Evolutieleer, waarom tegen?

De evolutietheorie veronderstelt dat het leven op aarde als volgt is ontstaan: atomen voegden zich samen tot eenvoudige moleculen:

  • deze voegden zich op hun beurt samen tot ingewikkelder moleculen,
  • welke door samen te ballen onder andere leidde tot de vorming van genetisch materiaal,
  • waardoor eenvoudige cellen konden groeien,
  • welke zich over miljoenen jaren ontwikkelden tot de huidige levensvormen, onder andere de mens.

Deze mens zou in het stadium gekomen zijn de verdere evolutie zelf ter hand te nemen. De Nederlandse overheid gaat er van uit dat de evolutietheorie bewezen is en heeft deze daarom als leerstof verplicht gesteld.

Onze jeugd is gebaat met goed onderwijs. Daarover zal geen verschil van mening bestaan. Het huidige onderwijs in de evolutieleer is echter om een aantal redenen geen goed onderwijs:

1.   De evolutietheorie lijkt een leer die niet ter discussie gesteld mag worden. Door dit dogmatische karakter, wordt het kritisch logische        denkvermogen van de leerlingen uitgeschakeld.
2.   De natuurwetenschappelijke werkwijze, die men de leerlingen bij tracht te brengen bij de scheikunde en natuurkunde, wordt op deze wijze in de vakken biologie, aardrijkskunde, geschiedenis enz, weer teniet gedaan.  Dat is didactisch gezien een misser.
3.   Bij het onderwijs in evolutieleer wordt verzuimd in te gaan op het waarom en het nut van deze kennis. Daardoor onthoudt men de leerling  belangrijke informatie en voedt men hen op in een gesloten denkwijze.
4.   De morele consequenties van de evolutieleer worden niet ter discussie gesteld.

Wat is het nut van (macro) evolutieleer (aap → → → → mens)?
Voor problemen als ziekenhuisinfecties, genetische modificatie, biodiversiteit etc. is kennis van macro-evolutie irrelevant. Waar het immers bij deze voorbeelden om gaat, is het ophelderen van de oorzaken van de problemen, ontwikkeling van technieken, ontrafelen van werkingsmechanismen en handhaven van de huidige biodiversiteit. Hierbij kan kennis van de mechanismen van micro-evolutie wel van nut zijn, maar speelt macro-evolutie geen rol. Begrip en kennis van macro-evolutie zijn dus niet nodig voor een goed begrip van biologie.

Morele consequenties van de evolutieleer
Evolutietheorie is een leer van “struggle for life”. Door toevallige mutaties ontstaan verschillen en het wezen dat, met de nieuwe eigenschappen, het best kan overleven in de dagelijkse strijd, heeft de beste kansen om te overleven en zich voort te planten. In principe is de evolutieleer dus een leer van het recht van de sterkste. Dat heeft consequenties voor het mensbeeld. Het zal verschil uitmaken of men denkt dat een mens doelbewust geschapen is of door toeval als beste overlevende geëvolueerd is. Het mensbeeld, de waarde van de mens, is weer bepalend voor de normen in de samenleving.
.
Normen zijn afhankelijk van de menselijke waarden.
Algemeen gesproken zullen de mensen moord, diefstal, geweld, verkrachting niet goedkeuren. Maar tegelijk valt te constateren dat er groepen mensen zijn die moord en geweld niet afkeuren. Ook zijn er samenlevingen waarin diefstal of verkrachting prijzenswaardig gevonden wordt, als het ten nadele van een andere stam is. Zelfs hele volksgroepen worden uitgeroeid. De normen zijn blijkbaar afhankelijk van de visie op de waarde van de mens.
In onderstaande tabel staan de consequenties voor de normen uitgaande van het geloof in evolutie en het geloof in schepping.

Hoe te

oordelen over:

Uitgaande van

het geloof in evolutie:

Uitgaande van

het geloof in de Bijbel:

– moord,
oorlog

?

Gij zult niet doodslaan. (Ex 20:13)
Zalig de vredestichters. (Mat 5:9)
Hebt uw vijanden lief. (Mat 5:44)

– diefstal

?

Gij zult niet stelen. (Ex 20:15)
Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne
zich liever in om met zijn handen goed werk te
verrichten. (Ef 4:28)

– liegen

?

Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. (Ex 20:16)
Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid (Ef 4:25)
alle leugenaars – hun deel is in de poel die
brandt van vuur en zwavel (Openb 21:8)

– geweld op
straat

?

Weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. (Ef 4:32)

– verkrachting,
overspel

?

Gij zult niet echtbreken (Ex 20:14)Hoereerders en echtbrekers zal Godoordelen (Hebr 13:4 ;Mat 5:8 ;Lev 20:10)

– abortus

?

Gij zult niet doodslaan (Ex 20:13 ;
Mat 5:7 ; Openb 21:8)

-homoseksueel gedrag

?

Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht – beiden hebben een gruwel gedaan (Lev 20:13;
Mat 5:8; Rom 1:26,27)

– ouders
gehoorzamen

?

Eer uw vader en uw moeder (Ex 20:1)
Kinderen weest uw ouders gehoorzaam in de Here. (Ef 6:1)

– brutaal zijn

?

God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.
(Jac 3:6; 2Tim 3:2-4; 1Petr 2:13)

Conclusie:

Normen

afhankelijk van mensen,

dus veranderlijk.

Onverandelijke Normen