Is onderwijs gecentreerd rondom Christus en de Bijbel mogelijk?

Inleiding
Halverwege de middag stapte ik door de deur van The Foundationi een internationale privéschool te Hardinxveld-Giessendam. Overal stonden kratten met groente en fruit in de hal, schalen met eieren, een kledingrek met mooie kinderkleding en andere spulletjes op een tafel. De directeur, Edward Koemans, heet mij welkom en verontschuldigt zich: “Een paar keer per week verkopen we goederen, waarvan de opbrengst voor de school is.” Medewerkers, ouders en kinderen geven een levendige indruk. Dit is niet alleen een school, dit is een gemeenschap!

Vorig jaar bestond Bijbel & Onderwijs veertig jaar. Bij de oprichting stond onderwijs voor ogen waarbij zowel de Bijbel als Christus centraal zouden staan. Dat was begin jaren tachtig broodnodig, omdat de invloed van de ‘sweet sixties’ ook bij de christelijke scholen binnenkwam. Nu des te meer. In ons laatste nummer schreven we kort over de start van de Bethábaraschool in Veenendaal en noemden we ook de school De Ceder in Boskoop al. In dit artikel een inkijkje bij The Foundation.

Hoe het begon? Een getuigenis
“In 2012 bogen mijn Britse vrouw en ik onze knieën in gebed met de vraag waartoe wij onze kinderen opvoeden, want we misten vrijmoedigheid om onze kinderen naar het christelijk voortgezet onderwijs te laten gaan. Academisch gezien was er best goed onderwijs in de buurt, maar de geestelijke atmosfeer ervoeren wij als een verhindering. In eerste instantie verdiepten wij ons in de homeschoolbeweging in de Verenigde Staten en Engeland. We kwamen soms chaotische en extremistische voorbeelden tegen, maar ook goede voorbeelden waarbij mensen vanuit een roepingsperspectief de juiste invulling gaven. In 2014 hadden we een dag van vasten en gebed met de broederraad in onze gemeente voor zending en andere gemeentezaken. We hebben een fijne christelijke basisschool in onze plaats, maar we hadden het verlangen de kinderen langer, tot en met een jaar of 16 onder ons te houden. Tijdens deze bijeenkomst werden we bepaald bij Num 32:16 en 17 waarin de Over-Jordaanse stammen het verlangen uitspreken om schaapskooien voor het vee te willen bouwen en vestingsteden voor hun kinderen vanwege de inwoners van het land. Onze gemeente heet De Schaapskooi en dus sprak ons dat aan. Gedurende de maanden daarna werden de woorden duidelijk. Eerst dachten we aan een kinderclub, maar daarna zagen we in dat kinderen thuis door de ouders opgevoed moesten worden. Een jonge zuster uit de gemeente wilde zich bekwamen in het geven van onderwijs aan kinderen van zendingsouders. Ze studeerde aan een Engelse Bijbelschool en liep stage bij De Ceder in Boskoop. Voor mijn werk was ik in de buurt en bezocht die school. Daar leerde ik het curriculum kennen en ervoer bevestiging. Ook andere gemeenteleden gingen kijken en we zochten contact met Christian Education Europeii. Ik wilde hen twee uur bezoeken tijdens een zakenreis, maar wat bleek tijdens de planning van de reis was er net een kennismakingsworkshop van twee dagen. Die heb ik daarop met een andere broeder uit onze gemeente bezocht en we ervoeren weerklank om op deze weg verder te gaan. In de tijd daarna hebben we gezien, dat God de juiste mensen op ons pad heeft gebracht om tot realisatie van de school te komen.
Er waren op dat moment vier gezinnen bij onze plannen betrokken. We vroegen ons af of het ook breder in onze gemeente gedragen werd. Door een gemeenteavond ervoeren we bevestiging om met onze plannen door te gaan: een stichting werd opgezet en een vrijwillige adviseur/projectmanager kwam op ons pad. In september 2016 zijn we van start gegaan met 22 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. We hebben er best veel energie ingestopt en het blijft ook wel pionieren, ondanks de hulp uit Engeland d.m.v. een gefaseerd plan voor het opzetten van een christelijke school. We moesten het toch zelf waarmaken.

Missie
Wij geloven op grond van de Bijbel, dat kinderen geen eigendom zijn van hun ouders of van de staat, maar van God (Psalm 127:3). Ouders zijn rentmeesters van Gods eigendom. Hun kostbare en verantwoordelijke opdracht is deze kinderen op te voeden tot een godvrezend nageslacht (Maleachi 2:15 en Deuteronomium 6:5-7).

