Smart reading op een christelijke school (reactie ouders)

 Een echtpaar heeft, omdat hun dochter met smartreading te maken kreeg, onderstaand artikel samengesteld.  

Inleiding:
Waar komt smartreading vandaan?
Smartreading is ontwikkeld door Paul van der Velde,  Chief Emotional Officer van Global Edutainment.In smartreading worden technieken van NLP gebruikt. Neuro Linguïstisch Programmeren: “NLP kan op het vlak van spiritualiteit een uitstekend model formuleren dat je helpt op een effectieve, efficiënte en elegante manier dichter bij een spirituele ervaring te komen. Het gaat om een geheel van adequate instructies, nooit om de ervaring zelf.” (citaat uit een interview met Eric Schneider (http://www.educare.biz/default.asp?id=46)De link tussen smartreading en NLP staat niet op het Nederlandse van de website beschreven, maar wel op het Belgische deel (http://www.smartreading.nl/be/menu/technieken).Op de website van Global Edutainment (http://www.globaledutainment.nl) kun je je ook inschrijven voor cursussen NLP. De cursusleiders hebben dus een NLP achtergrond.De website www.skepsis.nl heeft zeer interessante informatie over NLP, ook in relatie tot lees-problemen. Zoek o.a. naar geloofsleer en gouden bergen.Op de website van www.smartreading.nl (Global Edutainment) staat informatie over smartreading, cursussen en over het bedrijf. .

Uit: Global Edutainment – Wie zijn wij?
Bij smartreading wordt uitgegaan van het boeddhistische gedachtegoed.Wat leert het boeddhisme je over zaken doen? De Indiase meester Nagarjoena schreef enkele verzen over de geesteshouding die wij ons eigen dienen te maken, als we werkelijk en duurzaam succes in het zakenleven willen bereiken. Bron: ‘De Diamantslijper’ van Geshe Michael Roachho.Commentaar. Dit hoort niet thuis op een christelijke school ! Zie 1 Johannes 4:1-6: “Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest.  Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld. U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. Die valse profeten komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert de wereld naar hen. Wij komen uit God voort. Wie God kent luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt, luistert niet naar ons. Hieraan kunnen we de Geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen.” Enkele delen van zijn verzen luiden:
Geven schenkt rijkdom, een goede wereld ontstaat door ethiek. Geduld schenkt schoonheid, uitblinken ontstaat door inspanning. Concentratie schenkt vrede, en wijsheid leidt tot vrijheid. Galaten 5:1: “Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. “
Mededogen verwezenlijkt alles wat wij verlangen.
De persoon die al deze eigenschappen neemt en ze samen vervolmaakt, zal dat oord van onvoorstelbare kennis bereiken. Kolossenzen 2:2-4: “Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Dit alles schrijf ik, opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt.
Evenzeer als de beschermer der wereld. Commentaar. Wie is volgens onze boeddhistische leraar de beschermer der wereld?? Jezus wordt in het boeddhisme NIET genoemd. Zijn verzen zijn waarschijnlijk de beroemdste en kortste opsomming van de verbanden tussen handelingen en hun effecten. De verzen zijn als volgt samen te vatten:
1. Om jezelf zakelijk te zien slagen en financieel te zien gedijen, prent daarvoor je onbewuste indrukken in  voor het handhaven van een edelmoedige geestestoestand.
2. Om jezelf in een wereld te zien die over de gehele linie een gelukkig oord is, prent in je onbewuste indrukken van het er op na houden van een zeer ethische levenswijze. Commentaar. Sinds de zondeval leven we in een gebroken wereld, waar, totdat Jezus terugkomt, pijn en moeiten zullen blijven!! 
3. Om jezelf als lichamelijk aantrekkelijk en gezond te zien, prent daarvoor in je onbewuste indrukken, die een weigering laten zien ooit kwaad te worden.
4. Om jezelf in zowel persoonlijke als in je zakelijke leven als leider te zien, prent in je onbewuste indrukken die laten zien dat je vreugde ontleent aan opbouwend en nuttig handelen.
5. Om jezelf te zien als iemand die in staat is zijn geest gelijkmatig te richten, prent daarvoor in je onbewuste indrukken van jezelf als zijnde gelijkmatig. Doe dit door het oefenen van diepe concentratieniveaus of meditatie. Commentaar. Hier wordt meerdere keren het inprenten van gedachten in je onbewuste genoemd, Dit moet je dus doen door het doen door diepe concentratieniveaus of meditatie. In NLP kringen wordt dit ook wel ‘zelfhypnose’ genoemd. In de Bijbel wordt er juist over geschreven dat we onze gedachten en ons hart moeten bewaren in Christus Jezus.Fil 4:7:  “Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.” Commentaar. Hypnose is niet op God gericht maar antropocentrisch (= de mens als middelpunt nemend). We moeten de geesten toetsen. Demonische invloed is weliswaar in veel gevallen niet altijd direct aanwijsbaar, maar er wordt geknoeid aan het vermogen de waarheid te kunnen onderscheiden en er kan zo wel een opening ontstaan naar het demonische. Christus zelf zal ons bewustzijn reinigen. Hebr 9:14: “Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons BEWUSTZIJN reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?”
6. Om jezelf bevrijd te zien van een wereld waarin de dingen niet werken zoals jij dat wenst, leer daartoe de principes van mentale indrukken (imaginisatie, visualisatie, gedachteconcentratie) en, in het verlengde daarvan, het ontdekken van het verborgen potentieel in jezelf. Commentaar. Hier word je aangemoedigd om jezelf te verlossen door zelfverwerkelijking, maar de enige die ons kan verlossen is Christus! 2 Corinthe 3:17:  “Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.”
7. Om jezelf alles te zien krijgen wat je ooit gewenst hebt en ook anderen te zien krijgen wat ze ooit gewenst hebben, prent daarover, zowel van jezelf als van anderen, indrukken in je onbewuste. Prent tevens daartoe in je onbewuste de zeer noodzakelijke houding van mededogen jegens anderen. Commentaar. God geeft alles wat je nodig hebt, niet wat je wilt. Zie 2 Cor 12:7-9: “Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. 8 Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, 9 maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.” Global Edutainment onderhoudt een groot aantal relaties. Dit uit zich in respect, openheid en onafhankelijkheid! Tot zover de website van Global Edutainment / smartreading. Dit geeft naar ons idee een goed beeld dat dit bedrijf niet vanuit een christelijke, maar vanuit een boeddhistische visie werkt.

