Buitenaardsen

Buitenaardsen Bijbelse duiding en weerlegging
Veel video’s en computerspelletjes gaan uit van het bestaan van bovenmenselijke, superintelligente wezens en trainen kinderen om die te bevechten.
De moderne ruimteprogramma’s zijn hoofdzakelijk gericht op het ontdekken van leven op andere planeten, ter ondersteuning van het evolutionis-tische dogma over het ontstaan van het leven.
Deze ontwikkelingen richten het denken op het denken op het irrationele en mythische van de oude religies.
De Bijbel leert dat God aan de mensen de aarde ter bewoning heeft gegeven, Hand. 17:26.
Dit sluit buitenaards leven niet uit, maar Paulus noemt hen de machten der duisternis, boosheden in de hemelse gewesten, Ef. 6:12.
In de eindtijd zullen deze machten zich opnieuw manifesteren, net als in het begin, vgl. Gen. 6:2-4 met Matt. 24:23,37