Kerndoelen basisvorming voortgezet onderwijs

Bijzondere scholen hebben de mogelijkheid om per vak eigen kerndoelen te formuleren. Bijbel & Onderwijs geeft hiertoe een aanzet met kerndoelen voor

  • de alpha-vakken, zoals moderne talen
  • de bèta- of exacte vakken, zoals natuurkunde
  • de gamma- of wereldoriënterende vakken.


ALPHA-CLUSTER:

ALGEMENE KERNDOELEN MODERNE (EN KLASSIEKE) TALEN

1 Inleiding
In Communicatief Onderwijs leren leerlingen taal gebruiken met verschillende functies in verschillende communicatieve situaties en leren zij nadenken over hun taalgebruik ter verbetering van hun taalgebruik. Taal is bovendien het voertuig van hun denken. Tenslotte is taal ook het instrument dat de HERE God gebruikte om Zichzelf aan ons te openbaren: het geloof is juist uit het gehoor.

Andere onderwerpen zijn:

2 Denkkaders vormen en beoordelen

3 Taal als uitingsmiddel

4 Taal als communicatiemiddel

5 Levensstijl en ethiek

6 De grenzen van de esthetica

7 Abstract/logisch kunnen denken

8 Het belang van goed taalonderwijs
BETA-CLUSTER:

ALGEMENE KERNDOELEN EXACTE VAKKEN

1 Inleiding
In de basisvorming kunnen leerlingen kennismaken met de grondslagen van de natuurwetenschappen en het werken met de disciplines die dit vereist.

In de schepping wordt de majesteit van God zichtbaar. De verschillende natuurwetenschappen bestuderen deze geschapen werkelijkheid op zodanige wijze dat de leerlingen Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid leren doorzien, Rom. 1:20.

In de verschillende vakken kunnen de toepassingen van de wetmatigheden die God in de schepping gelegd heeft, begrepen worden en leren leerlingen deze te integreren in hun dagelijks bestaan.

Andere onderwerpen zijn:

2 De vakken

3 Didactiek in de natuurwetenschappen

4 Het doel van de natuurwetenschappen

5 Het natuurwetenschappelijk wereldbeeld
a. Modellen en theorieën
b. Een overmoedig wereldbeeld
c. Evolutieleer-Scheppingsleer
d. Het materialisme
e. Het reductionisme
f. Het kosmologisch holisme

6 Het misbruik van de natuurwetenschappen

7 Neutraal bestaat niet


GAMMA-CLUSTER:

ALGEMENE KERNDOELEN WERELD-ORIËNTERENDE VAKKEN

1 Inleiding
In de gamma-vakken gaat het om beschrijvende vakken: Economie, Geschiedenis/ Staatsinrichting, Aardrijkskunde en Verzorging, waarin de leerling zich oriënteert op de samenleving om hem heen. Deze beschrijving beoogt de leerlingen een breed kader te geven waardoor zij in staat zijn hierin als ‘mondige burger’ een plaats in te nemen. Het kernprobleem dat zich hierbij voordoet is nu het volgende:

Als beschrijvende (descriptieve) vakken worden deze vakken geacht ‘waardevrij’ gegeven te worden. Maar dat is, zeker in de leeftijd van 12 tot 15-jarigen, een onmogelijkheid: de leerlingen verkeren dan juist in een gevoelige vormende periode waarin het zoeken naar identiteit resp. het zich vereenzelvigen met personen, situaties enz. uitermate wezenlijk is. Daardoor fungeren deze vakken nu juist voor een groot deel als ‘prescriptieve’ vakken: de leerlingen nemen hieruit allerlei zaken over die bepalend zijn voor hun wereldvisie en levensstijl.

Andere onderwerpen zijn:

2 Mens- en wereldbeeld

3 Grondbegrippen van het ‘nieuwe denken’ tegenover ‘bijbels holisme’

4 Rentmeesterschap en levensstijl

5 Cultuurvisie

6 Toekomstvisie

 

Vakgerichte kerndoelen zijn vastgesteld voor:

Alpha-vakken: kerndoelen Nederlands en kerndoelen Godsdienst

Bèta-vakken: kerndoelen Biologie

Gamma-vakken: kerndoelen Geschiedenis.