Omscholing en opstart problemen
De directeur vervolgt: “Het aantal aanmeldingen was meer dan we hadden verwacht. Er waren uitdagingen vanwege de leeftijdsspreiding van de kinderen. Er was een team, waaronder iemand die bij DeCeder een jaar lang stage had gelopen. Sommige vrijwilligers haakten af op verkeerde momenten. Toch zagen we, dat God voorzag, zoals door een zuster uit de gemeente die was aangesproken door de tekst De kinderen der eenzame zijn talrijker dan de kinderen der gehuwde .. maak de plaats voor uw tent wijd (Jes 54:1,2). Op het juiste moment was ze beschikbaar en welwillend om in te springen. Daarna heeft ze haar talenten goed ontwikkeld en is ze betrokken in de dagelijkse leiding van de school verbonden.
Er waren verschillende keerpunten. Het ‘omscholen’ van klassikaal naar de individuele leerweg vroeg veel van de kinderen en het personeel. We waren verbaasd over de prestatiedrang en de strijd die ook onder onze eigen kinderen heerste. Er was een moment, dat we het niet meer zagen zitten. De kinderen hebben we toen naar buiten gestuurd om te spelen op het schoolplein. We zijn met het personeel op onze knieën gegaan om te bidden om genade.
We leerden zo om van minuut tot minuut, van dagdeel naar dagdeel, genade en kracht af te smeken om door te gaan, in afhankelijkheid van Hem. Onder deze druk werden gaven en talenten van de ouders duidelijk. De Heere begon te voorzien in nieuwe energie en kracht om door te gaan: wijsheid, middelen, een Engelssprekende uit Amerika en mensen met een academische vorming. We zijn nu zes jaar bezig en hebben een mooi pand ontvangen, waar ruim 50 leerlingen les krijgen. Er is zelfs een grote wachtlijst. De eerste leerlingen gaan volgend jaar van school en we zitten nu in afrondingsprojecten. Ik kan wel zeggen, dat deze school niet is geplant maar geboren.” 

Wat valt er te leren uit jullie verhaal?
Ons unieke verhaal is duidelijk en dit is niet zomaar te kopiëren. Het perfecte plaatje is om te beginnen met een kleuterklas en vanaf groep 3 het individuele leren. Veel gezinnen worstelen echter met het geestelijk klimaat op de scholen waar hun kinderen nu naartoe gaan. De leraren zijn niet meer in staat om de invloed vanuit de wereld te stoppen in de klas. Ouders melden hun kinderen aan met verschillende leeftijden en denkniveaus. Leerlingen op havo/vwo-niveau passen zich makkelijker aan om les in het Engels te krijgen. Voor de meer praktische kinderen en zij op mavo-niveau is de Engelse taal vaak een hele uitdaging. Kinderen raken daardoor achterop en het kost een jaar om alles weer in te halen. De school moet ook niet afhankelijk blijven van de pioniers. De betrokkenheid van kerkelijke gemeenten is daarom essentieel.

Waarom kiezen de ouders voor deze school?
De meeste ouders kiezen voor deze school vanwege het geestelijke klimaat. Ze beseffen, dat er een strijd gaande is met als inzet het denken van hun kinderen. Opvoeding is per definitie een religieuze activiteit en daarom nooit neutraal. Waarden en normen moeten een kind bijgebracht worden.

Wereldbeeld

Christelijke wereldvisie

Seculiere, humanistische wereldvisie

Oorsprong

Schepping

Evolutie

Waarheid

Objectief

Subjectief

Ethiek

Universeel

Situationeel

Einddoel

Voor Christus

Nihilisme

Hoewel scholen zichzelf christelijk of ‘School met de Bijbel’ noemen, blijkt in de praktijk, dat het gedachtegoed van het humanisme in de school is doorgedrongen. Dit blijkt onder meer uit de acceptatie van de social media, de leerstof en de seksuele vorming. Het kind staat centraal waarbij de Bijbel voor het dagelijkse leven weinig relevantie heeft. Er zijn nog wel goede christelijke basisscholen in de omgeving, maar de meeste jongeren bezwijken onder de groepsdruk in het vo. Sinds kort zijn wij verplicht om de Europese waarden te onderwijzen waaronder gendergelijkheid. Vanwege de wetgeving op het gebied van bijzonder onderwijs kunnen wij in Nederland invulling geven zoals we dat doen.

Speerpunten zijn een individueel traject met karaktervorming en bijbels gecentreerd onderwijs
Onderwijs wordt op 5 dagen gegeven vanaf half negen tot drie uur. De laatste 1,5 uur zijn dan meer gericht op praktische onderwijsvormen. Ouders helpen dan ook. We gebruiken een systeem waarbij het kind niet kan blijven zitten, want het heeft een individueel leertraject. Een lesboekje wordt door de leerling doorgenomen, gevolgd door een toets. Als 80% van de stof beheerst wordt, mag het kind door, anders moet de stof opnieuw doorgenomen worden. Het is geen klassikaal systeem, maar een individuele leerweg die op eigen snelheid en op het eigen niveau kan worden gedaan. Er is ook geen Citosysteem.

