Positief christelijk onderwijs

Positief christelijk onderwijs, wat is dat? Er zijn scholen waar men heel verschillend met de Bijbel omgaat. Hoe kunnen ouders daarover in relatie treden met de school?

Positief christelijk onderwijs

Positief christelijk onderwijs, wat is dat? 
Er zijn scholen waar men heel verschillend met de Bijbel omgaat. 
Hoe kunnen ouders daarover in relatie treden met de school?

 

In de jaren tachtig van de vorige eeuw organiseerde de Evangelische Omroep onderwijsdagen onder het motto: Alarm om de school!
Vanuit dat initiatief is Bijbel & Onderwijs opgericht, eerst als stichting en sinds 1993 als vereniging.

In 1981 begon Bijbel & Onderwijs haar opdracht met een tweetal brochures:
* Identiteit van het christelijk onderwijs,
* Opvoeden naar Gods Woord.

Hiermee werd toen het werkterrein en de richting van ons werk bepaald onder het motto: Zie de bedreiging als een uitdaging.

De pluriformiteit van onze samenleving is sterk toegenomen en dat geldt ook voor het pluriforme denken binnen de christelijke kerken. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de kerken en de christelijke scholen. Hierdoor is voor velen de driehoek gezin/school/ kerk verbroken. Dit grijpt diep in op de opvoeding van onze kinderen en de opgroeiende jeugd.

Op veel christelijke scholen maken kinderen dingen mee, zoals het oproepen van geesten in de klas of een `open seksuele voorlichting’, die men eerst voor onmogelijk had gehouden. Inmiddels zijn de grenzen verlegd en als men tegen zulke praktijken protesteert, krijgt men soms te horen: “U bent de eerste ouder die ons hierover aanspreekt!” Vinden de anderen dat allemaal dan goed?


Verschillend omgaan met de Bijbel
Erwordtonderscheid gemaakt in drie soorten scholen met een protestants-christelijke signatuur:

  • scholen waar de Bijbel centraal staat (bijbelcentrisch),
  • scholen waar men kritisch met de Bijbel omgaat (bijbelkritisch),
  • scholen waar dingen voorkomen die tegen de Bijbel ingaan (bijbelvreemd).

Voor die scholen waar de Bijbel centraat staat, wordt uitgegaan van:

  • de mens als beelddrager van God,
  • de mens als rentmeester jegens God,
  • de mens als zondaar, aan wie God in Christus verlossing biedt en
  • de mens onderweg naar de voleinding.

Scholen waar men kritisch met de Bijbel omgaat, maken vaak een oneigenlijke tegenstelling tussen ‘geloofswaarheid’ en ‘bewezen waarheid’.

Tenslotte zijn er de scholen die aan de bijbelkritiek hebben toegegeven. Zij ontkomen er niet aan om het vacuüm dat dan ontstaat, op te vullen op een wijze die vreemd is aan de Bijbel. Dan kunnen er dingen gebeuren die christen-ouders ontoelaatbaar vinden, zoals

leerlingen dwingen tot het (hardop) lezen van godslasterlijke passages,
leerlingen aanmoedigen en soms dwingen om disco’s en house party’s te bezoeken,
kinderen blootstellen aan video’s, dvd’s en films, waarin gruwelijke en godslasterlijke passages voorkomen,
leerlingen openlijk discrimineren, als zij uitkomen voor hun christelijke levensovertuiging,
kinderen actief laten meedoen aan projecten (zoals de kinderboekenweek) waarbij de auteurs uitdrukkelijk propageren wat de Bijbel verboden heeft.

Bijbel & Onderwijs is van mening dat leerlingen het recht hebben zich hieraan te onttrekken en dat de school een beroep op de grondslag van de ouders moet respecteren. Uitdrukkelijk willen wij uitgaan van de goede trouw van de school en spreken wij van gebrek aan inzicht.


Praktische mogelijkheden voor aanvullend christelijk onderwijs
Deze vorm van aanvullend, corrigerend onderwijs kan variëren
– van kinderboeken tot Nederlandse literatuur,
– van Bijbelse geschiedenis tot godsdienstonderwijs,
– van wereldoriëntatie tot geschiedenis en economie,
– van gezond gedrag tot het nieuwe vak Verzorging.

 

In de praktijk kan dit met veel andere activiteiten worden aangevuld, bijvoorbeeld op het gebied van muziek en de projecten waarvoor men zich inzet.