Salaat: gebed

Salaat: gebed
Salaat of silah betekent ‘verbinding’. De moslim kan echter geen persoonlijke relatie met Allah hebben. Dit is een grote misvatting binnen het Westerse denken. Allah is een zgn. deïstische god, die zich in het geheel niet met de mensheid bemoeit! Vandaar ook dat ieder woord van de salaat voorgeschreven is en vaststaat. Het is de enige manier om zich tot Allah te richten en te doen wat hij van je eist!
Na een aanslag vertelde een moslim voor de tv, dat hij in de moskee voor ‘ons’ zou bidden. Dit kan echter helemaal niet! Hun gebed, de salaat, dat dagelijks vijf maal verplicht is, is geen vrij gebed (Zie zonodig soera: 11:114-115; 35: 29-30). Dit rituele gebed verbindt alle moslims met elkaar.
De salaat is een voorgeschreven liturgisch gebed: na “allahu akbar (Allah is de grootste) volgt soera 1:1-6, de al-fatiha; de eed van trouw aan Allah (112: 1-4). Van iedere moslim wordt verwacht dat hij dagelijks 102 keer opzegt: “Geprezen zij mijn heer, de hoogste’, 51 keer: “Geprezen zij mijn geweldige heer”, 68 maal: “Allah is groter”, 5 keer de geloofsbelijdenis: “Er is geen god buiten Allah en Mohammed is zijn profeet’ en tenslotte 17 maal: “Allah hoort degene die hem prijst.” Bij dit gebed buigt de moslim 34 keer door met zijn hoofd de grond te raken. Het laatste gebed wordt afgesloten met: “Er is geen andere god dan Allah.” De koran bevat meer dan 500 eigenschappen en namen voor Allah en zij hebben de mooiste daarvan gevat in een gebedskrans, die uit 3 x 33 kralen staat. In de Koran staat: “Ik creëerde de djin en mensen alleen, opdat zij mij kunnen aanbidden.” Let op: De islam stelt, dat een djin (letterlijk plaaggeest) hetzelfde is als een engel uit de Bijbel. Als dit geen misleiding is?   
Bijbelse duiding en weerlegging
De Bijbel leert dat wij in direct, persoonlijk contact met de Heere staan als wij in gebed tot Hem gaan. De Bijbel bevat  daarom veel Schriftgedeelten, waar de interactie tussen God en mens beschreven wordt (Psalm 65: 3; Spreuken15: 29; Mattheüs 7: 7-8). Hoe persoonlijk is het gebed van de Heere Jezus in Johannes 17: Het Hogepriesterlijk gebed. Hoe concreet zijn de woorden van de Heere Jezus in Mattheüs 6:5-15, waarin ook het Onze Vader voorkomt.
Geraadpleegde bronnen
“Bijbel of Koran – De vraag naar de Waarheid” door Els Nannen, ISBN 9789057983603, uitgave Bijbel & Onderwijs.
http://www.bekeerlingen.nl/assets/templates/default/assets/static/downloads/gebedsboekje-bekeerlingencom.pdf
http://www.islamicsupremecouncil.org/understanding-islam/legal-rulings/53-ritual-prayer-its-meaning-and-manner.html
https://www.whyislam.org/on-faith/prayer/