Seks, genegenheid, liefde; wat is het onderscheid?

Natuurlijke mensen – redeloze dieren

 Hoe helpen wij onze jeugd in het jaar 2016 waarin veel mensen leven zoals de Bijbel hen beschrijft (HSV):

  • Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben, en met de dingen die zij, net als de redeloze dieren, van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronde. (Judas:10)
  • En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. (Luc 17:26,27,28)
  • Wat de mensenkinderen betreft, zei ik in mijn hart dat God hen zal toetsen, en dat zij zullen inzien dat zij voor zichzelf als de dieren zijn. (Pred 3:18)

1. Seks, genegenheid, liefde; wat is het onderscheid?

  • Seks is heel natuurlijk bij zowel mensen als dieren, maar niet zo nodig als eten en drinken. Zonder eten en drinken kan men niet leven; zonder seks wel.
  • Seks is een werking van het hormoonstelsel.
    Als een mens zich daar gewetenloos aan over geeft, handelt hij naar de wil van het vlees (Ef 2:3), en kan het lichaam onteerd worden (Rom 1:24-27).
  • Een mens kan seks combineren met de zielsgesteldheid: genegenheid.
  • De brief van Judas (:10) spreekt over seks zonder genegenheid als een stadium van verderf.
  • Maar boven dit alles uit gaat de liefde; een geestesgesteldheid, die alleen de mens, als beelddrager van God kent, als hij geestelijk opnieuw geboren is. (Joh 3:5; 1Kor 13:1-7)

2. Waarom geen seks voordat het huwelijksverbond gesloten is?

huwelijksverbond

a. Wat zegt de Bijbel over seksualiteit

In moderne taal gezegd:  Een vrouw mag alleen genegenheid zoeken bij haar eigen man. De man mag zijn hormoonstelsel uitsluitend laten activeren door zijn eigen vrouw.

Van nature gedreven door: Opdracht Efeze 5
Man hormoonstelsel liefhebben   (geestgesteldheid van Christus)
Vrouw gevoel respect (geestgesteldheid van Christus)

b. Zich ontwikkelende hersenen en seks

In de leeftijdsperiode van ca. 12-25 jaar maakt ons brein een enorme ontwikkeling door. Er wordt een enorm aantalbrein verbindingen (synapsen) tussen de hersencellen aangelegd. Synapsen die niet benut worden, verdwijnen weer en ongebruikte synapsen worden weer afgebroken. Bij het bedrijven van seks geven de hersencellen chemicaliën (hormonen en wekstoffen) af die een prettig gevoel geven. Door dit lustgevoel zijn mens en dier geneigd seksuele gemeenschap te hebben en op deze wijze voor nageslacht te zorgen.

 Verstrikt omslagMen zou kunnen spreken van een soort chemische binding tussen de sekspartners. Deze binding staat los van de persoon als mens met speciale karaktereigenschappen en is dus absoluut geen garantie voor een blijvende zorgzame binding. In feite is het juist omgekeerd. Door de versterkte aanleg van al deze “lust-synapsen” wordt een vertrouwde zorgzame verbinding tussen twee mensen belemmerd. Het blijkt dan ook dat partners die seks buiten een betrouwbare verbondssluiting gehad hebben, grote moeite hebben trouw te blijven aan zo’n verbond. Dikwijls loopt het uit op een scheiding en valt men in herhaling van  relatie – verbreken relatie – nieuwe relatie – verbreken relatie  –  enz. Als tieners een zorgzame betrouwbare relatie voor hun leven wensen, doen ze er verstandig aan hun hersenen tijdens de adolescentie positief te vormen. Dat betekent: het aangaan van seksueel contact uit te stellen tot hun hersenen (met name de prefrontale kwab) voldoende uitgegroeid zijn om de gevolgen van beslissingen voor de toekomst te overzien. Hersenen van adolescenten kunnen positief gevormd worden door structuur, leiding en discipline die worden geleverd door zorgzame ouders en andere volwassenen.

3. Waarom staan er geboden in de Bijbel?

De wereld bestaat niet alleen uit het zichtbare, maar er is ook een onzichtbare geestelijke werkelijkheid. Vanuit die geestelijke wereld worden de gedachten van de mens beïnvloed. De mens denkt van nature dat zijn “ik” zelfstandig is, maar hij/zij staat onbewust onder invloed van een geest die anti de Schepper is gericht. Van nature is de mens in feite slaaf van die antigeest, die in de Bijbel satan (tegenstander), duivel (door-elkaar-gooier) of “overste van deze wereld” genoemd wordt. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament staan geboden. Rom 15: 4 en 1 Cor 10: 6 vatten het Oude Testament samen: Deze gebeurtenissen zijn ons tot voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. (1 Cor 10:6) Het Nieuwe Testament stelt verder op diverse plaatsen de reinheid en zuiverheid als kind van God aan de orde. Denk maar eens aan 1 Cor 6: 19 en 20: Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. Uit onszelf kunnen we deze geboden niet volbrengen, maar door in geloof op Jezus Christus te zien, kunnen wij mede door de geestelijke wapenrusting (Ef 6: 10-17) in deze wereld standhouden.

4. Wat te doen als men niet gehandeld heeft volgens de Bijbel? hart is het centrum

De richtlijnen in de Bijbel zijn te vergelijken met de handleiding die een maker geeft bij zijn apparaat. Als men de handleiding niet opvolgt, handelt men verkeerd met het apparaat en kan men problemen verwachten. Als men de Bijbelse richtlijnen van onze Maker niet opvolgt, mist men het doel van zijn/haar leven (dat heet zonde) en kan men problemen verwachten. Maar voor zonde heeft de Schepper een oplossing gegeven: Jezus Christus heeft voor ons de schuld betaald. Wij mogen onze zonde(n), het verkeerde handelen, belijden aan God en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. (1Joh 1:9)  Dat betekent niet altijd dat de problemen (conflicten, miscommunicatie enz.) meteen verdwenen zijn, maar men mag telkens de hulp van zijn/haar Meester inroepen en zorgen voor een verantwoorde liefdevolle relatie in het huwelijksverbond. En niet aarzelen tijdig hulp te zoeken bij gelovige broeders en zusters.

Bron:

“Verstrikt”, geschreven door  Dr. McIlhaney & Dr. McKissic Bush, zie webshop https://bijbelenonderwijs.nl/webshop/

dr. W. Hoek