Meedoen met het holifeest?

Gaat het kennis nemen van de wereldreligies zover dat onze kinderen moeten meegaan naar een viering in een hindoetempel? Wat is het holifeest eigenlijk?


Een groepsleerkracht op een christelijk instituut schreef ons een brief met de vraag hoever respect voor elkaar in een multiculturele samenleving gaat.

“Op onze school besteedt men aandacht aan de vier wereldreligies. Daarbij zou het accent liggen op het informeren en respect tonen ten opzichte van elkaar. Dit jaar staat gedurende twee weken het hindoeïsme centraal in de groepen 3 t/m 8. Enkele hindoestaanse dames zullen de klassen bezoeken en de kinderen bestrooien met poeder en parfum in het teken van het holifeest; enkele leerlingen zullen een hindoestaanse school bezoeken en daar eveneens het holifeest bijwonen; een hindoe-tempel zal bezocht worden waar een viering zal worden bijgewoond en tot slot zal een hindoestaanse danseres een voorstelling geven voor alle kinderen van onze school.

Discussie over genoemde activiteiten was onmogelijk; van directiezijde werd meegedeeld, dat wij als docenten gewoon verplicht zijn het vak ‘geestelijke stromingen’ te geven en dat enkele excursies daarvan deel kunnen uitmaken. Inmiddels hebben ook enkele ouders gereageerd op deze gang van zaken. Maar wat tegen de leerkrachten werd gezegd, is ook aan de ouders meegedeeld. Kinderen van ouders die bezwaar maken, hoeven echter niet deel te nemen aan de excursies en kunnen op school blijven.”


a. Wat is het holifeest?
Als christenen in een pluriforme samenleving dienen wij bekend te zijn met de godsdienstige gebruiken van ‘Medelanders’, maar dat mag niet zover gaan dat onze kinderen, op een christelijke school, zouden moeten deelnemen aan de godsdienstige riten van dienaren van andere goden. Dat gebeurt zonder meer wanneer zij in een hindoe-tempel een viering bijwonen.

Het holifeest wordt beschouwd als een soort nieuwjaarsfeest. Hierbij moeten we wel bedenken dat in de hindoe-cultuur (bijna) alles bij het hindoeïsme ook een cultische betekenis heeft, waarbij de aanwezigen worden betrokken. Bij het holi-feest wordt de wijze herdacht hoe een koning erachter kwam wie van zijn beide kinderen goddelijk was. Hij besloot hen allebei te verbranden; wie overleefde, was goddelijk. De zoon Holi overleefde de vlammen, de dochter Holica stierf. Daarmee was zij (de vrouw!) het symbool van het kwaad dat teniet gedaan werd. Het hoeft weinig betoog dat de inhoud van het holifeest flagrant in strijd is met datgene wat de Bijbel leert over de manier waarop God handelt met het kwaad.
b. Hoe moet men in een dergelijke situatie handelen?
* U kunt uw bezwaar bij de directie of het bestuur aanhangig maken, eventueel zelfs via de ledenvergadering.
* U kunt, op democratische gronden en om des gewetens wil, ontheffing vragen om niet hieraan deel te nemen. Leg uit waarom u (en de betreffende kinderen) hieraan geen deel wenst te nemen.