INTELLIGENT DESIGN

INTELLIGENT DESIGN – ONVOLDOENDE IDENTITEIT

Wat is Intelligent Design?

Evolutionisten zijn zeer beslist over wat Intelligent Design (ID) volgens hen inhoudt. Volgens Richard Dawkins, de huidige professor ‘Public Understanding of Science’ aan de Universiteit van Oxford, betekent het dat ‘het te onwaarschijnlijk is … dat iets in de natuur door toeval is ontstaan’. Rechter John Jones veroordeelde het lesgeven over Intelligent Design aan de Dover Area School in Pennsylvania en noemde ID ‘vermomd creationisme’. Met stelligheid beweren de media, dat Intelligent Design en Creationisme aan elkaar gelijk zijn en bovendien, dat zij beide even gevaarlijk zijn en tegengewerkt moeten worden.Voorstanders van Intelligent Design omschrijven hun werkterrein anders. William Dembski doet dat door de retorische vraag te stellen: “Kunnen objecten, zelfs als niets over hun ontstaan bekend is, kenmerken in zich dragen die op een betrouwbare manier wijzen op een intelligente oorzaak?”Het Discovery Institute omschrijft ID als volgt: “De theorie van ID behelst dat bepaalde eigenschappen van het heelal en van levende wezens het beste door intelligent ontwerp verklaard kunnen worden en niet door een ongeleid proces zoals ‘natuurlijk selectie”. Voor het overgrote deel wordt ID gezien als een belangrijk verweer tegen de neo-Darwinistische evolutie. De argumenten van Intelligent Design rusten voornamelijk, maar niet alleen op het begrip onherleidbare complexiteit. Er bestaan veel misverstanden over onherleidbare complexiteit. De opvatting van tegenstanders van ID is dat onherleidbare complexiteit betekent dat volgens de voorstanders van ID sommige organen zo complex zijn, dat het onwaarschijnlijk is dat deze zijn geëvolueerd. Daardoor kunnen ze erop wijzen dat sommige onwaarschijnlijke gebeurtenissen toch mogelijk zijn en wordt, volgens deze foute uitleg, evolutie door onherleidbare complexiteit niet uitgesloten. Maar dit is niet wat de voorstanders van ID bedoelen met onherleidbare complexiteit. Wat zij met deze term bedoelen, is dat bepaalde mechanismen niet teruggebracht kunnen worden tot simpeler mechanismen en dat het daarom niet mogelijk is dat zij zijn geëvolueerd.Welbekend is het voorbeeld van de muizenval, dat Michael Behe gebruikte als analogie voor onherleidbare complexiteit. Hiermee beschrijft Behe een proces in twee stappen om te bepalen of een biologisch systeem onherleidbaar complex is.De eerste stap bij het bepalen van onherleidbare complexiteit is het nader aanduiden van zowel de functie als alle onderdelen van het systeem.Bij de tweede stap van het bepalen of een systeem onherleidbaar complex is, stel je de vraag of alle onderdelen nodig zijn om de functie te kunnen uitvoeren.In zijn analogie van de muizenval toont Behe aan dat ieder onderdeel van de muizenval bijdraagt aan de werking van het geheel en dat de muizenval niet als een muizenval kan functioneren, als één van de onderdelen ontbreekt.Professor Stuart Burgess heeft een aantal biologische mechanismen op onherleidbare complexiteit geanalyseerd. Een opvallend voorbeeld is dat van het menselijke kniegewricht, dat uit een vierbandsmechanisme bestaat. Een vierbandsmechanisme kan zich niet stapsgewijs ontwikkeld hebben, beginnende vanaf een twee- of driebandsmechanisme. Het is daarom de conclusie van Burgess dat de menselijke knie niet geëvolueerd kan zijn.Dit soort voorbeelden is overal in de biologie terug te vinden. Bijvoorbeeld, toen deze auteur les op school kreeg, werd hem geleerd dat cellen in principe kleine klodders gelei zijn. Maar dit is niet het geval. De eenvoudigste levende cellen zijn hoogst complexe en hoogst geordende systemen die meer gelijkenis vertonen met een groot industrieel complex of een productie-fabriek dan aan kleine klodders gelei. Voorstanders van ID zoals Behe hebben aangetoond dat onherleidbare complexiteit, zelfs op cellulair of moleculair niveau, niet beperkt zijn tot geïsoleerde voorbeelden, maar een fundamenteel onderdeel zijn van de gehele biologische wetenschap. Aldus is de biologie op het meest elementaire niveau diepgaand anti-evolutionair, ongeacht de verdraaiingen die evolutionaire wetenschappers eraan geven.

