Smart Reading en de vreemde religieuze indoctrinatie

Ouders krijgen soms onverwacht met zaken die op school spelen, te maken. Wat moet je, als je de achtergrond niet vertrouwt? Dankzij informatie van één van de ouders en van het centrum dat „Smart Reading“ promoot, was prof. Franzke in staat om onderstaand artikel samen te stellen.

Opmerking vooraf

Enkele jaren geleden hadden new age-apostelen de ‚aquarius samenzwering’ (Ferguson) ingezet en wereldwijd gepropageerd. Hun bedoeling was het wegdrukken van het christelijk geloof door een mengeling van religieuze praktijken uit de magie, de esoterie, de heksenbeweging en het sjamanisme en ook uit het Verre Oosten. De new ageliteratuur is grotendeels van de markt verdwenen, maar de „Okkulte invasie“ (boek van Dave Hunt) is volop bezig. Overal worden wij en onze kinderen geconfronteerd met vreemde religieuze en okkulte praktijken, vooral op school, in de gezondheidszorg en in de recreatiesector. Echter hoe erger de situatie is, des te minder schijnen zich zelfs bijbelgetrouwe christenen druk te maken om occulte en vreemde religieuze indoctrinatie.

Geen andere goden

Laten we even voor de geest halen, wat Gods Woord daarvan zegt. Toen de Heer Zijn volk naar het Beloofde Land leidde, had Hij hun tien geboden gegeven die ze nauwkeurig moesten naleven. Naleving van de geboden zou Gods zegen, maar afwijking Gods vloek over hen uitstorten. Het eerste gebod is een heenwijzing naar de liefde, trouw en dankbaarheid die God van Zijn volk verwacht. Het volk Israël moest GOD, de Heer en Schepper, liefhebben en Hem trouw zijn; ze moesten geen andere goden hebben, hen niet volgen, dienen of hun zelfs offers brengen en ze moesten weigeren de religieuze rituelen en praktijken van de heidense volkeren over te nemen (Deut. 13:8). De afvalligen of afgodendienaars, de tovenaars en verleiders moesten worden gedood resp. door het volk worden gestenigd. Zo serieus nam God het met de trouw en de naleving van de geboden!

Kortom, Gods Woord verbiedt de gelovigen de overname van spirituele praktijken uit niet-christelijke en pseudo-religies.

Vreemde religieuze en okkulte praktijken op school
Op Duitse scholen bestaan ondertussen veel meer dan honderd vreemde religieuze en occulte praktijken die verspreid worden in leerboeken voor didactiek en methodiek. Die praktijken kunnen worden samengevat in zes groepen.

1. Spirituele leringen en praktijken uit de religies van het Verre-Oosten
Hiertoe behoren vooral diverse vormen van meditatie en yoga, qi gong, tai chi, vechtsporten uit het Verre-Oosten (akaido, kung fu), wen do en feng shui, het mandalatekenen, concentratieoefeningen, diverse lichaams- en waarnemingsoefeningen, diverse yogapraktijken, zoals rituele lichaamshoudingen (asanas, moedras enz.), evenwichts- en balanceoefeningen, rek- en strekoefeningen, imitatie- en imaginatieoefeningen, oogoefeningen volgens yoga (in de kinesiologie / brain gym), stilteoefeningen, puntmassages (kinesiologie) en energieoefeningen (verg. Franzke ‘Meditation und Yoga’).

2. Spirituele leringen en praktijken van heksen, magiërs en sjamanen
Tot deze groep esoterische praktijken behoren o.a. de populaire kring- en kaarsrituelen, kringdansen, ontspannings- en ademtechnieken, visualiseringsoefeningen en fantasiereizen, waarnemingsoefeningen en training van de zintuigen, KIM-spelen en de „vrije associatie“, memotechnieken en het leren met de vijf zintuigen, trommels, ratelaars, regenstaven, toverspreuken en bezweringsformules (verg. Franzke ‘Magie’, ‘Was ist Schamanismus?’ ‘Der Lehrplan des New Age’).

3. Mediale praktijken, spiritisme en waarzeggerij
Mediale praktijken moeten contact tot stand brengen met bovennatuurlijke werelden en machten. Ze brengen kennis, ideeën uit bovennatuurlijke bronnen (transcendente werelden) over. Veelal zijn die technieken tegelijk ook een vorm van waarzeggerij, vragen van geesten en/of „dodenbezwering“. Tot de spiritistische en mediale praktijken die in het schoolonderwijs zijn te vinden, behoren vooral het pendelen en glaasje draaien, het creatieve schrijven, de technieken van mind mapping, flitslicht en brainstorming, de kinesiologische spiertest, de vele gevoelstrainingen, uitleg van dromen en het zogenaamde opzoeken van visioenen. De technieken van flitslicht, brainstorming en mind mapping zijn ondertussen in haast elk methodenleerboek van de moderne pedagogiek en didactiek te vinden.

4. Pseudo-religieuze praktijken
Pseudo-religieuze praktijken zijn gebaseerd op uitgangspunten die op zichzelf niet als religie worden aangemerkt, maar wel wezenlijke kenmerken van een religie hebben, zoals bijv. aanbidding en aanroeping van een onzichtbare, hogere macht, waarvan men raad en hulp verwacht. Tot de pseudo-religieuze leringen en praktijken behoren o.a. autogene training, progressieve spierontspanning, suggestopedie, superlearning, Lozanow-methode, neuro-linguïstische programmering (NLP) en het „positieve denken“ (verg. Franzke ‘Entspannungstechniken’, ‘NLP’).

