creationisme

                                Enkele gedachten over het thema creationisme – evolutietheorie

Macro-evolutie – micro-evolutie

Als men het over evolutie heeft, bedoelt men meestal macro-evolutie. Dat is de voorstelling dat alle levende wezens van elkaar afstammen en dat één oerorganisme geleidelijk en zonder enig plan zich ontwikkeld heeft tot volkomen nieuwe, complexere constructies – zoals bijv. het ontstaan van de vleugels van insecten (zog. zelforganisatie van de materie). In den beginne: materie. De materie zou leven uit dode stoffen hebben bewerkstelligd.

Men moet echter een onderscheid maken tussen wat men noemt macro-evolutie en micro-evolutie d.i. verandering en variatie binnen de rechtstreeks, apart en met een bepaald plan door God geschapen verschillende basistypen.

Is een fenomeen waarneembaar en herhaalbaar?

De natuurwetenschap als empirische wetenschap beperkt zich tot datgene wat waarneembaar en herhaalbaar is. De consequen-tie is dat de natuurwetenschap de ‘oerknaltheorie’ als ontstaansvoorstelling nooit wetenschappelijk kan bewijzen: De ‘oerknal’ is niet waarneembaar en niet herhaalbaar. (Oerknaltheorieën kunnen wel door theoretische natuurkundigen worden gesimu-leerd; maar de verschillende modellen kunnen alleen door aannemelijkheids-beschouwingen tegen elkaar worden afgewogen. Ze zijn alleen mathematisch te toetsen of  ze in zichzelf kloppen, maar niet in de werkelijkheid).

Anderzijds kan de natuurwetenschap Gods openbaring in de Bijbel over de schepping nooit wetenschappelijk weerleggen: Gods scheppend handelen, zoals geopenbaard in Genesis 1 en 2, is evenmin waarneembaar en herhaalbaar. Het is echter typisch dat op grond van een vóór-wetenschappelijk principebesluit God als verklaring voor het ontstaan van leven, mens en wereld uitgesloten wordt (methodisch atheïsme). Alleen natuurlijke oorzaken worden erkend (naturalisme).

Diverse ‘ontstaansmodellen’

De materialistisch-evolutionistisch-atheïstische verklaring van het ontstaan van de wereld en van levende wezens is niet de enige mogelijkheid, al wordt deze zienswijze op scholen, universiteiten en in de media met een claim op monopolie verdedigd en geleerd. Er bestaan andere ‘ontstaansmodellen’ zoals het ID-model (Intelligent Design). Maar op grond van de Bijbelse openbaring is het God die door Zijn Woord (dus niet door evolutie!) respectievelijk door Jezus Christus de wereld en het leven heeft geschapen, ieder naar zijn aard, apart (zog. basistypen). Zie o.a. Gen. 1; Ps. 33: 6,9;148:5; Joh. 1:1-3,10,14; Col. 1:15-16; Hebr. 1:3,10. Er is dus meer dan een vaag en onpersoonlijk design: daarachter staat God, de alwijze, machtige Designer.

De dood: geen scheppingsmechanisme van God   

De dood is niet ‘Gods scheppingsmechanisme’ geweest (zog. theïstische evolutieleer), maar Gods gericht over de ongehoor-zaamheid van de eerste mens, Adam. De dood is pas de wereld binnengekomen door de keuze van Adam om onafhankelijk van God te willen zijn (Rom. 5:12-17; 6:23). God, de Schepper zelf, onderwierp daarop de hele schepping aan de vergankelijk-heid (Rom. 8:20-21) nog voordat Hij de wereld door de zondvloed oordeelde (Genesis 6 t/m 9). Daarom is overal verval, degeneratie te zien. De wereld, de natuur en de mens, die heden ten dage worden waargenomen, zijn niet meer zoals God ze eens in volmaaktheid had geschapen!

Natuurwetenschappelijke theorieën zijn veranderlijk

Steeds weer worden nieuwe ontdekkingen gedaan en neemt de kennis toe. Daardoor moeten natuurwetenschappelijke theorieën steeds weer bijgesteld worden. De natuurwetenschappen kunnen hoogstens de werkelijkheid beschrijven naar de huidige kennisstand. Deze kan dus morgen weer anders zijn. Natuurwetenschap kan nooit zeggen wat (absoluut) waar is. Gods Woord alleen is de Waarheid, ook wat betreft het ontstaan van de kosmos, het leven, de natuur, de mens, de zonde en de dood.