Hoe wordt smartreading in praktijk gebracht??
Op de website van de Jozefschool in Hillegom staat beschreven, hoe smartreading in de praktijk werkt.http://archief.grassroots.nl/site692/smartreading.htm Hier volgt de tekst van deze website: Boeken sneller lezen en na afloop bijna alles onthouden? Sneller met je huiswerk klaar, zodat je meer tijd voor andere dingen over houdt? Dat lijkt bijna te mooi om waar te zijn, maar het is mogelijk! De sleutel heet smartreading. Deze methode voor snellezen bestond al voor volwassenen en nu zijn er twee basisscholen in Nederland, die smartreading met hun leerlingen doen, waaronder de Jozefschool. DAGBOEK 23 januari 2003De eerste les keken de kinderen mij verwachtingsvol aan: meester Kees leert ons even snellezen. Eerst vertelde ik hun wat smartreading inhoudt en dat er gouden regels zijn voor deze nieuwe manier van informatie opnemen”.

Gouden regels:
1.       Vertel aan een ander wat je zelf beleeft.
2.       Heb je hobbels lief.
3.       Spiek.
4.       Hoe deden anderen het?
5.       Stel domme vragen.
6.       Geloof niet wat je altijd hebt geloofd. *
7.       Beleef plezier
*Commentaar. Hoe kunnen kinderen scheiding maken tussen wat ze wel en niet moeten geloven?  3 februari 2003. Werking van de hersenen “Ik vertelde de kinderen ook in het kort, hoe de hersenen informatie opslaan en dat je linkerbreingedeelte vooral de taal opslaat, de logica , de nummers, rekenkundige formules, enz .Je rechterbrein onthoudt bijvoorbeeld vormen en patronen, beelden, fantasie, dromen en melodieën. Als de twee hersenhelften beter samenwerken, dan kom je sneller tot oplossingen.” Commentaar. Hier zegt http://www.skepsis.nl/nlp.html ook iets over. “Dit alles is lariekoek. De genoemde experimentele evidentie bestaat niet. Bandler en Grinder hebben niks ontdekt en de relatie tussen blikrichtingen en actieve representatiesystemen is geheel uit de duim gezogen. Tot dezelfde categorie hoort de bewering (uit de SON-folder):  ‘Creativiteit is een functie van het rechterbrein’ en ‘Een dominant linkerbrein staat dit vermogen echter in de weg’. Maar NLP kan ons leren ‘Hoe het juiste gebruik van uw fysiologie het creatieve proces stimuleert’’ 10 februari 2003. Je boek leesklaar maken “In de volgende les leerden de kinderen, hoe je een boek leesklaar moest maken. Je kijkt of je een geschikt boek hebt door te kijken naar de titel, de inhoudsopgave, de tekeningen, grafieken, de achterkant van het boek en het begin en het einde van elke alinea van het boek. Nieuw was dat je het boek plat op je bank moest leggen en goed met de muis van je hand op het midden van het boek moest drukken om te zorgen dat de bladzijden niet vanzelf terug zouden vallen. 17 februari 2003Jezelf leesklaar maken “Om te zorgen dat je hersenen goed informatie kunnen opnemen is het belangrijk dat je ontspannen bent. Daarom deden wij een ontspanningsoefening. Commentaar. Welke oefeningen zijn dat? Volgens smartreading zijn dit technieken uit NLP. “Daarna zetten de kinderen een ‘leespet’ op. Geen echte, maar zij bedachten een symbool wat ze met beide handen op hun achterhoofd plaatsten (= de plek waar je hersenen informatie opslaan).Commentaar. Waarom exact daar?? Dit lijkt op acupressuur, dat ook zijn oorsprong heeft in oosterse godsdiensten. “In het begin vonden de kinderen dat een gek gezicht, maar toen ze merkten dat het echtwerkte, kregen ze er lol in.3 maart 2003. Scannen “Nu zijn we zover gekomen, dat de kinderen weten hoe je een boek moet scannen. Je kijkt op een bepaalde manier naar je boek, zodanig dat je in het midden een soort ‘geestpagina’ ziet verschijnen. Commentaar. Hier ben je door de concentratietechnieken in een ander bewustzijn, want je kunt het met je eigen bewustzijn niet eens meer lezen. “Sommige kinderen noemden het ‘scheel kijken’. Je blijft op die manier naar je boek kijken en slaat dan elke pagina na 2 seconden om. “Meester, dat is toch geen lezen?” was de reactie van de kinderen. Ik kon ze gerust stellen met de mededeling dat het allemaal een onderdeel was van slimlezen. Maar ze keken helemaal raar op, toen ik ze bij de laatste bladzijde het boek liet omdraaien en het boek op dezelfde manier liet scannen, echter nu achterstevoren en ondersteboven.” 