MOTORISCHE REMEDIAL TEACHING

Een kwestie van je hersenen erbij houden of . . . . .?

Hoe is het mogelijk?
In het blad voor het reformatorisch onderwijs, DRS Magazine van september 2011, stond een artikel met de titel: Wil je met je hoofd leren, dan moet je met je voeten beginnen. Toen ik de tekst vluchtig doorscande, viel mij de illustratie van de twee hersenhelften onmiddellijk op.  Ik was op zijn zachtst gezegd verbaasd. Dit verwachtte ik niet in een magazine, dat toch duidelijk een uiterst orthodoxe signatuur kent en zich doorgaans kenmerkt door Woordgetrouwe bedachtzaamheid. Ik vermoed, dat het artikel ook zeker niet uit kwade opzet zal zijn geschreven. Het is mogelijk dat aan publicatie onkunde ten grondslag[1] ligt. Je ziet hoe de vijand als ten tijde van Israëls tocht naar het beloofde land de zwakke plek weet te vinden voor zijn aanval[2]: de achterhoede, vrouwen en kinderen – hier specifiek direct het kind, maar indirect wel degelijk ook de ouder.

NLD en MRT
Naast het al maar groeiend aantal ontwikkelingsstoornissen onder met name jongeren[3] zijn er ook nog stoornissen die vallen onder de noemer non verbale leerstoornissen, afgekort met NLD[4]. Onder deze noemer vallen ook motorische ontwikkelingsproblemen. Hoewel er feitelijk weinig over de oorzaken van NLD bekend is, wordt er echter beweerd dat NLD via neurologisch onderzoek aantoonbaar is. Als hulp bij motorische ontwikkelingsproblemen is er de Motorische Remedial Teaching, afgekort MRT en hierover ging het in het bedoelde artikel in het DRS Magazine.

New age (!)
De door de MRT voorgestane ideologie blijkt, voor wie de moeite neemt zich hierin te verdiepen, doorspekt met de vanuit de new age komende gedachte van de twee hersenhelften[5]. Dan is het oppassen geblazen. Binnen de MRT wordt al te vanzelfsprekend op de rol van de verschillende hersenhelften gewezen en het kan haast niet anders –  invloed new age – op de dominantie van één van de hersenhelften. Aangezien tot op heden elke wetenschappelijke onderbouwing voor dergelijke ideeën ontbreekt, mist de MRT haar legitimatie en berust het gedachtegoed ervan op louter aannames. Het is bekend dat er mensen zijn die volledig met één hersenhelft[6] functioneren en bovendien onderstrepen bekende neurowetenschappers dat de beide hersenhelften een duidelijke interactie kennen[7]. De suggestie al zou de ene hersenhelft te weinig gebruikt worden, is een onbewezen zaak. Voor de christen is wat prof. dr. R.Franzke, hoogleraar Pedagogiek, stelt, namelijk dat de ideologie van de twee hersenhelften met name verspreid wordt vanuit occulte bron[8], een wel degelijk serieus te nemen waarschuwing.

Samenvattend
Het valt uitermate te betreuren dat tot binnen de hulpverlening vrijwel klakkeloos allerlei, zeker voor de christen, te bevragen tot radicaal af te wijzen zaken worden overgenomen[9]. In de seculiere gezondheidszorg wordt MRT sowieso aanvaard. Helemaal verdrietig en zeker ook alarmerend is het gegeven dat juist in een hoek waar je dat het minst zou verwachten bedenkelijke verschuivingen en ontwikkelingen plaatsvinden[10]. Een kwestie van je hersens erbij houden of van geestelijk waakzaam zijn?

