joodse raad deel 2

Zeventig mannen die samen de geestelijke leiding van Israël vormden. Daarbinnen waren verschillende ambten, zoals de schriftgeleerden en de overpriesters, en verschillende stromingen, zoals de Farizeeën en de Sadduceeën.

Joodse Raad (dl 2)

Zeventig mannen die samen de geestelijke leiding van Israël vormden. Daarbinnen waren verschillende ambten, zoals de schriftgeleerden en de overpriesters, en verschillende stromingen, zoals de Farizeeën en de Sadduceeën.

Door de Joodse Raad werd Jezus ter dood veroordeeld, omdat Hij zichzelf aan God gelijk stelde en twee heilige zaken: de sabbat en de tempel zou hebben geschonden.

Na zijn opstanding herinnerden zij zich dat Jezus zijn discipelen erop had voorbereid dat Hij zou moeten lijden en sterven en gezegd: “Op de derde dag zal Ik opgewekt worden. Daarom gingen zij nog een keer naar Pilatus: “Verzegel het graf en zet er soldaten bij. Anders gaan de discipelen het lichaam stelen en zeggen ze: ‘Hij had toch gelijk. Kijk maar, het graf is leeg!’”Zo lag Jezus in een verzegeld graf: drie dagen en drie nachten, tot de grote dag, de morgen van de verrijzenis.
Na zijn opstanding werd ook de leugen verspreid dat de discipelen het lichaam gestolen hadden en dit gerucht is onder de Joden verbreid tot op deze dag.