Christennatuurwetenschappers en Genesis 1-3

Te allen tijde waren er natuurwetenschappers, die in God, de Schepper, en in Zijn Woord geloofden! Zie bijv. “Biblebelieving Scientists of the Past” (Prof. Dr. Henry Morris, Institute for Creation Research”, P.O.Box 2667, El Cajon, CA 92021-0667 USA; www.icr.org ). Ook in diverse Europese landen bestaan organisaties van Bijbelgetrouwe natuurwetenschappers zoals in Duitsland, Baiersbronn: Studiengemeinschaft Wort und Wissen, www.wort-und-wissen.de (e-mail sg@wort-und-wissen.de).

Andere critici van de evolutietheorie

Er zijn bovendien natuurwetenschappers en andere mensen, die weliswaar geen christen zijn, maar op grond van o.a. natuurwetten (bijv. entropie), de complexiteit van het leven of door experimenten de evolutiehypothese verwerpen. Zo bijv. in de beide video’s: “Hat die Bibel doch recht? Der Evolution fehlen die Beweise” en “Gott würfelt nicht” van de filmproducent Fritz Poppenberg. Een commentaar daarop in Wort und Wissen, Info 4, 2001 luidt: “In de historische ontwikkeling van de evolutieleer zijn ideologie, wereldbeschouwing, religie en wetenschap niet zonder invloed op elkaar gebleven”. De evolutieleer is verre van onaanvechtbaar!

Natuurwetenschapper en wereldbeschouwing

Iedere wetenschap wordt beoefend door een wetenschapper, door een mens. Geen mens is objectief, ieder heeft zo zijn voor-wetenschappelijk, wereldbeschouwelijk vooroordeel of paradigma. Die voor-wetenschappelijke, wereldbeschouwelijke vooringenomenheid is op zich niet wetenschappelijk, maar wel om zo te zeggen de ‘bril’ waardoor de (natuur)wetenschapper de werkelijkheid waarneemt, analyseert, interpreteert en zijn theorie opstelt (zie schetsje). Soms wordt dat verzwegen wat niet in het (materialistisch, naturalistisch) paradigma past. Vgl. “Was Stammbäume verschweigen” van Dr. Henrik Ullrich.

Schematisch ziet de invloed van de wereldbeschouwelijke vooronderstelling er ongeveer zo uit:

 

 

theorievorming                                                                       theorievorming

↑                                                                                               ↑

interpretatie                                                                            interpretatie

↑                                                                                               ↑

waarneming                                                                            waarneming

↑                                                                   tegen–                  ↑

naturalistisch, evolutionistisch paradigma    ← gesteld →    het bijbels wereld en mensbeeld

(voor-wetenschappelijk)                                                          (voor-wetenschappelijk)

 

De werkelijke controverse

Er bestaat dus een diepgaande controverse tussen de voor-wetenschappelijke, wereldbeschouwelijke paradigma’s, maar niet tussen wetenschap en geloof, niet tussen wetenschap en Bijbel. Wetenschap, beoefend door christenen met een levende relatie tot God in Jezus Christus en met Gods Woord als autoriteit en maatstaf, zal niet ingaan tegen God en Zijn Woord.

De Schepper is tevens de Verlosser

De goddelijke Verlosser van de straf van de heilige God op ons zondig wezen en op onze concrete zonden is Dezelfde als de goddelijke Schepper, door Wie God alles heeft geschapen, namelijk de Here Jezus Christus! Beide ambten van Jezus Christus zijn niet van elkaar te scheiden. Hoe kan men Hem dan als Heiland en Herschepper (de ‘nieuwe mens’, 2Cor. 5:17) willen aannemen, Hem echter als Schepper afwijzen?

 

E. Nannen

 

Bovenstaand artikel wordt bij spreekbeurten aan leerlingen van het voortgezet onderwijs gegeven.