Drs. J.G.Hoekstra

 

[1] De eerlijkheid gebied te vermelden dat de redactie is gewezen op het onderliggende New Age gehalte van het onderwerp en de aan te voeren bezwaren vanuit christelijk oogpunt, zij gaf evenwel aan geen reden te zien op het betreffende artikel terug te komen. Ook met de in het artikel genoemde therapeute is correspondentie gevoerd en elke betrokken partij is aangeschreven.
[2] Deuteronomium 25:17,18.
[3] Storingen met een reeks aan verschillende benamingen. Zie bijvoorbeeld het artikel Focussen in het onderwijs in Bijbel en Onderwijs mei 2010.
[4] De afkorting NLD komt van: Non-verbal Learning Disabilities, hierbij worden drie kern probleemgebieden gesignaleerd: 1. motorische problemen, 2. visueel, ruimtelijk en organisatorische problemen, 3. sociale problemen.
[5] Er wordt bijvoorbeeld graag verwezen naar de in de jaren zeventig van de vorige eeuw gedane ontdekkingen van dr. Sperry en dr. Ornstein over het menselijk brein. Op ingenieuze manier zouden de beide hersenhelften zich op elkaar weten af te stemmen. Het is Sperry die hierbij evenwel een waarschuwende kanttekening heeft geplaatst (zie noot 10) waarmee binnen de MRT echter geen rekening gehouden lijkt te worden. Juist in de genoemde zeventiger jaren zien we allerminst wetenschappelijk bewezen ideeën volop vanuit de New Age beweging gepromoot worden. Voorop in dit proces liep het boegbeeld van de New Age beweging, Marilyn Ferguson. Toen ook de natuurkundige Fritjof Capra deze onrijpe gedachten promootte, kreeg het al snel een onterecht wetenschappelijk aureool.
[6] Een voorbeeld daarvan wordt expliciet vermeld door de Stichting Schriftontwikkeling die zich uitdrukkelijk bezig houdt met de motorische problematiek/vaardigheid rond de schriftontwikkeling. Het gaat in het betreffende voorbeeld om een Duits meisje dat naar een gewone school gaat, kan fietsen en skaten, ja, een volkomen normaal leven leidt dat gelijkwaardig is aan dat van andere kinderen met twee hersenhelften. Nog altijd staat de medische wereld voor een raadsel. Dit voorbeeld blijkt allerminst op zich zelf te staan. De genoemde stichting stelt, met een verwijzing naar dr. B. van Cranenburgh, neurofysioloog in het boekje van Anneke van Luyk Linkshandig, handig of onhandig? (BZZTôH, Den Haag 1992) dat het: Vooral sinds de opkomende hersenwetenschappen van groot belang [is] ons in dit opzicht voorzichtig op te stellen en niet al te veel theorieën en hypothesen te ventileren over de samenwerking tussen de hersenhelften. Een door zeker de MRT te overwegen advies.
[7] De communicatie via het corpus callosum (de hersenbalk).
[8] Fragwürdig ist diese Theorie (van de beide hersenhelften – jgh), weil sie vor allem von bekennenden Hexen verbreitet wird und regelmäßig  zur  Anwendung  magischer,  religiöser  und  dubioser  esoterischer  Praktiken  aus der Hexenliteratur und aus dem Tao Yoga führt. Aldus prof. dr. R. Franzke – Bron B&O, zie ook: www.reinhard-franzke.de.
[9] Vgl. voor wat deze ontwikkeling aangaat het recent verschenen boek van de arts R. van der Ven, Complementaire en alternatieve zorg in de Nederlandse ziekenhuizen. Een beschrijving van een ontwikkeling, Johannes Multimedia, Doorn 2011.
[10] Het zich beroepen op neurologisch onderzoek maant zondermeer tot voorzichtigheid. Immers, op gelijke wijze wordt ook wel geprobeerd het door God in zijn Woord als tegennatuurlijk en zonde genoemde probleem van de homoseksualiteit (Rom. 1:18v.v.) te verklaren. Is het toeval dat juist deze problematiek (ook) binnen orthodox christelijke kring al meer wordt geaccepteerd (en inmiddels op dergelijke scholen praktiserende homoseksuele docenten worden getolereerd en deze praktijk zelfs vanuit bepaalde achterliggende, zich christelijk noemende onderwijsorganisaties, wordt gepromoot)?