De lesstof is niet alleen met een focus op academische, maar ook op karaktervorming. Elk jaar neemt een kind 60 tot 72 boekjes door. In elk boekje is een rode draad waarin één karaktertrek van de Heere Jezus centraal staat. We onderscheiden 60 karaktereigenschappen van Christus en elk jaar komen alle eigenschappen in de lesstof aan de orde. Op deze wijze wordt voor elk kind elk schooljaar Christus als karakterspiegel voorgehouden. We krijgen vaak complimenten dat onze kinderen netjes, vriendelijk en punctueel zijn.
Verder heeft elk lesboekje een Bijbeltekst die de kinderen uit het hoofd moeten leren. Bij de afsluiting van de lesstof wordt dit gecontroleerd. Kinderen hebben zo gedurende hun hele schooltijd meer dan 800 Bijbelteksten als zaadjes in hun hart geplant. Het Woord van God moet weer terug in onze maatschappij en hoe kan dat beter dan vanuit de harten van onze en Zijn kinderen.
Wat mij opvalt, is dat kinderen zich anders ontwikkelen. Ze zijn langer kind, mogen dat ook zijn, onwetend van de problemen van de volwassenwereld. Dit komt door godvrezend, media-arm onderwijs. Telefoons moeten tijden de schooltijd worden ingeleverd.

Wat is de relatie tussen de opvoeding thuis en de school?
Het antwoord lezen we met name in Deuteronomium 6 waarin ouders worden opgeroepen om de inzettingen en verordeningen van de HEERE te onderhouden en te leren (in te prenten) aan hun kinderen en kleinkinderen. Thuis en onderweg staat er letterlijk. Ouders zijn dus in eerste instantie verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Wij zien de school als platform die ouders ondersteunen bij de opvoeding. Wij hebben een dienende taak als school. Ouders zijn niet alleen medeverantwoordelijk voor de financiën, maar moeten ook drie uur per week bijdragen aan het onderwijs/de school. Ouders hebben daarom bij aanmelding een sollicitatiegesprek waarbij gekeken wordt naar hun talenten en hun agenda. Ze helpen mee in de pauze, in het learning centre, bij muziekles, geven bij- en gastlessen etc. Er zijn schoonmaakdagen, klusgroepen en een ouderadviesgroep die het bestuur raad geeft. Deelname is in principe verplicht.

Wat zijn de kosten van privéonderwijs?
Dit onderwijs kost tussen de €300 – €400 per kind per maand. Er zijn privéscholen in Nederland die een veelvoud daarvan vragen. Wij proberen door de inzet van ouders de kosten zo laag mogelijk te houden en houden ook rekening met het aantal kinderen dat ze op school hebben (plafond) en hun draagkracht. Er worden ook giften gegeven. Wij vinden dat deze wijze van onderwijs voor iedereen beschikbaar moet zijn.

Welke scholen staan open voor vervolgstudies?
Behalve voor het vak Nederlands valt The Foundation niet onder de Nederlandse onderwijsinspectie. De school is aangesloten bij de Britse organisatie CEE (Christian Education Europe), en staat onder toezicht van ICCE (International Certificate of Christian Education). Vervolgstudies staan open op basis van dit certificaat, dat dus door het ministerie is geaccrediteerd. Uitstromen op basis van een certificaat ‘Vocational’ (beroepsopleiding) of ‘General’ (algemeen) geeft toegang tot het mbo. Het certificaat ‘Intermediate’ is voor het hbo en ‘Advanced’ geeft toegang tot de universiteit. Omdat deze vorm van onderwijs en certificering niet zo bekend is in Nederland, kan het zijn dat een school of universiteit om een toelatingsexamen vraagt. Dat is hetzelfde voor buitenlandse leerlingen en studenten die in Nederland komen studeren.

Conclusie en oproep
Mijn eigen conclusie na dit bezoek is, dat het mogelijk is om werkelijk een school met de Bijbel te zijn waar Christus centraal staat in het onderwijsprogramma. Ouders kunnen het niet uitbesteden aan de scholen of de overheid. Het doet mij denken aan een avond over identiteitsbezinning op een christelijke school voor voortgezet onderwijs. De focus was aanvankelijk op uiterlijkheden, totdat Handelingen 17:28 werd aangehaald: ‘Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij’(HSV). Dat is de identiteit van christelijk onderwijs. Edward heeft nog een laatste hartenkreet voor voorgangers en gemeenteleiders om met elkaar in gesprek te gaan over visievorming voor opvoeding en scholing. Ik onderschrijf dat. Dit is een zaak die uitermate urgent is voor het voortbestaan van onze eigen kinderen en daarmee de toekomst van het christelijk getuigenis in Nederland.

 

i https://www.thefoundation.nl/nl/ De naam van de school verwijst naar 1 Korinthe 3:11. Jezus Christus is hét Fundament

ii Onze inspectie is Christian Education Europe. Er zijn wereldwijd 7500 scholen met 1.100.000 kinderen (incl. homescholing) die dit curriculum dat in de V.S. ontwikkeld is, gebruiken.

 

Swawek van der Meer