Islam en Christendom met elkaar vergeleken

Islam

Christendom

1. God is de schepper van de werelden en van de mens, maar hij is transcendent, d.w.z. van de schepping gescheiden.
Er bestaat geen brug tussen hem en de schepping.
1. God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Hij openbaart zijn wezen in de schepping. Hij houdt zich aan zijn beloften. Jezus is de brug tussen God en mens. (Johannes 14:6)
2. Adam zondigde in het paradijs door de verboden vrucht te eten. Maar dat had geen gevolgen voor de verdere relatie tussen God en mens
De begrippen zondeval en erfzonde zijn in de islam onbekend.
2. Adam heeft Gods gebod in het paradijs overtreden. Daarmee werd hij voor alle mensen de oorzaak van de zonde, de dood en de scheiding van God.
Verzoening met God is slechts mogelijk door de dood van Jezus. (2 Corinthiers 5:18-19)
3. De mens is bij zijn handelen in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad.
Hij moet als moslim voor het goede kiezen en het kwade mijden. Mocht hij dan toch zondigen, dan raakt hij God daar niet mee. Hij zondigt in eerste instantie tegen zichzelf.
3. De mens is geneigd tot het kwade en mist daarmee het doel dat God met zijn leven heeft. Uit zichzelf kan hij de schuld niet goedmaken, want zijn persoonlijke zonden houden hem voortdurend in vijandschap met God (Romeinen 3:10-12).
4. De mens kan door goede werken en door zich aan Gods geboden te houden, God behagen.
De mens is niet wezenlijk van God gescheiden.
4. De mens kan niet door eigen werken tot God komen. Elk pogen om de Wet te vervullen doet hem nog sterker beseffen dat hij door de (erf) zonde van God gescheiden is. (Romeinen 3:20)
5. Jezus werd door God door zijn Woord geschapen en door Gods macht in Maria geplaatst. Niettemin is hij slechts een mens. 5. Jezus werd door de Heilige Geest in Maria verwekt en is tegelijk waarachtig (Zoon van) God en zoon des mensen. (Lukas 1:35).
6. God heeft geen kinderen
Jezus mag niet als God vereerd worden.
Het geloof in drie goden is heidens en veelgoderij. Meerdere goden te vereren is de ergste zonde in de islam, waarvoor geen vergeving is.
6. Jezus is Gods Zoon en dus is Hij zelf ook God.
Vader, Zoon en Heilige Geest zijn één God in drie Personen. (Johannes 1:1-2)
7. De Koran verwijt de christenen dat zij drie goden aanbidden, namelijk God, Jezus en Maria. Vermoedelijk heeft Mohammed in zijn tijd met de leer der Drie-eenheid kennis gemaakt. 7. De Drie-eenheid bestaat uit Vader, Zoon en Heilige Geest. Maria was een mens en heeft geen deel aan de drie-eenheid (Mattheus 28:19).
8. Jezus was een van de belangrijkste profeten uit de geschiedenis. Toch is Mohammed groter dan hij. De komst van Mohammed wordt in het Oude Testament door Mozes en Jesaja en in het Nieuwe Testament door Jezus aangekondigd. 8. Jezus’ komst in de wereld als Verlosser en Redder werd reeds in het Oude Testament aangekondigd. Hij is als Zoon van God de hoogste profeet en kondigde de Komst van Gods Geest als de Trooster aan (Johannes 14:16).
9. Jezus is niet gekruisigd en ook niet opgestaan. Een kruisiging zou voor Hem een smadelijke nederlaag zijn geweest.
Het is principieel onmogelijk om voor een ander verlossing te bewerken. Over Jezus’ dood vermeldt de Koran niets. Waarschijnlijk heeft God hem aan zijn vijanden ontrukt en werd een ander in zijn plaats gekruisigd.
9. Jezus stierf naar de wil van zijn Vader aan het kruis; Hij werd in het graf gelegd en stond op de derde dag op uit de doden.
Door de kruisiging heeft Hij voor de mensen de straf op de zonde gedragen. Door zijn opstanding heeft Hij zonde en dood overwonnen. Zo heeft Hij de verlossing bewerkt voor iedereen die gelooft (1. Petrus 1:18-19).
10. Mohammed is de laatste en belangrijkste profeet. (het ‘zegel’ der profeten) 10. Mohammed is een valse profeet wiens leer ingaat tegen de kernuitspraken van het Oude en Nieuwe Testament. (Handelingen 10:43)
11. De Koran is het reine en onvervalste Woord van God, een afschrift van het hemelse boek.
Het Oude en Nieuwe Testament is in de loop van de tijd vervalst en daarom niet meer betrouwbaar. De Koran corrigeert het Oude en Nieuwe Testament.
11. De Bijbel is Gods betrouwbare Woord. De Geest Zelf heeft ervoor gewaakt dat alles juist is opgeschreven. De Bijbel wordt door niets gecorrigeerd en blijft in eeuwigheid Gods Woord tot in eeuwigheid (Openbaring 22:18)
12. De Koran is aan Mohammed door bemiddeling van de engel Gabriel rechtstreeks door God ingegeven zonder dat de persoonlijkheid van Mohammed daarbij betrokken was.
Daarmee is elke vervalsing uitgesloten
12. De Bijbel is door God ‘ingeblazen’.
Daarbij werd de persoonlijkheid van de bijbelschrijver niet uitgeschakeld, maar deze komt zich duidelijk in de verschillende bijbelboeken tot uiting. (2 Timotheus 3:16).
13. Geloven betekent: God erkennen, Hem dankbaarheid bewijzen en zich aan zijn geboden houden. 13. Geloven betekent dat wij onze schuld en verlorenheid inzien, de verlossing van Jezus aannemen en leven uit de kracht van de Heilige Geest.
14. Inhet jongste gericht kan Mohammed misschien nog voor zijn gemeente voorspraak doen. 14. Jezus is de Middelaar die voor zijn gemeente bij God voorspraak doet.
15. De zonde raakt God niet, maar richt zich in eerste instantie tegen de mens die die zonde begaat. 15. De zonde richt zich eerst als rebellie tegen God en tast bovendien de mens zelf aan.
16. Er zijn zondeloze mensen, namelijk de profeten die Allah aan de mensen heeft gezonden. 16. Zondeloze mensen bestaan niet; alleen Jezus was zonder zonde.