Beloften van Intelligent Design
Intelligent Design lijkt zo veelbelovend. Volgens Phillip Johnson is het de ideale methode om de evolutietheorie te ontkrachten.
De belangrijkste uitspraak van deze theorie – die funeste beweringen voortbracht als zou de mensheid het gevolg zijn van lukrake materiaalenergieën – is dat door een combinatie van genetisch toeval in het wilde weg en natuurlijke selectie, extreem complexe organismen konden voortkomen uit een simpel beginsel. Ik heb beargumenteerd dat deze uitspraak niet alleen onbewezen is, maar ook in tegenspraak met de overweldigende bewijslast is.
Door veel mensen wordt ID gezien, als iets waarmee de evolutietheorie bestreden kan worden. In de recent toegejuichte rechtzaken in Amerika probeerden besturen van een aantal scholen het voor elkaar te krijgen om in hun klassen naast de evolutietheorie, ook Intelligent Design te mogen onderwijzen. Het is opvallend hoeveel emotionele reacties dit onderwerp opriep. De tegenstanders van ID beweerden dat de voorstanders van ID de lessen over de evolutietheorie uit de klassen wilden laten verwijderen, hoewel dit niet het geval was. De rechter oordeelde dat het toestaan van ID in de klaslokalen een schending zou zijn van het Constitutionele Amendement, vaak gezien als instituut om de scheiding tussen kerk en staat te beschermen. De rechter achtte ID een religieuze beschouwing, ondanks het protest van de ID-beweging. Answers in Genesis (AiG) neemt het standpunt in dat het onbehoorlijk is om te proberen onderwijzers te dwingen om de evolutietheorie (of ID) te onderwijzen, als zij daar zelf niet in geloven. “Hoewel AiG de inspanningen ondersteunt die zouden kunnen bijdragen tot meer academische vrijheid en twijfel over het onderwijzen van de evolutietheorie op scholen, geloven we niet dat het nuttig is om wetenschappelijke docenten (van wie velen evolutionist zijn) onderwijs te laten geven over alternatieve ideeën.”
Desondanks moet ID gezien worden als ‘religieus neutraal’. In een artikel in de Britse Daily Telegraph zegt ID-voorstander Dr. Stephen Meyer:
“In tegenspraak met sommige mediaverslagen is ID niet een op religie, maar een op bewijs gebaseerde, wetenschappelijke theorie over de oorsprong van het leven. Volgens Darwinistische biologen als Richard Dawkins van de universiteit van Oxford, “geven levende systemen de schijn weer te zijn ontworpen met een doel.” Maar volgens de moderne Darwinist is deze schijn van ontwerp bedrieglijk, omdat het zuiver ongeleide proces van natuurlijke selectie dat in willekeurige mutaties doorwerkt, alleszins in staat is tot het voortbrengen van ontwerpgelijkende structuren in levende organismen.
Daaraan tegengesteld schrijft ID het heelal en levende wezens bepaalde eigenschappen toe die het best zijn te verklaren met een scheppende intelligentie. Deze theorie vormt geen uitdaging voor evolutie, maar betwist wel Darwins idee dat biologische verandering in zijn geheel blind en ongestuurd is. Deze poging tot religieuze neutraliteit wordt door sommigen – zoals Meyer – als een sterk punt van ID gezien, maar door anderen juist als het grootste probleem.

De identiteit van de Intelligente Ontwerper
Het grootste probleem voor christenen – en christelijke creationistische organisaties zoals Answers in Genesis – is het ontbreken van de identiteit van de ‘Intelligente Ontwerper’. Volgens Johnson is dit hiaat juist een deugd.
“Ik voelde geen verplichting mijn eigen mening op te geven over het ontstaan van het leven of over hoe de complexiteit van planten en dieren heeft kunnen ontstaan vanuit simpeler levensvormen.”
Deze ambivalentie (= twee verschillende mogelijkheden hebben) wordt ook gehoord in de verklaringen – of non-verklaringen – van religieus geloof van andere ID-voorstanders. Hoewel sommige ID-voorstanders evangelisch christen zijn, zijn er ook die dit niet zijn. Velen zijn zelfs helemaal geen christen. Er wordt bewust geen aanwijzing vanuit de ID-beweging gegeven welke Intelligente Ontwerper het ontwerp voor zijn rekening nam: Jahweh, Allah, Ahura Mazda of misschien zelfs buitenaardsen. Meer nog, veel voorstanders van ID zijn geen tegenstanders van de evolutietheorie, maar zien de Intelligente Ontwerper meer als een soort “God van de gaten”, iemand die kortstondig ingreep ten tijde van een evolutieproces.
Voor evangelische christenen hoort de identiteit van de Intelligente Ontwerper van cruciaal belang te zijn. Creationisten publiceren artikelen over zowel theologie als wetenschap, omdat het niet gaat over een of andere vage ontwerptheorie, maar over de fundamentele waarheid van het boek Genesis én de rest van de Bijbel.

