Visioenen en dromen onder moslims

Op  de site www.svchapel.org stonden twee artikelen van pastor Dennis McBride over dromen en visioenen van ‘Isa uit de Koran. Aan mevr. E. Nannen, auteur van Bijbel of Koran/De vraag naar de Waarheid (zie webshop) is gevraagd daarop te reageren.

Een visioenen-en-dromen-beweging onder moslims

Wie is de ’Isa van de Koran?

Het woord  ‘Isa in de Koran is géén vertaling van de eigennaam Jezus (Jeshua). ’Isa is ook niet de zoon van Jahweh, de ’Isa van de Koran zegt met nadruk dat Allah (van de Koran) géén zoon heeft. Deze Allah is géén vader. ’Isa is alleen een ‘schepping’ van Allah, maar géén zoon. Daarover zegt de Bijbel duidelijk: ” En zoals u gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er nu ook véél anti-christen, en daaraan erkennen wij dat het de laatste ure is. Dat is de antichrist die de Vader en de Zoon loochent” (1Joh 2:18-23). Een antichristelijk kenmerk is dus de loochening, dat God de Vader van Jezus Christus en Jezus de Zoon van God is.

Wat zegt de ’Isa van de dromen en visioenen – wat zegt hij niet?

McBride die talloze vermelde dromen en visioenen onderzocht, was natuurlijk benieuwd of de ’Isa van de dromen hetzelfde verkondigt als de Jezus van de Bijbel, toen Hij de hemelse Vader op aarde diende: “Bekeert u en gelooft het evangelie” (Mk 1:15).

 1. ’Isa claimt dat hij god is (..), dus met aanspraak op aanbidding. Hij moet dus een troon hebben (vgl. Js 14:14-15; 2Ts 2:4; Op 2:13; 13:4,8,12). De Bijbelse Jezus openbaarde dat Hij de Zoon van God en God zijn Vader is.
 2. ’Isa verschijnt ‘in de gestalte van Jezus’. Daardoor veronderstellen veel moslims uit onwetendheid dat ’Isa=Jezus.
 3. Dat christenen  beide gelijkstellen is schuldige onwetendheid. Het is vooral blasfemie en bovendien het toppunt van misleiding van moslims.
 4. ’Isa spreekt graag in de Ik-vorm,  bijvoorbeeld als hij een moslim uitnodigt tot hem te komen. ’Isa beweert van zichzelf: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Dat is toch Bijbels!? Dan moet de ’Isa van de Koran toch wel de Jezus van de Bijbel zijn!? Of niet soms? De listige ’Isa echter laat doelbewust Jezus’ woorden weg:  “Niemand komt tot de Vader (!) dan door Mij” (Joh 14:6).
 5. ’Isa beweert dat hij de betrokken moslim ‘liefheeft’. Omdat ook een moslim alleen vriendschappelijke of echtelijke liefde kent, kan hij niets met een dergelijke uitspraak, wanneer deze niet aangevuld werd en wordt met o.a. 1Johannes 3:16.
 6. ’Isa zegt dat de betrokken moslim in hem moet geloven. Daarmee stelt hij zich op de plaats van (=anti) Jezus.
 7. ’Isa claimt: ‘Jij, moslim, behoort mij toe’. Ook hieraan wordt duidelijk dat hij “een andere Jezus” is, die de  betrokken persoon niet met zijn zoenbloed aan het kruis van Golgotha gekocht en duur betaald heeft (1Kor 6:19).

De Romeinse hoofdman Cornelius – gered door een Jezusvisioen?

Een dergelijke ‘herhaalbare’ gebeurtenis vinden promotors van Jezusdromen en visioenen in Handelingen 10.

Wie onbevooroordeeld Handelingen 10 leest, ontdekt:

 1. Cornelius was een vereerder van de God van Israël, Jahweh en bad ook geregeld tot Hem. Jahweh komt echter in de hele Koran niet voor. Mensen die geen Jood of christen zijn, bidden van huis uit dus helaas tot ‘een andere god’.
 2. Cornelius zag in een visioen “een engel van God” (10:3). Jezus is echter de Zoon van God.
 3. Deze engel verscheen aan Cornelius niet om hem te redden of om hem ‘evangelistisch voor te bereiden op het evangelie’. Hij zei dat Cornelius een zekere Simon Petrus moest uitnodigen. “Deze zal woorden tot u spreken, waardoor u en uw hele huis gered zullen worden” (10:5-6; 11:13-14). En Petrus verkondigde de gekruisigde en opgestane Jezus (10:37-43)!

Conclusie

 1. Geen enkel bericht van een visioen in het boek Handelingen rechtvaardigt de idee van een voortgaande openbaring door visioenen, dromen, profetieën e.d. tot op de huidige dag. “De Schrift plus” is en blijft anti-Bijbels.
 2. Verdringt de Jezus-visioenen-en-dromen-beweging niet Gods uniek evangelisatiemiddel: de verkondiging van het Woord van Jezus’ kruis en opstanding? En evenzo het werk van de Heilige Geest via Gods Woord?
 3. Doet de ‘Jezus’ van de visioenen en dromen hetzelfde als hij Gods Zoon zou zijn? Zo niet, is er dan niet sprake van “een andere Jezus” die niet in Bijbels opzicht de ogen opent en niet tot berouw (!) en bekering leidt?
 4. Is het niet de oude leugen dat Jezus zien overtuigender zou zijn dan het horen en gelovig gehoorzamen van Gods Woord (Rom 1:16-17; 2Tim 3:15-16)?

 

Mevr. E. Nannen