17 maart 2003. Turbolezen “Vandaag een nieuwe ervaring “van achteren naar voren lezen”. Deze les ging over Turbolezen. Ik vertelde de kinderen, dat ze na het scannen nog één keer door het boek gingen met een hoog leestempo. De eerste regel lazen ze van voor naar achter en de volgende regel van achter naar voren. Tijdens dit turbolezen moesten ze met de vinger bijwijzen. Dit is heel belangrijk om je ogen rust te geven en te blijven richten op de tekst. In het begin vonden ze het onwennig, maar toen ze merkten dat het werkte, ging bij veel kinderen het tempo omhoog. Na een paar keer oefenen ‘lazen’ ze twee regels tegelijk en sommige kinderen kwamen zelfs tot 4 regels tegelijk.” Commentaar. Dit is in het normale bewustzijn niet mogelijk…. 24 maart 2003. Mindmappen “De laatste les hadden de kinderen ander materiaal nodig nl. een groot vel papier met kleurtjes en stiften. Door het scannen en turbolezen hadden ze alle informatie in hun hersens opgeslagen en nu was het tijd om het eruit te krijgen. Dat deden we door het maken van een mindmap. In het midden van het papier noteerden ze in een cirkel hun onderwerp en daaraan vast maakten ze allemaal lijnen als zonnestralen. Aan die lijnen schreven ze zoveel mogelijk woorden, als ze zich konden herinneren. Tot slot maakten ze bij de woorden gekleurde tekeningetjes en symbolen. Die kun je namelijk makkelijk onthouden. Door het maken van de mindmap merkten de kinderen, dat ze heel veel van het onderwerp hadden onthouden en dat ze er veel over konden vertellen .”Commentaar. De techniek om een ‘samenvatting’ te maken, zoals hier wordt aangegeven, lijkt niet fout, alleen wordt de informatie uit het onderbewustzijn gehaald, want daar gaat het ook in. De basistechnieken van ‘mindmapping’ moeten leiden naar een tranceachtige bewustzijnstoestand die, zoals zo dikwijls in andere contexten, de deur opent tot een andere wereld of werkelijkheid. Dit wordt begrijpelijkerwijs zo niet gezegd, maar op z’n hoogst aangeduid. (citaat B&O site.)
REACTIES VAN KINDEREN
“De hele groep 7 heeft smartreading gekregen van meester Kees. Je moet je eerst concentreren en rustig maken. Denk ergens aan waardoor je rustig wordt en dan je wijsvinger en duim rustig op elkaar duwen en dat 8 seconden. Commentaar. Dit is een techniek uit de acupressuur, welke uit het taoisme (yin yang) komt, dat zegt ‘de weg’ te zijn. Joh 14:6: “Christus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.” “Dan moet je je boek leesklaar maken door de bladzijden goed te vouwen, zodat ze makkelijk omslaan. En dan de derde bladzijde moet je zien en als je die kunt zien, dan ga je snellezen.” “Ik vond de pet op mijn hoofd leuk, want dan moest je verzinnen. Het scannen was makkelijk. Ik vond het ankeren* leuk”
* Commentaar. Anker: in het algemeen elke stimulus (knop) die een respons veroorzaakt. Meer specifiek: een manier om een state(gemoedstoestand) op te roepen. Ankers kunnen op “natuurlijke wijze” ontstaan, of bewust worden opgezet. Ankeren: het proces om een stimulus (knop) aan een respons te koppelen, zodat door het voordoen van de stimulus, de respons (vaak een gemoedstoestand) actief wordt. Hier wordt het anker dus gebruikt om terug te keren naar het ingescande boek. Het bij NLP toegepaste “ankeren” is het bij iemand aanbrengen van nieuwe “knoppen”, waardoor deze persoon gemakkelijk gemanipuleerd kan worden.(bron: http://www.filoscoop.com/2001/nr13.htm)Kolossenzen 2:6-9: “Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig.” “En de mindmap vond ik het leukst. Ik had als onderwerp feest en toen kon ik heel veel verzinnen.” “Wil je weten hoe je een mindmap maakt? Je pakt papier en je schrijft je onderwerp op en maakt er een cirkel om. Het onderwerp is bijvoorbeeld krokodil. Dan schrijf je zoveel mogelijk dingen die je erover weet er bij, met een streepje naar het midden. Dan plaatjes maken, bijv. eten en biefstuk en dan de plaatjes kleuren. Dat doe je, omdat je hersens beter plaatjes onthouden. Nou, dat is mijn verhaal.” (Mahender)

