deur openen naar de duisternis

Het occulte: een deur openen naar de duisternis

Aan het eind van Deuteronomium, in hoofdstuk 29 vers 29, staat de tekst:
De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden van deze wet volbrengen.”

Hier staat dat alle dingen zijn te verdelen in de verborgen dingen en de geopenbaarde dingen:
* De geopenbaarde dingen, dat is alles wat God bekend maakt in de schepping (de waarneembare wereld) en in de Bijbel (wat Hij ons van de verborgen wereld heeft geopenbaard).
* De verborgen of occulte dingen bestaan volgens de Bijbel wel echt, maar God heeft die niet aan de mensen bekend gemaakt en verbiedt hen om daarover de geesten te raadplegen.

De waarneembare wereld:
met natuurlijke krachten
De verborgen wereld:
met bovennatuurlijke krachten
Deze is door God aan alle mensen geopenbaard.
De wereld is er om ontdekt te worden en de krachten zijn er om gebruikt te worden, als rentmeester van Gods schepping.
Deze is door God voor de mensen verborgen. Toch bestaat die wereld wel degelijk!
Wij mogen alleen weten/gebruiken wat God ons hierover onderwijst; van de rest moeten wij afblijven.
Hoe gebruik je je kennis en talenten:
* goed: tot eer van God, tot nut van de naaste en tot ontplooing van jezelf
* fout: tot oneer van God en tot schade van je naaste en jezelf
Er zijn twee verborgen werelden:
– de wereld van God en zijn heilige engelen: deze leren wij kennen uit de Bijbel;
de wereld van de duivel en zijn demomen:
laat deze wereld maar over aan God.
De Bijbel leert:
HOE wij deze wereld kunnen verkennen en haar krachten gebruiken
De Bijbel leert:
OF wij deze wereld mogen verkennen en haar krachten gebruiken

In plaats van occult worden ook wel andere begrippen gebruikt, zoals esoterisch (= naar binnen gericht) of spiritueel (= openstaan voor de geestenwereld). Wij doen dit overeenkomstig het woord van Paulus aan de Efeziërs (hfd 5:11-12): “En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen wat heimelijk door hen wordt verricht. Maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag, want al wat aan de dag komt is licht.”

Wanneer men vraagt of een verschijnsel occult is, lopen de meningen vaak uiteen: wat de één occult vindt, noemt de ander onschuldig. Daarom maken wij onderscheid tussen

Vertrouwd raken met occult denken (O1) Zelf het occulte leren beoefenen (O2)
* Achter de zichtbare wereld ligt een onzichtbare werkelijkheid, die de mens vrij mag onderzoeken.
* Er zijn geestelijke wezens en machten met bovennatuurlijke vermogens en krachten.
* De mens is een onsterfelijk en spiritueel wezen, dat woont in een tijdelijk sterfelijk en materieel lichaam.
* De deur naar de onzichtbare wereld is gesloten door een soort ‘geestelijke ozonlaag’; voor normale mensen niet toegankelijk.
* Geestelijke wezens en machten zijn bereid hun bovennatuurlijke krachten met ons te delen.
* Spirituele praktijken openen de deur naar deze onzichtbare wereld.
* Naast rituele technieken ook handelingen zoals hypnotische trance en bewustzijns-verruiming.
* Ingewijde mensen kunnen deze krachten doorgeven door fysiek, visueel of psychisch contact.

Tussen de eerste fase (O1) en de tweede fase (O2) staat een barrière, waardoor de mensen beschermd worden tegen de wereld van goden en demonen. Maar in ongehoorzaamheid aan God kunnen mensen met een bewuste handeling van inwijding of initiatie deze barrière doorbreken. Daarom geldt altijd de volgende waarschuwing:
(speelse) contacten met geesten worden tot (faustische) contracten!!