Déjà vu
(Frans voor ‘al eerder gezien’)
Bijbelse duiding en weerlegging
De indruk al eens eerder ergens geweest te zijn of een bepaalde situatie al eens eerder meegemaakt te hebben, terwijl het de eerste keer is dat men op de bewuste plaats komt of in een dergelijke situatie komt.
Zonder nadere verklaring zien veel mensen een déjà vu als bewijs voor een zgn. vierde of buitentijdse dimensie. Daardoor gaan zij het leven zien als een tot in details voorgepro-grammeerd draaiboek of als een reïncarnatie van vorige levens.
Sommige christenleiders (zoals Abraham Kuyper) veronderstellen dat Adam en Eva voor de zondeval beschikten over vermogens die wij thans als paranormaal beschouwen en waarvan nog ‘restanten’ aanwezig zouden zijn. Wanneer men deze echter gaat zoeken of exploiteren, komt men op het terrein van de bedrieglijke voorstellingen van de duivel. Vandaar de raad om hiervan afstand te nemen en zijn leven des te meer te richten op ‘door God gegeven leiding in het geloof’, zie1 Tim. 1:4