Wordt vernieuwd in de geest van uw denken(Ef 4).

Er is kennelijk een geestelijke strijd gaande.

De afbeelding toont op humoristische wijze de strijd die het christendom in zijn alge­meen­heid voert tegen de normverva­ging in de maatschappij. Velen vinden het juist dat gestreden moet worden tegen kwesties als abortus, seksuele immoraliteit, pornogra­fie, gokken, drugs en zo voort. Soms wordt succes geboekt tegen één van deze kwesties, maar zolang de aanvallen alleen maar op het niveau van de geschilpunten gericht zijn en niet op de beweegredenen van hun populariteit, blijft het resultaat gering.

De strijd tegen normvervaging en verloedering kan effectiever gevoerd worden door deze te richten op het fundament, dat gelegd wordt in het onderwijs. De kinderen van gelovigen worden in feite tweeslachtig opgevoed. In gemeente en gezin tracht men de jeugd op te voeden volgens de Bijbel, maar het onderwijs, dat het grootste deel van de tijd in beslag neemt, kan in het algemeen getypeerd worden als een hecht aaneensluitend geheel dat geen rekening houdt met de Bijbel.

Ouders en gemeentes zouden in gesprek moeten gaan met hun kinderen over wat hen op school geleerd wordt om de jeugd te beschermen tegen ‘de aanvoerder van de macht in de lucht, de geest die werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid’ (Ef2:2).

 Het verschil met de algemeen gangbare leerstof en op de Bijbel gebaseerd onderwijs is als volgt schematisch weer te geven:

Modern voortgezet onderwijs:

een hecht aaneensluitend geheel dat geen rekening met de Bijbel houdt.

Bijbels gebaseerd onderwijs:

wordt vernieuwd in de geest van uw denken

Aardrijkskunde

Honderden miljoenen jaren en ijstijden kritiekloos gepresenteerd.

Ook noemen zondvloed, onmogelijkheid aardplooi-vorming in vlak land door gletsjers en onmogelijkheid van gelijktijdig meanderen en vast materiaal doorsnijden.

Artistieke vorming

Onder invloed van de geest van de tijd.

Achterliggende geesten leren onderscheiden bij de creatieve boodschappen (1Joh 4:1).

Biologie

Gaat uit van evolutie.

Als alternatieve theorie ook noemen

creationisme, degeneratie enz.

Economie

Gaat uit van onbegrensde behoeften en begeerten, die door reclame opgewekt worden.

Ook Bijbelse geboden noemen, zoals gij zult niet begeren (Ex 20:17) en aanbeveling tienden geven (Mal 3:10).

Exacte vakken

Datering aardlagen door radioactief verval zonder beschouwing randvoorwaarden

Onderscheid tussen natuurwetenschappen (herhaalbaar waarnemen in heden) en andere wetenschappen.

Filosofie

Bijbel is een verhaal dat gaat.

Bijbel is het onfeilbare Woord van God (2Petr 1:21).

Geschiedenis

Ontwikkeling vanuit

primitieve mensen’.

Neergang beschavingen door zonde; ook noemen dat standplaatsgebonden en doelgericht geschreven wordt.

Godsdienst

Multireligieus

Zonde, gerechtigheid, oordeel (Joh 16:8), wederkomst Christus.

Maatschappijleer

Mens als normgever

Absolute norm is de Bijbel.

Moderne talen

Leren communiceren in occulte en zondige situaties.

Leren Bijbelse thema’s uit te leggen aan anderstaligen.

Nederlands

Bezoedeling leerlingen door moderne literatuur.

Wijzen op grammatica als een uniek scheppingswonder, verantwoording voor woorden (Matt 12:36).

Verzorging

Gericht op

optimaal genot.

Naastenliefde

Dr. Wim Hoek