Contemplatief bidden (2)

Contemplatief gebed
In veel kerken en andere christelijke kringen wordt er steeds meer gemediteerd door middel van het contemplatief gebed. Deze vorm van gebed komt oorspronkelijk vanuit de kloosters. Omdat er rooms-katholieken waren die de kerk verlieten, om hun heil in oosterse godsdiensten te zoeken, riep men hen op (op het Tweede Vaticaans Concilie) om meer kennis te krijgen van andere godsdiensten en hun tradities. Men wilde hen helpen om deze tradities, en daarmee het contemplatief gebed,  te laten beleven in hun eigen geloof . De monnik Thomas Keating heeft in een hedendaagse methode gebruik gemaakt van deze tradities. Deze meditatietechniek heeft zich snel verspreid over de engelssprekende landen en is bedoeld voor iedereen. Wat veel mensen echter niet weten is, dat deze oosterse meditatietechniek niet Bijbels is. Deze techniek komt namelijk voor in allerlei religies en spirituele leringen. Het gebed wordt ook wel ademgebed genoemd, omdat men ook de ademhaling hierbij betrekt. Vaak wordt aanbevolen om het uitspreken van het gebedswoord te doen op het ritme van de ademhaling, met de rug recht en de handpalmen naar boven gericht op de knieën. Meestal wordt aangeraden om dit ongeveer 20 minuten achter elkaar te doen. Het komt neer op yoga-achtige meditatie-oefeningen. De bedoeling van meditatie is complete rust in lichaam, ziel en geest, en waarbij stress wordt verwijderd en er een makkelijker contact is op een dieper, creatiever niveau van het bewustzijn. Door het beoefenen van contemplatief gebed ga je, zo beweert men, God ervaren.

Rationeel denken wordt opzettelijk onderdrukt en uitgeschakeld, terwijl je overgaat naar mystieke sferen om contact te maken met het diepere zelf. Meditatie is gericht op het innerlijke. Je bent niet op zoek naar een God buiten je, maar je leert om binnenin jezelf God te vinden. Dit is zelfvergoddelijking. Dit brengt ons bij wat tegenwoordig een steeds grotere invloed krijgt binnen de kerken, de leer van de newage . Dit is wat ds. Jos Douma schrijft op zijn weblog: Contemplatie is lang en liefdevol kijken naar het gelaat van de Heer en intens genieten van zijn liefdevolle en transformerende omhelzing. Een bidden dat wordt omgevormd tot contemplatie is bidden voorbij de woorden en alleen nog maar rusten in God(citaat)

Rick Warren beschrijft het op pagina 92 van ‘Doelgericht Leven’.
“De bijbel zegt dat we ‘onophoudelijk’ moeten bidden. Hoe moeten we dat doen? Een manier is om de hele dag door zogeheten ademhalingsgebeden te bidden, zoals vele christenen eeuwenlang hebben gedaan. Als ademhalingsgebed kunnen we een korte zin of een eenvoudige uitspraak gebruiken die we in één ademhaling tegenover Jezus kunnen uiten: ‘U bent bij Mij.’ ‘U geeft mij uw genade.’ ‘Ik ben van U afhankelijk’ ‘Ik wil u kennen.’ ‘Ik ben van U.’ ‘Help me om U te vertrouwen.’ We kunnen ook een korte uitspraak uit de bijbel gebruiken …. Bid deze gebeden zo vaak mogelijk, zodat ze een plek diep in uw hart krijgen. ….. Het besef hebben van de aanwezigheid van God is een vaardigheid, een gewoonte die we kunnen ontwikkelen.”

Jezus zegt in Mattheüs 6 duidelijk, dat als we bidden, we geen omhaal van woorden zoals de heidenen doen, moeten gebruiken:
Als u bidt,  gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Matth. 6:7

In de Statenvertaling staat:
En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Matth. 6:7

Kanttekening: ijdel verhaal van woorden (Grieks: battlogia) betekent: als enige woorden zonder nood of ernst dikwijls herhaald worden.

Toen de discipelen aan Jezus vroegen: “Heere leer ons bidden” leerde de Heere Jezus hun het ‘Onze Vader’ (Lucas 11:1-4). Het onze Vader is een eenvoudig, direct gebed waarin we God om allerlei nodige dingen vragen waaronder allerlei praktische zaken, zoals het dagelijks brood. Juist de laatste jaren merk je steeds meer, dat newage-invloeden de kerk binnensluipen. We moeten de Bijbel als onze richtlijn gebruiken. Onderzoek alles en behoud het goede!

 

Geraadpleegde bronnen

 

Bron: www.rejoicenow.nl