Schepping en het Evangelie
De tien geboden worden vaak gezien als het fundament van de Bijbelse moraal. In slechts een van deze geboden geeft God een reden waarom Hij dit gebod oplegt. Dit is in het vierde gebod, waarin Hij gebiedt om een van de zeven dagen van de week heilig te houden.
“Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag: daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die (Exodus 20:11).”
God legt uit dat Hij dit vierde gebod geeft, omdat Hij een patroon uitzette, toen Hij de hemel en de aarde schiep. Indien Genesis 1 slechts mythologie is, hoe kunnen we dit gebod dan aannemen? Als we de dagen van de schepping niet letterlijk kunnen nemen, dan kunnen we dit gebod ook niet letterlijk nemen. En als één gebod ondermijnd wordt, dan valt ook het geheel en daarmee ons fundament voor een bijbelse moraal.
Bovendien geloofde Jezus duidelijk dat de eerste hoofdstukken van Genesis waar zijn. Volgens zijn omschrijving vond de schepping van Adam en Eva plaats in de tijd “van den beginne” (Mattheüs 19:4) en Hij noemde de geschiedenis van Abel, toen Hij verwees naar de “grondvesting der wereld” (Lucas 11:50,51). Indien er werkelijk miljoenen jaren van dood vóór Adam, Eva en Abel zouden liggen, dan zouden de woorden van Jezus niet betrouwbaar zijn. Maar als de chronologie van de Bijbel juist is, dan waren Adam en Eva werkelijk ‘van den beginne’ en was Abel bij ‘de grondvesting der wereld’. De verklaring waarbij de woorden van Jezus als correct worden gezien, moet de juiste zijn, indien we geloven dat Jezus de Zoon van God is. Daarom moet het zeer sterk benadrukt worden dat het geloven aan miljoenen jaren ongeloof in de woorden van Jezus betekent. Het is niet voldoende om te zeggen dat we niet in evolutie geloven. We moeten het complete pakket in zijn geheel aanvaarden, zoals het in de Bijbel staat, omdat dit is wat Jezus geloofde. Een geloof, dat de dagen van de schepping figuurlijk of als lange eeuwen ziet, is in strijd met een juist verstaan van de Bijbel.
Van de christelijke leiders van vandaag – zelfs diegene die zichzelf evangelisch noemen – zijn er teveel die een compromis hebben gesloten met de seculiere wetenschap. Ze hebben gefaald om zich te houden aan de autoriteit van de Bijbelse waarheden, terwijl ze deze autoriteit verkondigen vanaf de preekstoel. De predikanten die tegen de evolutietheorie zijn, maar zeggen dat men niet hoeft te geloven in scheppingsdagen van 24 uur, zeggen in feite: “U kunt het woord van God geloven zolang het de wetenschap niet tegenspreekt.” Een dergelijke christelijke leider verheft de woorden van een feilbare mens (de seculiere wetenschappers) boven het woord van God.
In Genesis 3 wordt de komst van Jezus beloofd, direct na de eerste zonde. God zei tegen de slang, Satan:
“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen (Genesis 3:15).”
In het Hebreeuws verwijst het woord ‘zaad’ op andere plaatsen naar het nageslacht van een man. We weten ook dat biologisch gezien, ‘zaad’ van de man komt. Maar het feit is dat God bij het gesprek met Adam en Eva de belofte gaf dat er Iemand zou komen die Satan zou vernietigen; iemand met een aardse moeder, maar geen aardse Vader. Dit is de belofte van de maagdelijke geboorte van de Heiland. Na de allereerste zonde volgde direct de allereerste belofte van redding. Deze redding komt niet van zomaar een ‘Intelligente Ontwerper’. De boodschap van het Evangelie zit in de kern van de juiste weergave van het scheppingsverhaal in Genesis. Daarom staat het letterlijk lezen van Genesis boven de moderne dwaling van of compromissen met dat Bijbelboek. De compromissen bieden een onjuist verlossingsplan. Het letterlijk lezen van Genesis met zes letterlijke dagen van 24 uur wijzen ons op de juiste wijze naar de Verlosser. Weigering om te accepteren wat God letterlijk zegt in zijn Woord, is in feite een compromis met het Evangelie en is daarom een vals evangelie.

Conclusie
De argumenten van Intelligent Design zijn zeker van groot belang. Er zijn wetenschappelijke redenen om niet in de evolutietheorie te geloven. Maar ongeloof in de evolutie is niet hetzelfde als een reddend geloof. Deze onderwerpen hebben alleen betekenis in een context van bijbelse waarheid. Een wetenschappelijke theorie over Intelligent Design is ontoereikend en leidt niet tot redding. We kunnen de uitleg van de schepping in Genesis beter benaderen vanuit de context van de Bijbel, de morele wet en Gods plan tot redding door Jezus Christus.

Door Paul Taylor,
Hoofd media & publications,
Answers in Genesis (UK/Europe)
Oktober 2006
Vertaling: Melanie van der Vlis en John van Berghem