Voorbereiding voor het scannen (scheel kijken) “Het was heel leuk om te doen, maar helaas is het nog niet gelukt. Het was het leukst om te turbolezen. En het ankeren en de leespet opzetten is zo stom! Het scannen: dan ga je scheel kijken, dan zie je een derde pagina en dan telkens omslaan. En als die dan uit is, dan ga je achterstevoren verder! En toen gingen we gewoon lezen. En dan turbolezen en dat ging goed. Eerst vooruit, dan achteruit, enzovoorts. En toen gingen we een mindmap maken en dat was cool.” (Bente)”In het begin leerden we rustig te worden. Door aan een rustig moment te denken en dan 8 seconden met je duim en wijsvinger te knijpen hoor je rustig te worden.” Commentaar. Dit is weer een techniek die ook toegepast wordt bij acupressuur. “En dan leer je een leespet op te zetten. Bijvoorbeeld: je denkt aan een citroen. Als je heel goed denkt, kun je het proeven. Als je dat gedaan hebt, zet je het op je kruin. En dat laat je lekker zitten. Daarna je leesboek klaar leggen. En dan scannen maar. Dat leren we nog.” (Sanne L.)”Smartreading is leuk, omdat je iets bijzonders doet. Het is handig voor: spreekbeurten, boekbesprekingen, docu en leerzame boeken te lezen. Je moet er in geloven.” (Jasper) Commentaar. Wij geloven in God, die geeft wat je nodig hebt en niet altijd wat je wilt. Bid en u zal gegeven worden (Lucas 11:9).
Conclusies
Aan de hand van bovenstaande informatie kunnen wij eigenlijk niets anders dan de volgende conclusies trekken:

  • Smartreading is duidelijk geassocieerd met NLP. (Diverse andere NLP-aanbieders bieden ook snelleescursussen aan.)
  • Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is een methode om het gedrag en de overtuigingen van een persoon te beïnvloeden en te wijzigen (volgens het woordenboek van de Psychologie)   De methode die men daarbij toepast, doet er niet toe, ‘als het maar werkt’. Enige wetenschappelijke onderbouwing is niet aanwezig en veelal worden hypnosetechnieken gebruikt, zo ook hier bij smartreading.
  • Er wordt gebruik gemaakt van technieken, die voortkomen uit oosterse religies, waar wij ons ver van moeten houden.
  • Bij hypnose wordt het geloof verschoven van God en zijn Woord naar de hypnotiseur en zijn techniek. God spreekt tot mensen door hun bewuste, rationele geest. Hij behandelt individuen als schepselen die bewuste, vrijwillige keuzes maken. Hij geeft de Heilige Geest om Zijn kinderen in staat te stellen Hem te vertrouwen en te gehoorzamen door liefde en bewuste keuzes. Hypnose daarentegen opereert op het vlak van de verbeelding, illusie, hallucinatie en misleiding. Jezus waarschuwde zijn volgelingen tegen misleiding. Nadat een persoon zijn geest geopend heeft voor misleiding (hypnose), kan hij gevoelig worden voor nog andere vormen van spirituele misleiding.(bron: http://users.skynet.be/fa390968/_Hypnose-Miesel.docTot zover het resultaat van onze zoektocht over smartreading.

Helaas moeten wij vaststellen dat dit GEEN geschikte methode is voor welke school dan ook en zeker niet voor een christelijke school.


G. en C. Doornenbal