5. Pseudo-onderwijsmethodes en pseudo-leerhulpen met een spirituele achtergrond: associatietechnieken, themagecentreerde interactie, pantomime, beeldhouwwerken opzetten, diverse rollenspelen, diverse massages, groepsmassages en puntmassages (verg. Franzke ‘New-Age-Pädagogik’).

6. Mentale technieken
Tot de mentale technieken behoren technieken die uit de religieuze conteksten worden geïsoleerd en in totaal nieuwe conteksten worden verpakt en verspreidDaartoe behoren bijv. de vele concentratieoefeningen, de visualiseringstechnieken, de oogtechnieken uit de yoga, de ontspannings- en ademtechnieken enz. enz. enz.

Het esoterische grondpatroon
De meeste genoemde praktijken volgen een gemeenschappelijke basislogica. In een eerste fase moeten ze leiden naar een toestand van TRANCE, die de deur opent tot het rijk en de machten der duisternis. Bekende tranceoefeningen zijn:
rituele lichaamshoudingen,
ontspannings- en ademtechnieken,
imaginatie- en visualiseringstechnieken,
technieken van stilzetten van gedachten en technieken van puntconcentratie,
imitatietechnieken en rollenspelen,
oogtechnieken uit de yoga en confusietechnieken die de geest in verwarring brengen.

De genoemde grondtechnieken, die in (haast) alle spirituele tradities zijn te vinden, openen de deur tot de machten van de duisternis. Gelovige christenen worden zodoende opgeroepen om die praktijken te identificeren en te mijden. Is de deur naar de spirituele wereld eenmaal geopend, dan kan men blijkbaar met bovennatuurlijke machten contact opnemen, communiceren en coöpereren. Duistere machten dienen als bovennatuurlijke helpers en raadgevers en zijn ook een bovennatuurlijke kennisbron (akasha-kroniek, collectief onderbewustzijn bij C.G. Jung). In een toestand van TRANCE kan men voorts buitenlichamelijke zielenreizen ondernemen, bovennatuurlijke bekwaamheden en krachten winnen en ook bovennatuurlijke machten en krachten gebruiken voor magische beïnvloeding en manipulatie van de levensomstandigheden en gezondheid.

Smart Reading – een mediale praktijk
Dit esoterische basisprogramma wordt door new age-apostelen steeds weer in een andere verpakking gepresenteerd. Een actueel voorbeeld is „Smart Reading“, wat als snelleestechniek op scholen wordt ingevoerd. Beloofd wordt eenbovennatuurlijke bekwaamheid. Zogenaamd kun je na een driedaagse cursus 2000 tot 5000 woorden in maar één minuut lezen en begrijpen. Dikke boeken kunnen zogenaamd in luttele minuten worden doorgevlogen. Zogenaamd wordt hier van de linker en de rechter hersenhelft gebruik gemaakt, maar in werkelijkheid gaat het om een dubieuze occulte techniek.

De wetenschappelijk basis waarop men zich beroept, is totaal verkeerd: serieuze leerboeken van de klinische geneeskunde kennen de gepresenteerde functietoewijzingen tussen linker en rechter hersenhelft niet In werkelijkheid moet de genoemde leestechniek leiden naar een toestand van TRANCE die de deur openzet naar bovennatuurlijkekennisbronnen en kennisreservoirs. Je moet heel snel door de tekst heenvliegen en achterwaarts, ondersteboven en/of verticaal lezen. Kortom, je moet helemaal niet lezen, maar door snellezen en extra concentratie- en visualiseringspraktijken in een toestand van TRANCE geraken. „Eigenlijk mag je er niet goed naar kijken, zo snel moet je de bladzijden omslaan.“ In een toestand van TRANCE moet je de bladzijden „fotograferen“, net als bij mind mapping en „fotografisch opslaan“; in een toestand van TRANCE dringen de informaties door in een bovennatuurlijk reservoir – en niet, zoals wordt beweerd, in het geheugen en/of het onderbewustzijn. „Innerlijke beelden“ worden niet in het geheugen opgeslagen, „innerlijke beelden“ wenden zich tot bovennatuurlijke machtenze zijn het centrale gereedschap van de heksen, magiërs, sjamanen en yogi’s (zie Franzke: Visualisierung). Naar behoefte kunnen de bovennatuurlijke kennisbronnen en kennisreservoirs worden afgetapt: Je wacht, „wat er in je boven komt borrelen“, of het nu in de vorm van „inwendige stemmen“, „inwendige beelden“ en/of door gedachteïnspiraties is. Kortom, „Smart Reading“ is niet smart, „Smart Reading“ is een mediale praktijk, die de leerlingen moet verbinden met de machten der duisternis en moet voorzien van kennis uit bovennatuurlijke bronnen. Heeft men de logica begrepen, dan wordt duidelijk, dat je het boek nog niet eens moet aanschaffen, bekijken en doorbladeren. In een toestand van TRANCE kun je blijkbaar iedere gewenste informatie krijgen. Inderdaad bestaan er reeds leer- en schoolconcepten, die het leren in een toestand van TRANCE propageren. Hier worden geen boeken meer gelezen, je gaat alleen nog maar zitten mediteren (www.Schuleohnestress.de).

Overbodig te vermelden, dat gelovige christenen coöperatie en communicatie met de machten der duisternis moeten weigeren, als ze hun Heer en hun geloof trouw willen zijn en het heil niet willen verliezen.

Prof. Dr. Reinhard Franzke

(Vertaling: Heinz Volkert)