Het zal gebeuren, zodra de Heere heel Zijn werk op de berg ​Sion​ en in ​Jeruzalem​ voltooid heeft, dat Ik de vrucht van de trots van de ​koning​ van ​Assyrië​ en de glans van zijn hooghartige oogopslag zal vergelden. Want hij zegt: Door de kracht van mijn hand heb ik dit gedaan, en door mijn wijsheid, want ik ben verstandig. Ik heb de grenzen tussen de volken weggenomen, hun voorraden uitgeplunderd, en als een machtige de hooggezetenen neergehaald. Mijn hand vond, als was het een vogelnest, het vermogen van de volken. En zoals men verlaten eieren bijeenraapt, raapte ík de hele wereld bijeen (Jesaja 10:12-14).
Deze profetie van Jesaja openbaart de geest in de koning van het wereldrijk Assyrië, en wijst ook op onze tijd, waarin we Jeruzalem weer hersteld zien als hoofdstad van Israël. Wij kunnen dezelfde geest onderscheiden in het wereldgebeuren; de geest van de overste van deze wereld (Joh 16:11), de aanvoerder van de macht in de lucht ( Ef 2:2)

Herken de geest
Hooghartigheid, trots, door de kracht van mijn hand, mijn wijsheid, ik ben verstandig. Dezelfde geest is te herkennen in de huidige prestatiemaatschappij. Een geest die tegengesteld is aan wat Jezus Christus zegt:  Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van ​hart; en u zult rust vinden voor uw ziel (Matt 11:29), en dat Ik vanuit Mijzelf niets doe, maar dat Ik die dingen spreek zoals Mijn Vader Mij heeft onderwezen (Joh 8:28).

Onderscheid de werkwijze van die geest
Grenzen uitwissen:  abortus, euthanasie, prostitutie, homoseksualiteit, embryo-onderzoek, … We leven in het post-truth tijdperk (na-waarheid tijdperk). De normen en waarden worden aangepast, alles ‘moet kunnen’. Jezus Christus zegt: Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen (Matt 5:17). Hij legt in de bergrede uit, dat de wet bedoeld is om de geest te onderscheiden die ons probeert af te leiden van God onze Schepper.
Voorraden plunderen: uitputting grondstoffen, vernietiging natuurlijke bronnen, weggooi-maatschappij,… Jezus Christus zegt: Verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat (Joh 6:12).
Hooggezetenen neerhalen
De kerken lopen leeg, gelovigen (Ef 2:6) accepteren de evolutietheorie zonder te beseffen dat ze zichzelf degraderen tot een, door toevallige mutaties, geëvolueerd aapachtig wezen. En door te geloven wat mensen beweren, worden ze verblind voor de Bijbelse Waarheid.

Herken de strategie van de antichrist
Mijn hand vond, als was het een vogelnest, het vermogen van de volken (Jes. 10:14).
De jeugd bepaalt de toekomst van een land. De basis van de jeugd is het ouderlijk gezin en de basisschool, die te vergelijken zijn met een vogelnest. Is die basis nog een veilig nest?
In 2020 komt op alle basisscholen het vak wetenschap & technologie in het onderwijs. Het is belangrijk te onderscheiden in welk kader (geest), de kennis overgebracht wordt aan de kinderen. In het leerplan voor de levende natuur staat bijvoorbeeld ook evolutie.
Zullen de kinderen daarbij alleen de visie leren dat ‘bewezen’ is dat de mens een ontwikkeld dier is, of ook de visie op de mens als bijzondere schepping? En leren ze ook het verschil nog tussen meetbare feiten en verklaringen?

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus Christus zegt: Laat de ​kinderen​ tot Mij komen en verhinder hen niet (Luc 18:16).

Kom in aktie
Hoe belangrijk is dan Bijbelgetrouw lesmateriaal. Op de site van B&O staat onder de categorie Godsdienstmethoden de methode Ontdek het Leven, een eigentijdse methode die uit vier delen bestaat. Lees het overzicht of bestel de folder.

dr.W.Hoek