesproken kringen
– hetzij genegeerd
– of persoonlijk aangepakt met valse beschuldigingen en gerechtelijke aanklachten, onder beschuldiging van discriminatie en laster (vooral op Internet van kapitaalkrachtige en anonieme organisaties!!!)